Infographics: Công Phượng và những dấu mốc ở Incheon Utd

GM_PC_ARTICLE_TOP_BANNER
GM_PC_ARTICLE_BOTTOM
GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP