Những nguồn lây nhiễm chính Covid-19 tại Việt Nam
Việt Nam đến nay đã phát hiện 148 ca mắc Covid-19 tại 23 tỉnh thành phố trên cả nước.