Kiên Giang:
F1 vào viện chăm sóc F0, chấp nhận nguy cơ lây nhiễm
VOV.VN - Với một số hoàn cảnh đặc biệt, Kiên Giang cho phép F1 vào chăm sóc F0 trong bệnh viện với điều kiện, tiêu chuẩn và cam kết rõ ràng.