Những khoản tính đóng và không phải đóng BHXH năm 2020
VOV.VN -Việc đóng BHXH năm 2020 dựa trên các khoản thu nhập thực tế của người lao động.