5 năm tiến hành một lần tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn

Đây là điều được quy định trong Chương trình điều tra thống kê Quốc gia vừa được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định ban hành

Theo chương trình này, sẽ có 3 cuộc tổng điều tra. Đó là Tổng điều tra dân số và nhà ở (chu kỷ 10 năm vào ngày 1/4 và tiến hành vào các năm có số tận cùng là 9); Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản (chu kỳ 5 năm vào ngày 1/7 và tiến hành vào các năm có số tận cùng là 1 và 6); Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp (chu kỳ 5 năm vào ngày 1/7 và tiến hành vào các năm có số tận cùng là 2, 7).

Chương trình điều tra thống kê quốc gia là căn cứ để các Bộ, ngành chủ động xây dựng kế hoạch các cuộc điều tra, phương án điều tra, kế hoạch thực hiện, dự toán kinh phí và quyết định các cuộc điều tra thống kê, tạo sự ổn định cho hoạt động thống kê. Kết quả của các cuộc điều tra thống kê phải được công bố công khai, theo đúng các quy định của Luật Thống kê và các quyết định hiện hành của Nhà nước về điều tra thống kê. Theo Chương trình vừa ban hành, có 8 cuộc điều tra thống kê, như điều tra về đất đai, dân số, lao động, việc làm; điều tra về đầu tư, tài khoản quốc gia, tài chính tiền tệ; điều tra về nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản; điều tra về công nghiệp, xây dựng…./.

Viết bình luận