Các Giám đốc Công an tỉnh, thành được luân chuyển, bổ nhiệm năm 2020