Cán bộ, công chức đi học chỉ là đối phó, làm đẹp hồ sơ