"Chưa có nhiều cơ chế, chính sách để thu hút, trọng dụng người tài"

VOV.VN - Báo cáo của Chính phủ cho biết: "Chưa có nhiều cơ chế, chính sách để thu hút, trọng dụng người có tài năng trong hoạt động công vụ. Việc thể chế hóa chủ trương tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo còn chưa rõ nét".

Đó là những thông tin được nêu tại báo cáo về công tác quản lý cán bộ, công chức, vừa được Chính phủ gửi tới các vị đại biểu Quốc hội.

Xây dựng thể chế, trọng dụng nhân tài

Báo cáo nhấn mạnh, việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý cán bộ, công chức là nội dung và yêu cầu có tính quyết định; công tác xây dựng thể chế là nhiệm vụ quan trọng nhất của Chính phủ trong thời gian vừa qua. Vì vậy, Chính phủ luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao và ưu tiên trong công tác xây dựng thể chế, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Chính phủ đã trình Quốc hội ban hành Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; trình tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV ban hành Nghị quyết số 76/2022/QH15, trong đó có quy định về thời hiệu kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm đồng bộ với quy định của Đảng.

Chính phủ đã ban hành ban hành 40 Nghị định liên quan đến quản lý cán bộ, công chức để triển khai thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức. Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành theo thẩm quyền 19 thông tư hướng dẫn; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cũng ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý cán bộ, công chức theo thẩm quyền. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 4 quyết định liên quan công tác này.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh trà cho biết, giai đoạn 2020-2022 (tính đến tháng 6/2022), các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện tuyển dụng 18.867 công chức. Trong 6 tháng đầu năm 2023, các địa phương đã tuyển dụng 2.242 công chức để kịp thời bổ sung số công chức nghỉ hưu, nghỉ việc, thôi việc.

Riêng tuyển dụng thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, tính đến nay đã tuyển dụng được 334 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP.

Trong năm 2021 xử lý vi vi phạm 12.651 công chức (chiếm tỷ lệ 5,11% trên tổng số 247.722 công chức); đến năm 2022 xử lý 10.442 công chức (tỷ lệ 4,1% trên tổng 254.757 công chức); số công chức bị bị kỷ luật năm 2022 giảm so với năm 2021 là 2.209 người.

Chính phủ đánh giá công tác quản lý cán bộ, công chức đã có có nhiều đổi mới. Cơ chế, chính sách về công tác công vụ, công chức được sửa đổi, bổ sung bảo đảm thống nhất với quy định của Đảng.

Đánh giá cán bộ có nơi còn chưa thực chất

Bên cạnh đó, báo cáo cũng nêu một số hạn chế, như các quy định về quản lý cán bộ, công chức tuy đã được thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời nhưng so với yêu cầu, đặc biệt trong bối cảnh Đảng đang đẩy mạnh đổi mới phương thức lãnh đạo thì vẫn còn có nội dung chưa theo kịp yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong tình hình mới.

Chưa có nhiều cơ chế, chính sách để thu hút, trọng dụng người có tài năng trong hoạt động công vụ. Việc thể chế hóa chủ trương tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo còn chưa rõ nét.

Việc đổi mới cơ chế quản lý công chức theo vị trí việc làm còn chậm, chưa đồng bộ. Công tác tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức ở một số bộ, ngành, địa phương chất lượng chưa cao, chưa có nhiều đổi mới cho phù hợp với tiến trình đẩy mạnh cải cách công chức, công vụ.

Báo cáo cũng nêu rõ việc đánh giá cán bộ, công chức một số cơ quan, đơn vị còn chưa phản ánh đúng thực chất, chưa tạo động lực để phát huy hết năng lực của cán bộ, công chức. Đào tạo, bồi dưỡng một số nơi chưa thực sự gắn với quy hoạch và yêu cầu của vị trí việc làm. Chính sách tiền lương còn thấp, chưa thực sự tạo động lực để cán bộ công chức toàn tâm, toàn ý với công việc.

Cạnh đó, trình độ, phẩm chất, năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức còn nhiều mặt chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là trong bối cảnh đẩy mạnh xây dựng xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và hội nhập quốc tế.

Trật tự, kỷ cương hành chính chưa nghiêm, vẫn còn biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, sách nhiễu, gây phiền hà khi giải quyết công việc liên quan đến người dân, tổ chức. Hoạt động kiểm tra trên lĩnh vực công chức, công vụ tại nhiều nơi còn chưa thường xuyên, kịp thời. Một số nơi, người đứng đầu chưa phát huy hết trách nhiệm, thiếu bản lĩnh, chưa gương mẫu, còn thụ động, né tránh, trông chờ vào sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên.

Trong số các nguyên nhân chủ quan, Chính phủ đánh giá, tiền lương và thu nhập của cán bộ, công chức còn thấp, chưa thực sự tạo động lực, khuyến khích đội ngũ cán bộ, công chức tâm huyết, toàn tâm, toàn ý, cống hiến trong quá trình thực thi công vụ.

Thời gian tới, sẽ nghiên cứu tổng kết, đánh giá tổng thể, toàn diện các quy định về quản lý cán bộ, công chức tại Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) và pháp luật có liên quan, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào tháng 12/2023 để báo cáo Quốc hội các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức cho phù hợp.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phương pháp định giá đất: Làm thế nào để tránh vướng mắc và rủi ro?
Phương pháp định giá đất: Làm thế nào để tránh vướng mắc và rủi ro?

VOV.VN - Cơ quan chủ trì tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đất đai (sửa đổi) cho rằng, đối với mỗi phương pháp định giá đất cần có quy định rõ về nội hàm và trường hợp áp dụng, tránh vướng mắc, gây rủi ro trong quá trình tổ chức thực hiện.

Phương pháp định giá đất: Làm thế nào để tránh vướng mắc và rủi ro?

Phương pháp định giá đất: Làm thế nào để tránh vướng mắc và rủi ro?

VOV.VN - Cơ quan chủ trì tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đất đai (sửa đổi) cho rằng, đối với mỗi phương pháp định giá đất cần có quy định rõ về nội hàm và trường hợp áp dụng, tránh vướng mắc, gây rủi ro trong quá trình tổ chức thực hiện.

4 hình thức khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung
4 hình thức khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

VOV.VN - Theo Nghị định 73/2023/NĐ-CP, có 4 hình thức khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

4 hình thức khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

4 hình thức khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

VOV.VN - Theo Nghị định 73/2023/NĐ-CP, có 4 hình thức khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Chính sách khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo
Chính sách khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo

Nghị định số 73/2023/NĐ-CP quy định rõ các chính sách khuyến khích và biện pháp bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Chính sách khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo

Chính sách khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo

Nghị định số 73/2023/NĐ-CP quy định rõ các chính sách khuyến khích và biện pháp bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.