CNXH ở Việt Nam – Mô hình CNXH của riêng Việt Nam

VOV.VN - Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tâm huyết, trăn trở của Tổng Bí thư về CNXH ở Việt Nam trong bối cảnh tình hình thế giới thay đổi rất nhanh, phức tạp, có nhiều biến cố.

Tài liệu rất quan trọng trong công tác lý luận của Đảng

Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ra mắt  ngày 9/2 đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các nhà khoa học, nghiên cứu lý luận, cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước.

Cuốn sách tuyển chọn 29 bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kể từ khi chuẩn bị xây dựng Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đến nay. Nội dung xuyên suốt 29 bài viết là những câu hỏi lớn về CNXH và con đường lên CNXH ở Việt Nam được Tổng Bí thư phân tích biện chứng, lý giải thấu đáo.

Theo Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, Tổng Bi thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ là người lãnh đạo cao nhất, người đứng đầu Đảng ta mà còn là nhà khoa học, nhà lý luận lớn của Đảng. Trong 2 năm gần đây, Tổng Bí thư có 6 cuốn sách mang giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc về nhiều vấn đề như xây dựng Đảng, quyết tâm đẩy lùi tham nhũng...

Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” tiếp tục kế thừa, phát triển và không ngừng làm sâu sắc hơn các công trình trước đây của Tổng Bí thư.

“29 bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư được tuyển chọn ngay trước, trong và sau Đại hội XIII của Đảng. Đây là một sự bổ sung cả về lý luận và thực tiễn, kết tinh trí tuệ qua nhiều nhiệm kỳ, đặc biệt là tổng kết 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH mà trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh năm 2011. Như Tổng Bí thư đã nói, những vấn đề gì đã chín, đã rõ thì cần phải được tổng kết để hoàn thiện về mặt lý luận. Đến nay, công trình này là một sự trả lời rất thuyết phục và rất rõ ràng là có một nền lý luận về CNXH Việt Nam, một mô hình CNXH Việt Nam của nhân dân Việt Nam”.

Ông Nguyễn Xuân Thắng nói như vậy, đồng thời nhấn mạnh, nội dung xuyên suốt trong 29 bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện 3 trụ cột quan trọng, khắc họa mô hình CNXH ở Việt Nam đó là: kinh tế thị trường định hướng XHCN; xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; xây dựng nền dân chủ XHCN. Trong đó khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định sự thành công; cội nguồn của sức mạnh, năng lực nội sinh chính là nhân dân Việt Nam.

Cuốn sách thể hiện dấu ấn nổi bật, vai trò cá nhân của Tổng Bí thư, thể hiện trí tuệ của toàn Đảng, của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương. Đây cũng là tâm huyết, trăn trở của Tổng Bí thư về CNXH ở Việt Nam trong bối cảnh tình hình thế giới thay đổi rất nhanh, phức tạp, có nhiều biến cố mà chúng ta phải lựa chọn con đường chưa từng có tiền lệ. Đây là con đường đầy gian nan nhưng cũng đầy vẻ vang để thực hiện thành công CNXH ở Việt Nam.

Không chỉ vậy, cuốn sách là còn là tài liệu quý, một công trình có tầm khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc về những phát triển sáng tạo riêng có của Đảng ta về mô hình CNXH ở Việt Nam, trên cơ sở vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

“Tổng Bí thư đặt ra cho chúng ta nhiệm vụ phải kết nối và tiếp tục hoàn thiện lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Cuốn sách không chỉ phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, không chỉ phục vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phản động, cơ hội chính trị, không chỉ là tài liệu phục vụ học tập, quán triệt mà đây còn là tài liệu rất quan trọng trong công tác lý luận của Đảng” – ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Cuốn sách có sức thuyết phục, lôi cuốn đặc biệt

Theo PGS.TS Lâm Quốc Tuấn, Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh), cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mang tính chính luận, tính khoa học sâu sắc và một niềm tin yêu mãnh liệt của tác giả về mục tiêu lý tưởng của cách mạng, về con đường của Đảng, của Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

“Đây là những bài viết vô cùng tâm huyết, sâu sắc, gồm những bài viết trên các diễn đàn lớn và những bài viết âm thầm của một nhà nghiên cứu thấu hiểu, quán triệt và phát triển sáng tạo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là những vấn đề về xây dựng Đảng” – ông Lâm Quốc Tuấn cho biết.

Phó Giám đốc Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) Đặng Sỹ Lộc cho rằng, 29 bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư được tập hợp trong cuốn sách đề cập rất toàn diện, thể hiện tư duy và tầm nhìn chiến lược trên các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại... được trình bày rất dung dị, dễ hiểu, có sức thuyết phục, lôi cuốn đặc biệt đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Cuốn sách này không chỉ hấp dẫn ở tính khoa học, tính thực tiễn, sức thuyết phục, sự kết tinh trí tuệ mà còn hấp dẫn bởi sự tâm huyết, nhân cách và lẽ sống cao đẹp, lối sống mẫu mực của Tổng Bí thư nói đi đôi với làm. Đây là cơ sở lý luận và thực tiễn để Học viện Chính trị nâng cao chất lượng giảng dạy các môn khoa học nhân văn cho các đối tượng, đặc biệt là đối tượng đào tạo hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị, đào tạo chính ủy; cũng như nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn quân sự ở Học viện Chính trị; là cơ sở để củng cố trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình, phi chính trị hóa quân đội của các thế lực thù địch.

“Những lập luận trong cuốn sách về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam sẽ là những luận cứ rất sắc bén để đập lại những quan điểm sai trái, bảo vệ Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng. Sự ra mắt cuốn sách này vào đúng dịp kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, vào đầu xuân mới Nhâm Dần sẽ truyền đi thông điệp mạnh mẽ và nguồn cảm hứng của Đảng ta, của người đứng đầu Đảng ta, để thực hiện được khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã vạch ra”  - ông Đặng Sỹ Lộc nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ra mắt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam
Ra mắt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam

VOV.VN - Cuốn sách tuyển chọn 29 bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kể từ khi chuẩn bị xây dựng Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đến nay.

Ra mắt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam

Ra mắt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam

VOV.VN - Cuốn sách tuyển chọn 29 bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kể từ khi chuẩn bị xây dựng Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đến nay.

Bài viết của Tổng Bí thư - Tài liệu nổi bật về quan điểm lý luận CNXH ở Việt Nam
Bài viết của Tổng Bí thư - Tài liệu nổi bật về quan điểm lý luận CNXH ở Việt Nam

VOV.VN - “Bài viết không phải là sự dẫn dắt, mà là một tham chiếu lý luận trong việc hoạch định phương hướng, đóng góp các bài học cho các nước khác đi lên CNXH với những kết quả và đặc thù riêng”

Bài viết của Tổng Bí thư - Tài liệu nổi bật về quan điểm lý luận CNXH ở Việt Nam

Bài viết của Tổng Bí thư - Tài liệu nổi bật về quan điểm lý luận CNXH ở Việt Nam

VOV.VN - “Bài viết không phải là sự dẫn dắt, mà là một tham chiếu lý luận trong việc hoạch định phương hướng, đóng góp các bài học cho các nước khác đi lên CNXH với những kết quả và đặc thù riêng”

Quan điểm của Tổng Bí thư về "độc lập dân tộc gắn với CNXH" là sự "sáng tạo lý luận"
Quan điểm của Tổng Bí thư về "độc lập dân tộc gắn với CNXH" là sự "sáng tạo lý luận"

VOV.VN - Đây là nhận định của ông Vương Văn, Viện trưởng điều hành Viện nghiên cứu Tài chính Trùng Dương thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc.

Quan điểm của Tổng Bí thư về "độc lập dân tộc gắn với CNXH" là sự "sáng tạo lý luận"

Quan điểm của Tổng Bí thư về "độc lập dân tộc gắn với CNXH" là sự "sáng tạo lý luận"

VOV.VN - Đây là nhận định của ông Vương Văn, Viện trưởng điều hành Viện nghiên cứu Tài chính Trùng Dương thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc.