Tổng Bí thư: Chú trọng thế trận biển đảo, giữ vững thế chủ động

VOV.VN -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Quân đổi chú trọng thế trận biển, đảo, biên giới, giữ vững thế chủ động trong mọi tình huống.

Sáng 22/9, tại thủ đô Hà Nội, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020 khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng 450 đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Quân đội

Đến dự Đại hội Đảng bộ Quân đội còn có: Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể Trung ương, thành phố Hà Nội, TPHCM cùng 450 đại biểu, đại diện cho 250.000 đảng viên trong toàn quân.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân gửi lẵng hoa chúc mừng.

Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu khai mạc Đại hội

Với chủ đề “Tiếp tục đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa”, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 10 có nhiệm vụ đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 9, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 5 năm 2015-2020; kiểm điểm công tác lãnh đạo của Quân ủy Trung ương khóa 9; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương và bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.

Sau phát biểu khai mạc của Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại hội đã nghe Báo cáo chính trị.

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý điều hành của Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã nỗ lực hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 9, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. 

Nổi bật là đã quán triệt, chấp hành nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, quản lý của Nhà nước; làm tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, chủ động nắm, đánh giá, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước.

Chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật của bộ đội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Công tác kỹ thuật và công nghiệp quốc phòng có bước phát triển mới, góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của quân đội; thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng vũ khí, trang bị hiện có và cải tiến, chế tạo thành công một số loại vũ khí mới; chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn quân được nâng lên.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ X

Là lực lượng chủ lực trong tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, quân đội đã tích cực giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. 

Công tác đối ngoại quốc phòng chủ động, có hiệu quả, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của quân đội. Đời sống bộ đội ổn định và có nhiều cải thiện. Vai trò, hiệu lực công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ của quân đội được giữ vững và tăng cường.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Quân đội quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa 11) “Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của toàn quân, đẩy mạnh xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có một số quân, binh chủng hiện đại; làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình; chủ động nắm, dự báo đúng tình hình, không để bị bất ngờ, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an nhân dân kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, xử lý thắng lợi các tình huống, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội 9 của Đảng bộ Quân đội, cũng là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội 11 của Đảng, đã diễn ra trong bối cảnh tình hình có nhiều thời cơ, thuận lợi, song không ít khó khăn, thách thức. 

Những kết quả đạt được của Đảng bộ Quân đội trong thời gian qua là to lớn và rất quan trọng, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 11 của Đảng, góp phần làm nên thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử của 30 năm đổi mới đất nước.

Tổng Bí thư nhấn mạnh “càng trong khó khăn phức tạp, hình ảnh và phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" càng được giữ vững, phát huy và toả sáng.”

Phân tích tình hình trong nước và thế giới thời gian sắp tới với những diễn biến phức tạp, khó lường, Tổng Bí thư chỉ rõ: trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, Đảng ta chủ trương phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc và bảo vệ nền văn hoá dân tộc; củng cố quốc phòng, giữ vững môi trường hoà bình, an ninh quốc gia, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Đây là một nhiệm vụ cơ bản, trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn dân ta, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là nòng cốt.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu dự Đại hội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu: Đảng bộ Quân đội và toàn quân cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện thắng lợi đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khoá 11) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới". Ngay sau Đại hội Đảng bộ Quân đội và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, Quân uỷ Trung ương cần khẩn trương xây dựng các Kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội. 

Đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Tập trung xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; bất luận trong điều kiện, hoàn cảnh nào Quân đội cũng phải tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. 

Giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với quân đội; củng cố và phát triển mối quan hệ máu thịt giữa Quân đội với Nhân dân. 

Chủ động, nhạy bén đấu tranh với các quan điểm, nhận thức sai trái, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội, góp phần làm thất bại âm mưu "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch; chủ động phòng, chống có hiệu quả "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", "phi chính trị hoá quân đội". Tuyệt đối không được mơ hồ, chủ quan, mất cảnh giác. 

Sớm xây dựng và triển khai Đề án "Điều chỉnh tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2021" theo hướng tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và Đề án "Bảo đảm vũ khí, trang bị cho Lục quân đến năm 2020 và những năm tiếp theo" theo hướng hiện đại hoá. Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương hiện đại hoá Hải quân, Phòng không - Không quân, Tác chiến điện tử, Trinh sát kỹ thuật và Cảnh sát biển. Không ngừng tăng cường thực lực cho các lực lượng để đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống. 

Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển khoa học nghệ thuật quân sự; trình độ chính quy, chấp hành kỷ luật; nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân đội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Đảng bộ Quân đội chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và cấp uỷ, chính quyền các địa phương củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn, trên từng hướng chiến lược.

Chú trọng thế trận biển, đảo, biên giới, giữ vững thế chủ động trong mọi tình huống; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị khoá XI về "Xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo"; tập trung vào các chương trình, dự án trọng điểm, từng bước xây dựng nền công nghiệp quốc phòng độc lập, tự chủ, hiện đại

Xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ và toàn quân; xây dựng các tổ chức đảng trong toàn quân, nhất là tổ chức cơ sở đảng thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 10 thành công tốt đẹp; đề ra được các chủ trương, định hướng lãnh đạo toàn quân trong nhiệm kỳ tới; đóng góp nhiều ý kiến chất lượng vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội 12 của Đảng; nhất là những vấn đề về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 10 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 21/09 đến ngày 24/09/2015./.

Tin liên quan

“Không để quân đội bất ngờ về chính trị trong mọi tình huống“
“Không để quân đội bất ngờ về chính trị trong mọi tình huống“

Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân phải thường xuyên nắm chắc và dự báo đúng tình hình, không để bị động, bất ngờ về chính trị trong mọi tình huống.

“Không để quân đội bất ngờ về chính trị trong mọi tình huống“

“Không để quân đội bất ngờ về chính trị trong mọi tình huống“

Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân phải thường xuyên nắm chắc và dự báo đúng tình hình, không để bị động, bất ngờ về chính trị trong mọi tình huống.

Chủ tịch nước gặp mặt cán bộ quân đội và công an tiêu biểu
Chủ tịch nước gặp mặt cán bộ quân đội và công an tiêu biểu

VOV.VN - Đây là những gương mặt xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, có nhiều sáng kiến trong công tác, học tập của ngành công an và quân đội.

Chủ tịch nước gặp mặt cán bộ quân đội và công an tiêu biểu

Chủ tịch nước gặp mặt cán bộ quân đội và công an tiêu biểu

VOV.VN - Đây là những gương mặt xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, có nhiều sáng kiến trong công tác, học tập của ngành công an và quân đội.

Thủ tướng: Xây dựng quân đội đi thẳng, đi nhanh vào hiện đại
Thủ tướng: Xây dựng quân đội đi thẳng, đi nhanh vào hiện đại

VOV.VN - Thủ tướng nêu rõ: Tập trung xây dựng quân đội Nhân dân Việt Nam đi thẳng, đi nhanh vào hiện đại ở những lĩnh vực, những đơn vị cần thiết.

Thủ tướng: Xây dựng quân đội đi thẳng, đi nhanh vào hiện đại

Thủ tướng: Xây dựng quân đội đi thẳng, đi nhanh vào hiện đại

VOV.VN - Thủ tướng nêu rõ: Tập trung xây dựng quân đội Nhân dân Việt Nam đi thẳng, đi nhanh vào hiện đại ở những lĩnh vực, những đơn vị cần thiết.

Chủ tịch nước: Ngành Hậu cần quân đội không được để xảy ra tham nhũng
Chủ tịch nước: Ngành Hậu cần quân đội không được để xảy ra tham nhũng

VOV.VN - Phát biểu tại lễ đón nhận Huân chương Quân công hạng nhất, Chủ tịch nước đề nghị ngành Hậu cần quân đội không được để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Chủ tịch nước: Ngành Hậu cần quân đội không được để xảy ra tham nhũng

Chủ tịch nước: Ngành Hậu cần quân đội không được để xảy ra tham nhũng

VOV.VN - Phát biểu tại lễ đón nhận Huân chương Quân công hạng nhất, Chủ tịch nước đề nghị ngành Hậu cần quân đội không được để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Bộ trưởng Quốc phòng thăm, chúc mừng các nguyên lãnh đạo Quân đội
Bộ trưởng Quốc phòng thăm, chúc mừng các nguyên lãnh đạo Quân đội

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng thăm, chúc mừng các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội

Bộ trưởng Quốc phòng thăm, chúc mừng các nguyên lãnh đạo Quân đội

Bộ trưởng Quốc phòng thăm, chúc mừng các nguyên lãnh đạo Quân đội

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng thăm, chúc mừng các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội