Đoàn kết, xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh

Tân Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng nước Việt Nam hoà bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ.  

Trong bài phát biểu ngay sau khi nhậm chức ngày 25/7, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết, trên cương vị công tác sẽ cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các tổ chức trong hệ thống chính trị nỗ lực phấn đấu quyết thâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng XI, trong đó tập trung vào 5 nhiệm vụ lớn.

Nhiệm vụ đầu tiên là xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh, thật sự của dân, do nhân dân, vì nhân dân, quản lý có hiệu lực, hiệu quả cao; Sửa đổi bổ sung Hiến pháp năm 1992; nâng cao chất lượng xây dựng và thực thi pháp luật.

Phát huy dân chủ, thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân trong mọi lĩnh vực của đất nước; đồng thời tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy nhà nước và xã hội; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực và phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính, cải cách tư pháp, đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức và công dân.

Chủ tịch nước cũng khẳng định nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế nhanh, bền vững.

Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ trong điều kiện chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; thực hiện thắng lợi mục tiêu tạo nền tảng để đến năm 2020 nuớc ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Tập trung phát triển các lĩnh vực văn hoá, xã hội, bảo vệ  môi trường đồng bộ với phát triển kinh tế, đặc biệt là giải quyết các vấn đề gây bức xúc xã hội trong các lĩnh vực này.

Quan tâm giải quyết việc làm, xoá đói, giảm nghèo bền vững; đổi mới chính sách phân phối, tiền lương, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; thu hẹp chênh lệch về thu nhập, đời sống giữ các vùng, tầng lớp nhân dân; bảo đảm an sinh xã hội; đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo, phát triển khoa học công nghệ, y tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam; không ngừng ngâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Một nhiệm vụ quan trọng nữa được Chủ tịch nước đề cập là chăm lo củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ; là bạn, đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, thuận lợi cho phát triển đất nước.

Kiên trì giải quyết các vấn đề còn tồn tại về biên giới, lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa với các nước liên quan bằng thương lượng hoà bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982 và nguyên tắc ứng xử của khu vực; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng XI, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng cần củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh làm điểm tương đồng, xoá bỏ mặc cảm, định kiến về quá khứ, thành phần giai cấp, chấp nhận những điểm khác nhau không trái với lợi ích chung của dân tộc. Đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung để tập hợp, đoàn kết các giai cấp, tầng lớp xã hội, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt nam định cư ở nước ngoài.

Tân Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng đất nước sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên