Khai mạc Hội nghị Trung ương 2, khoá XI

Chương trình làm việc xác định nội dung, bước đi, định hướng của việc cụ thể hóa chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội

Sáng 4/7, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương (BCHTƯ) Đảng khóa XI khai mạc Hội nghị lần thứ 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị. Tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ thảo luận và quyết định chương trình làm việc toàn khoá của Ban chấp hành Trung ương; quy chế làm việc của BCHTƯ, Bộ Chính trị và Ban Bí thư; quy chế làm việc của Uỷ ban kiểm tra Trung ương; chủ trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan Nhà nước và một số vấn đề quan trọng khác.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Hội nghị Trung ương diễn ra trong bối cảnh cả nước vui mừng trước thành công Đại hội Đảng toàn quốc  lần thứ XI, thắng lợi toàn diện và to lớn của cuộc bầu cử Quốc hội khoá XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang khẩn trương triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng XI. Đồng thời nỗ lực phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ trước mắt theo tinh thần các kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, các Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ nhằm vượt qua những khó khăn, thách thức tiếp tục kiềm chề lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng, tích cực chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XIII.

Về chương trình làm việc của BCHTƯ khoá XI, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Chương trình làm việc của BCHTƯ khóa XI là công việc rất quan trọng của Hội nghị Trung ương, xác định nội dung, bước đi, định hướng của việc cụ thể hóa chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội. Với tinh thần tiếp tục đổi mới, cải tiến cách ra nghị quyết, đi đôi với việc tăng cường kiểm tra chỉ đạo thực hiện, đề nghị Trung ương tập trung thảo luận, lựa chọn đưa vào chương trình những điểm lớn, quan trọng và cần thiết nhất phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của BCHTƯ, bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ và đồng bộ hơn. Các nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng đảng là then chốt, phát triển văn hóa, xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội; thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã xác định; ưu tiên những vấn đề bức xúc khó khăn cần tháo gỡ. Ví dụ như tiếp tục đổi mới phát triển nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước; đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên môi trường, đẩy mạnh chính sách an sinh xã hội, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phát huy dân chủ, kiện toàn bộ máy các cơ quan nhà nước, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, chủ động hội nhập, hợp tác quốc tế…

Về quy chế làm việc của BCHTƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Uỷ ban kiểm tra Trung ương Tổng Bí thư khẳng định: Đây là sự cụ thể hoá điều lệ Đảng, chỉ rõ chức năng nhiệm vụ, trách nhiệm quyền hạn, chế độ làm việc và phương pháp công tác của các cơ quan Đảng, bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc sinh hoạt và hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ. Trên cơ sở kế thừa Quy chế làm việc của khoá X và bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội  XI và Điều lệ Đảng khoá  XI, Quy chế làm việc của BCHTƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Uỷ ban kiểm tra Trung ương khoá này cần có những quy định cụ thể, sát thực đảm bảo phát huy tốt hơn nữa dân chủ, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, giữ vững chế độ lãnh đạo tập thể, tăng cường trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, nâng cao năng lực cầm quyền và năng lực lãnh đạo của Đảng, đồng thời phát huy vai trò tính chủ động sáng tạo và trách nhiệm của các tổ chức khác trong hệ thống chính trị, đổi mới cải tiến chế độ làm việc, phương pháp công tác của các cơ quan lãnh đạo của Đảng. Đây sẽ là những cơ sở quan trọng để góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Đảng, tăng cường sức mạnh, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội.

Về triển khai chủ trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, Tổng Bí thư nêu rõ: Hiến pháp là văn kiện chính trị pháp lý quan trọng, điều chỉnh những quan hệ xã hội trọng yếu nhất, có tính nền tảng, thể hiện bản chất của Nhà nước và chế độ ta, là đạo luật cơ bản của Nhà nước có hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật, bảo đảm sự ổn định chính trị và chủ quyền quốc gia. Tổng Bí thư nhấn mạnh: Sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 là công việc rất khó và hệ trọng, cần được tiến hành một cách khoa học và chặt chẽ dưới sự lãnh đạo của BCHTƯ. Vì vậy, Ban chấp hành Trung ương cần thảo luận, cho ý kiến về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo các định hướng lớn và phương châm, phương pháp tiến hành nghiên cứu, tổng kết, bổ sung, sửa đổi Hiến pháp năm 1992, đảm bảo phát huy dân chủ, có sự tham gia đông đảo của các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý và lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân, không để các thế lực xấu, thù địch lợi dụng, chống phá, xuyên tạc.

Về việc giới thiệu nhân sự chủ chốt của các cơ quan Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: Về việc giới thiệu nhân sự chủ chốt cho các cơ quan nhà nước ngay sau Đại hội XI, Bộ Chính trị đã tiến hành phân công một bước các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chuẩn bị và giới thiệu các đồng chí Ủy viên Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII. Theo quy định của pháp luật, ngày 21/7 tới, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII sẽ khai mạc với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có nội dung bầu các chức danh quan trọng của Nhà nước. Theo quy định, BCHTƯ có trách nhiệm giới thiệu các ứng cử viên vào chức danh lãnh đạo chủ chốt các cơ quan nhà nước. Vì vậy, Trung ương cần dành thời gian thích đáng để xem xét quyết định việc giới thiệu nhân sự, để Quốc hội xem xét, bầu và phê chuẩn theo thẩm quyền. Việc giới thiệu phải quán triệt thực hiện nhất quán phương hướng công tác cán bộ của Đại hội Đảng đề ra. Đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện hài hòa của Đảng, xem xét trên quan điểm tổng thể, cần chú trọng năng lực, sở trường chuyên môn, kinh nghiệm công tác,kết hợp tính kế thừa và phát triển…

Về cách thức tiến hành Hội nghị của Ban chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị tiếp tục có sự cải tiến đổi mới, cả trong bố trí chương trình, cách thức điều hành, thảo luận theo hướng phát huy đầy đủ dân chủ, trí tuệ của Trung ương, tận dụng tối đa thời gian, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phiên họp trong không khí cởi mở, thẳng thắn và trách nhiệm.

Theo chương trình, Hội nghị Trung ương 2, khoá XI sẽ làm việc đến ngày 10/7./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên