Quảng Ngãi sẽ bầu 7 đại biểu Quốc hội và 53 đại biểu HĐND tỉnh

VOV.VN - 13/13 huyện, thị xã, thành phố và tất cả xã, phường, thị trấn trong tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập Ủy ban bầu cử, các tiểu ban và tổ giúp việc.

Đến thời điểm này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021- 2026. Hội nghị đã biểu quyết thống nhất giới thiệu 99 người ra ứng cử, để bầu 53 đại biểu. Trong đó, cấp tỉnh giới thiệu 64 người để bầu 40 đại biểu; cấp huyện giới thiệu 35 người để bầu 13 đại biểu.

Ban Chỉ đạo bầu cử và Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ngãi có 31 thành viên. Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ngãi họp tất cả 6 phiên để chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hiện, 13/13 huyện, thị xã, thành phố và tất cả xã, phường, thị trấn trong tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập Ủy ban bầu cử, các tiểu ban và tổ giúp việc. Ủy ban bầu cử các cấp bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, chủ động rà soát, kiểm tra hồ sơ ứng cử và tự ứng cử, tập trung làm tốt công tác nhân sự, phát huy dân chủ, bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy đảng; tiến hành hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử bảo đảm cơ cấu, chất lượng, đủ số lượng và trình tự theo quy định của pháp luật; tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức làm chủ, tinh thần tự giác của mọi công dân, cơ quan, tổ chức trong thực hiện công tác bầu cử.

Ông Lữ Ngọc Bình, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Uỷ viên Uỷ ban Bầu cử tỉnh Quảng Ngãi cho biết, số lượng đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ này giảm so với nhiệm kỳ trước.

Theo cơ cấu, số lượng, tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ trước có 55 đại biểu, nhiệm kỳ này 53 đại biểu, giảm 2 đại biểu. Trên tinh thần hiện nay, vẫn đảm bảo cơ cấu theo quy định của Trung ương, đặc biệt là cơ cấu về nữ, tuổi trẻ, dân tộc thiểu số, cũng như cơ cấu các thành phần liên quan đến cộng đồng doanh nghiệp, tôn giáo./.

Viết bình luận