Sẽ thành lập Tổng cục Lâm nghiệp, Thủy sản và Thủy lợi

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có Tờ trình Thủ tướng Chính phủ sớm thành lập 3 Tổng cục: Lâm nghiệp, Thuỷ sản và Thuỷ lợi trực thuộc Bộ.

Như vậy, sau khi thành lập 3 Tổng cục cơ cấu tổ chức của Bộ sẽ gồm 24 đơn vị trực thuộc.

Trước đó, tại Tờ trình, ''Về việc giải trình, tiếp thu ý kiến về Đề án kiện toàn tổ chức ngành và thành lập Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Thuỷ sản, Tổng cục Thuỷ lợi'' của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hầu hết các địa phương đã thống nhất với Bộ về sự cần thiết thành lập 3 Tổng cục. Tuy nhiên các địa phương đề nghị xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của 3 Tổng cục để tránh trở thành tổ chức trung gian, tránh chồng chéo nhiệm vụ và đùn đẩy trách nhiệm giữa Tổng cục với Bộ và giữa Bộ với các Bộ, ngành liên quan.

Sau khi xem xét Tờ trình, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao Bộ trưởng Cao Đức Phát hoàn chỉnh báo cáo để giữa tháng 9, Chính phủ sẽ ban hành Nghị định sửa đổi quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên