Thông báo Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

VOV.VN - Trân trọng giới thiệu toàn văn Thông báo Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI:


Ban Chấp hành Trung ương họp phiên bế mạc
Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 05 đến ngày 12/01/2015, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI đã họp Hội nghị lần thứ mười để thảo luận, thông qua các dự thảo văn kiện trình Ðại hội XII của Ðảng; cho ý kiến về một số báo cáo, đề án để Bộ Chính trị tiếp thu, hoàn thiện, lãnh đạo tổ chức thực hiện; tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư; giới thiệu bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo; bầu bổ sung Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; và một số vấn đề quan trọng khác. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

1- Trung ương đã thảo luận, cơ bản tán thành với kết cấu và những nội dung chính của Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII, đồng thời, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc để Bộ Chính trị chỉ đạo tiếp tục bổ sung, hoàn thiện Dự thảo, tập trung vào các vấn đề lớn sau :

Trung ương xác định, chủ đề, đồng thời cũng là tiêu đề của Báo cáo chính trị cần thể hiện mục tiêu trọng tâm, xuyên suốt trong nhiệm kỳ Đại hội XII, có ý nghĩa quy tụ sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, gắn với những yêu cầu cơ bản và sát với những vấn đề bức thiết được đặt ra từ thực tiễn trong nhiệm kỳ tới.

Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI (2011 - 2015), Trung ương nhận định, trong những năm qua, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến mau lẹ, phức tạp, thuận lợi và thách thức đan xen, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nêu cao ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực phấn đấu giành được những thành quả quan trọng, tạo tiền đề để nước ta phát triển nhanh, bền vững hơn trong giai đoạn mới. Trung ương tập trung phân tích những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ 5 năm qua.

Về mục tiêu nhiệm kỳ 2016 - 2021, Trung ương xác định cần đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng nền tảng vững chắc để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Trên cơ sở tính toán bước đầu, Trung ương thảo luận về một số chỉ tiêu quan trọng cần phấn đấu trong 5 năm tới.

Trung ương thảo luận, cho ý kiến về dự báo tình hình thế giới và đất nước những năm sắp tới; xác định 12 nhiệm vụ, giải pháp trong 5 năm tới, là : (1) Tăng trưởng kinh tế cao hơn 5 năm trước trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; (2) Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; (3) Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ; (4) Xây dựng nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; (5) Phát triển sự nghiệp y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, quản lý tốt sự phát triển xã hội; (6) Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; (7) Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, bảo vệ Nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; (8) Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; giữ vững môi trường hoà bình ổn định để phát triển đất nước, nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên thế giới; (9) Hoàn thiện, phát huy nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của Nhân dân; không ngừng củng cố, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; (10) Tiếp tục hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tệ nạn xã hội và tội phạm; (11) Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biễn", "tự chuyển hoá" trong nội bộ ta. Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; (12) Quán triệt và xử lý tốt các quan hệ lớn : giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa tuân theo các quy luật thị trường và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa; giữa Nhà nước và thị trường; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội; giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định, trong nhiệm kỳ Đại hội XII, cần đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát huy mọi nguồn lực và động lực để phát triển đất nước nhanh, bền vững; đặc biệt chú trọng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả 6 nhiệm vụ trọng tâm sau :

- Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tình trạng "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực và phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ.

- Xây dựng tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

- Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động. Thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược, cơ cấu lại tổng thể và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, trước hết là công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn gắn với phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Trước mắt, chú trọng giải quyết tốt vấn đề cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, xử lý nợ xấu và bảo đảm an toàn nợ công.

- Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước. Mở rộng quan hệ đối ngoại; tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện hiệu quả hội nhập quốc tế trong điều kiện mới, tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế.

- Thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của Nhân dân; chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh. Giải quyết tốt những vấn đề xã hội bức xúc; tăng cường quản lý phát triển xã hội; bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội.

2- Trung ương đã thảo luận và cho ý kiến về dự thảo "Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020".

Trung ương nhận định, trong gần 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và toàn dân, toàn quân, kinh tế - xã hội nước ta đã đạt được những thành quả quan trọng : kinh tế vĩ mô dần ổn định; duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý; lạm phát được kiểm soát; các đột phá chiến lược và cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đạt được kết quả bước đầu; chất lượng tăng trưởng một số mặt được cải thiện; quy mô và sức cạnh tranh của nền kinh tế có bước được nâng lên; phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội đạt được kết quả tích cực; an sinh xã hội cơ bản được bảo đảm; phúc lợi xã hội và đời sống nhân dân được cải thiện; cải cách hành chính có tiến bộ; thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục được hoàn thiện; quốc phòng, an ninh được tăng cường; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả; chính trị - xã hội ổn định; vị thế nước ta trên trường quốc tế được nâng lên.

Về những hạn chế, yếu kém, Trung ương chỉ rõ : Kinh tế - xã hội phát triển nhưng chưa tương xứng với tiềm năng và còn nhiều hạn chế, bất cập; kinh tế vĩ mô ổn định nhưng chưa vững chắc, tăng trưởng kinh tế phục hồi còn chậm, chưa đạt chỉ tiêu đề ra; kết quả thực hiện ba đột phá chiến lược và cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng chưa đáp ứng yêu cầu; thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chậm hoàn thiện, chưa thực sự tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội; văn hoá, xã hội nhiều mặt còn yếu kém…

Trên cơ sở phân tích nguyên nhân của thành quả, nguyên nhân của hạn chế, yếu kém và dự báo tình hình quốc tế và trong nước những năm tới, Trung ương thảo luận phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Trung ương xác định mục tiêu tổng quát trong giai đoạn 2016 - 2020 là : Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn 5 năm trước. Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh. Phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và chủ động hội nhập quốc tế. Giữ vững hoà bình, ổn định, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để xây dựng và bảo vệ đất nước. Tiếp tục xây dựng nền tảng vững chắc để sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Ban Chấp hành Trung ương xác định cần thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản : Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường và động lực cho phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và đô thị; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường tiềm lực khoa học, công nghệ; phát triển văn hoá, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội, bảo đảm quyền tự do dân chủ của người dân; tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, tạo môi trường hoà bình và điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước.

3- Trung ương đã thảo luận Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khoá XI và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng (nếu có). Trung ương nhận định : Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam do Đại hội XI của Đảng thông qua đã đáp ứng cơ bản yêu cầu, nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng; là cơ sở quan trọng tạo nên sự thống nhất ý chí, hành động, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng; một số nội dung bổ sung, sửa đổi đã phát huy tác dụng, đáp ứng được yêu cầu của công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay, phù hợp với quan điểm, nội dung quan trọng của Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011).

Trên cơ sở thảo luận, tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân trong việc thi hành Điều lệ Đảng; căn cứ các quan điểm, nguyên tắc đề ra, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tán thành với đề nghị trình Đại hội XII của Đảng cho giữ như Điều lệ Đảng hiện hành (không bổ sung, sửa đổi).

4- Trung ương đã thảo luận, cơ bản nhất trí với nội dung của Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới và đóng góp nhiều ý kiến nhằm tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Báo cáo; tập trung đánh giá, phân tích thành tựu, hạn chế, nguyên nhân trên các mặt nhận thức, thực tiễn, tập trung ở 9 vấn đề : (1) Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; (2) Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; (3) Phát triển văn hoá, xây dựng con người Việt Nam; (4) Giải quyết các vấn đề xã hội; (5) Quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc; (6) Đường lối và chính sách đối ngoại; hội nhập quốc tế; (7) Phát huy dân chủ, đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; (8) Xây dựng Đảng; (9) Nhận thức và giải quyết 8 mối quan hệ lớn : Quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị; giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; giữa độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ.

Trung ương thống nhất nhận định : Nhìn tổng thể, 30 năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng trong công cuộc phát triển của nước ta, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Đổi mới mang tầm vóc và ý nghĩa cách mạng, là quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để, là sự nghiệp cách mạng to lớn của toàn Đảng, toàn dân vì "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Sau 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; đồng thời, cũng còn nhiều vấn đề lớn, phức tạp, nhiều hạn chế, yếu kém cần phải tập trung giải quyết; khắc phục để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Trung ương tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá những thành tựu, hạn chế, khuyết điểm trong 30 năm đổi mới; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm.

Trung ương đã phân tích sâu sắc 5 bài học thu được sau 30 năm đổi mới.

Trung ương xác định cần tiếp tục nghiên cứu, làm rõ những vấn đề  lý luận lớn : Phân kỳ thời kỳ quá độ, xác định bước đi trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Mô hình và phương thức quản lý phát triển xã hội; Đổi mới đồng bộ, phù hợp giữa kinh tế và chính trị; Xây dựng hệ giá trị văn hoá và con người Việt Nam; Lý luận về Đảng cầm quyền; Động lực của đổi mới và phát triển ở Việt Nam trong thời kỳ mới.

5- Trung ương đã thảo luận, cho ý kiến về Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức do Ban cán sự đảng Chính phủ xây dựng. Việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện nay là yêu cầu rất cần thiết, có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức, tạo điều kiện để tiếp tục thực hiện cải cách chế độ tiền lương, cải cách chế độ công vụ, công chức và cải cách nền hành chính theo hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. Qua gần 30 năm đổi mới, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, có năng lực thực thi công vụ. Việc hoàn hiện hệ thống pháp luật, nhất là việc đổi mới cơ chế quản lý cán bộ, công chức, viên chức thời gian qua đã góp phần phát triển nền hành chính công vụ; tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; từng bước xây dựng cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức một cách hợp lý… Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế, bất cập : Quản lý biên chế chưa thực sự gắn với chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc, phạm vi phục vụ; biên chế còn thiếu khoa học; tổng số biên chế có xu hướng tăng lên, nhất là trong các đơn vị sự nghiệp công lập...

Trên cơ sở phân tích kỹ các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, yếu kém, thiếu sót; xác định mục tiêu của công tác tinh giản biên chế và cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nêu rõ quan điểm và các giải pháp thực hiện.

Trung ương nhấn mạnh, cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ, công chức, viên chức trong cả hệ thống chính trị; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế cán bộ, công chức, viên chức theo hướng tập trung, thống nhất; tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy và thực hiện tinh giản biên chế ở tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị, bảo đảm bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo ngạch, chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và trình độ đào tạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị tiếp thu ý kiến thảo luận của Trung ương, chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn chỉnh Đề án ban hành chính thức để tổ chức thực hiện.

6- Trung ương đã thảo luận và cho ý kiến về Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025

Đánh giá về tình hình báo chí, Trung ương nhận định : Trong hơn 10 năm qua, hệ thống báo chí nước ta phát triển nhanh về số lượng, loại hình, nội dung, hình thức, đội ngũ cán bộ... Công tác chỉ đạo, quản lý có bước đổi mới theo hướng chủ động, kịp thời hơn. Bên cạnh đó, hệ thống báo chí cũng còn những hạn chế, bất cập, khuyết điểm : cơ cấu, quy mô chưa hợp lý; khuynh hướng xa rời tôn chỉ, mục đích, thông tin giật gân, câu khách, thông tin không chuẩn xác chưa được khắc phục; năng lực cán bộ của nhiều cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản và cơ quan báo chí chưa đáp ứng yêu cầu; đội ngũ làm báo còn những bất cập; vai trò, tinh thần trách nhiệm của nhiều cơ quan chủ quản còn mờ nhạt; hoạt động kinh tế của nhiều cơ quan báo chí khó khăn...

Trung ương đã chỉ rõ nguyên nhân của những ưu điểm, kết quả và hạn chế, bất cập. Từ thực trạng quản lý, phát triển báo chí, dự báo xu hướng phát triển thông tin, truyền thông, Trung ương thảo luận các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; trong đó nhấn mạnh, báo chí là phương tiện thông tin, công cụ tuyên truyền, vũ khí tư tưởng quan trọng của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, là diễn đàn của nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, hoạt động trong khuôn khổ pháp luật. Phát triển báo chí đi đôi với quản lý tốt, nâng cao năng lực, hiệu lực, xây dựng nền báo chí nước ta cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đại, nhân văn, tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân, đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận xã hội. Sắp xếp hệ thống báo chí gắn với đổi mới mô hình, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý báo chí. Xây dựng một số cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện làm nòng cốt, có vai trò định hướng thông tin báo chí, thông tin trên mạng Internet; khắc phục tình trạng chồng chéo, dàn trải đầu tư, buông lỏng quản lý, xa rời tôn chỉ, mục đích, nặng về thông tin mặt trái, mặt tiêu cực; thông tin không chuẩn xác,… Xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, quản lý báo chí của các cấp uỷ đảng, chính quyền, nhất là của cơ quan chủ quản, người đứng đầu cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí trong tình hình mới.

7- Trung ương đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư; giới thiệu bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo; bầu bổ sung 8 Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XI; thảo luận Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2014; và một số vấn đề quan trọng khác.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và 5 năm 2011 - 2015, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII bế mạc với nhiều quyết sách quan trọng
Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII bế mạc với nhiều quyết sách quan trọng

VOV.VN-Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, dân chủ và trách nhiệm cao của các đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc.

Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII bế mạc với nhiều quyết sách quan trọng

Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII bế mạc với nhiều quyết sách quan trọng

VOV.VN-Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, dân chủ và trách nhiệm cao của các đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc.

Phát biểu của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc HN Trung ương 10
Phát biểu của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc HN Trung ương 10

VOV.VN -Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI)

Phát biểu của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc HN Trung ương 10

Phát biểu của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc HN Trung ương 10

VOV.VN -Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI)

Ngày làm việc thứ 5 Hội nghị Trung ương lần thứ 10 (khoá XI)
Ngày làm việc thứ 5 Hội nghị Trung ương lần thứ 10 (khoá XI)

VOV.VN -Hôm nay (9/1), Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI bước sang ngày làm việc thứ 5.

Ngày làm việc thứ 5 Hội nghị Trung ương lần thứ 10 (khoá XI)

Ngày làm việc thứ 5 Hội nghị Trung ương lần thứ 10 (khoá XI)

VOV.VN -Hôm nay (9/1), Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI bước sang ngày làm việc thứ 5.

Bài phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 10
Bài phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 10

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ 10, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Bài phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 10

Bài phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 10

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ 10, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Trung ương 10 (khoá XI)
Ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Trung ương 10 (khoá XI)

VOV.VN - Buổi sáng, ông Đinh Thế Huynh đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng.

Ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Trung ương 10 (khoá XI)

Ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Trung ương 10 (khoá XI)

VOV.VN - Buổi sáng, ông Đinh Thế Huynh đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 10
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 10

VOV.VN -VOV xin giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 10

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 10

VOV.VN -VOV xin giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Bầu bổ sung 8 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI
Bầu bổ sung 8 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI

VOV.VN -Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng biểu quyết giữ nguyên hình thức kỷ luật đảng như đề nghị của Bộ Chính trị

Bầu bổ sung 8 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI

Bầu bổ sung 8 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI

VOV.VN -Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng biểu quyết giữ nguyên hình thức kỷ luật đảng như đề nghị của Bộ Chính trị