Việt Nam- Cuba trao đổi kinh nghiệm phát triển

(VOV) -Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Cuba tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm, thảo luận vấn đề phát triển đất nước.

Sáng 5/11, tại Hà Nội đã khai mạc Hội thảo Lý luận lần thứ nhất giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Cuba với chủ đề “Đảng Cộng sản lãnh đạo quá trình đổi mới tại Việt Nam - Cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế-xã hội tại Cuba: một số vấn đề l‎ý luận và thực tiễn”.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam tham gia Hội thảo do bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Bí thư Trung ương Đảng - Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Cuba do ông Hoxe Ramon Balaghe - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, làm Trưởng đoàn. Tham dự hội thảo có các cán bộ lãnh đạo, nghiên cứu và các học giả hai nước.

Phát biểu tại phiên khai mạc, bà Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định tình cảm đoàn kết, gắn bó của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với Cuba; đánh giá cao ý nghĩa của việc lần đầu tiên tổ chức hội thảo lý luận giữa hai Đảng.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, hội thảo tổ chức vào thời điểm mang tính bước ngoặt trong tiến trình phát triển ở mỗi nước, là dịp tốt để các nhà lý luận và hoạt động thực tiễn của hai Đảng trao đổi kinh nghiệm, cùng nhau thảo luận về những vấn đề đang đặt ra từ thực tiễn phát triển của mỗi nước; làm rõ vai trò, nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng trong tiến trình đổi mới ở Việt Nam và cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế-xã hội ở Cuba; thông qua đó khẳng định sự đúng đắn của con đường phát triển đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và Cuba.

Trong phát biểu đề dẫn, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã nêu rõ, đổi mới là một tất yếu khách quan đối với sự phát triển của Việt Nam, là quyết sách chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm vượt qua thách thức, nguy cơ và đón kịp thời cơ lớn để phát triển.

Kết quả và thành tựu của đổi mới ở Việt Nam trong thời gian vừa qua cho thấy: Đổi mới là sự nghiệp sáng tạo của toàn dân, do đó phải phát huy được vai trò, sức mạnh của toàn dân, phải dựa vào dân, đem lại lợi ích thiết thực cho dân để tạo động lực phát triển; đổi mới phải dựa trên tiền đề ổn định tích cực, nhất là ổn định chính trị; kết hợp xây dựng chủ nghĩa xã hội với bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, tiến hành đổi mới đồng bộ, Đảng đi tiên phong, tự đổi mới chính mình để thúc đẩy đổi mới xã hội; phải chủ động mở cửa, hội nhập, kết hợp sức phát huy nội lực với khai thác ngoại lực để phát triển nhanh và bền vững; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, chú trọng xây dựng Đảng, phát triển dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền là rường cột của hệ thống chính trị…

Ông Hoxe - Trưởng đoàn Đại biểu Đảng Cộng sản Cuba chân thành cảm ơn Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức hội thảo lý luận đầu tiên giữa hai Đảng; bày tỏ tình cảm hữu nghị, gắn bó sâu sắc của lãnh đạo và nhân dân Cuba đối với Việt Nam.

Ông Hoxe nhấn mạnh, thông qua thảo luận, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, hai Đảng sẽ nhận thức sâu sắc thêm về quy luật phát triển kinh tế-xã hội cũng như vai trò lãnh đạo của Đảng, từ đó trau dồi nhận thức, mài sắc lý luận, thực hiện thắng lợi sứ mệnh lãnh đạo sự nghiệp cách mạng ở mỗi nước; đồng thời khẳng định, đây là lần đầu tiên hai Đảng Cộng sản phối hợp tổ chức hội thảo lý luận, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai Đảng Cộng sản, hai nước Việt Nam – Cuba.

Trong báo cáo đề dẫn, ông Hoxe nêu rõ cơ sở, quan niệm về cách mạng, về các nguyên tắc Đảng của Đảng Cộng sản Cuba; nêu mục tiêu lớn nhất của Đảng trong thời gian tới là: Duy trì khối thống nhât toàn dân, tăng cường đạo đức cách mạng, phát huy tinh thần cách mạng, củng cố tình đoàn kết, công bằng xã hội, sự tin cậy lẫn nhau, kỷ luật, sự chân thành, khiêm tốn, tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình và an ninh quốc gia; đấu tranh chống lại chủ nghĩa cá nhân, chống lại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc dưới mọi hình thức, chủ nghĩa hoài nghi, sự thiếu niềm tin vào chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa bi quan, chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa theo đuôi, lá mặt lá trái, sự vô kỷ luật, tham nhũng và tất cả các biểu hiện vô đạo đức, phản xã hội.

Ông Hoxe cũng khẳng định: Để thực hiện thành công đường lối và những mục tiêu đã được thông qua tại Đại hội VI và Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Cuba, điều quan trọng nhất trong đời sống chính trị của Đảng hiện nay là phải thay đổi tư duy, kiên quyết loại bỏ chủ nghĩa giáo điều và các quan điểm lỗi thời.

Ngoài ra, Đảng chỉ nên tập trung vào những nhiệm vụ chính trị của mình, theo nguyên tắc là Đảng lãnh đạo và kiểm tra, chứ không phải là quản lý.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực liên tục biến động, còn nhiều khó khăn và thách thức hiện nay, việc hai Đảng Cộng sản Cuba và Việt Nam vẫn kiên trì mục tiêu xây dựng một xã hội công bằng, nhân đạo, dân chủ, tự chủ và độc lập là những giá trị mà chỉ chủ nghĩa xã hội mới có thể tạo dựng được, có ý nghĩa thời đại hết sức quan trọng. Chính vì lý do đó, việc tiến hành trao đổi kinh nghiệm thông qua hội thảo lý luận  sẽ giúp hai Đảng tham khảo lẫn nhau và áp dụng một cách sáng tạo vào điều kiện cụ thể ở mỗi nước./.