20 thành phố giàu nhất nước Mỹ

San Jose, San Francisco... đều là những thành phố có trụ sở của các công ty công nghệ lớn nhất thế giới, trung tâm sản xuất hàng hóa lớn nhất trong nền kinh tế Mỹ, theo Bloomberg.

1. San Jose, California

GDP bình quân đầu người: 105.482 USD/năm. Ảnh: Wikiedia.


2. Bridgeport, Connecticut

GDP bình quân đầu người: 94.349 USD/năm. Ảnh: Wikimedia.


3. San Francisco, California

GDP bình quân đầu người: 80.643 USD/năm. Ảnh: Wikimedia.


4. Seattle, Washington

GDP bình quân đầu người: 75.874 USD/năm. Ảnh: Wikimedia.


5. Boston, Massachusetts

GDP bình quân đầu người: 74.746 USD/năm. Ảnh: Wikimedia.


6. Durham, North Carolina

GDP bình quân đầu người: 73.523 USD/năm. Ảnh: Amazonaws.


7. Washington DC

GDP bình quân đầu người: 72.191 USD/năm. Ảnh: Wikimedia.


8. New York City, New York

GDP bình quân đầu người: 70.830 USD/năm. Ảnh: Tripadvisor.


9. Houston, Texas

GDP bình quân đầu người: 70.097 USD/năm. Ảnh: Wikimedia.


10. Des Moines, Iowa

GDP bình quân đầu người: 67.256 USD/năm. Ảnh: iowahouserepublicans


11. Dallas, Texas

GDP bình quân đầu người: 66.168 USD/năm. Ảnh: Wikimedia.


12. Portland, Oregon

GDP bình quân đầu người: 64.991 USD/năm. Ảnh: hotelroomsearch.


13. Hartford, Connecticut

GDP bình quân đầu người: 64.946 USD/năm. Ảnh: CDN.


14. Madison,Wisconsin

GDP bình quân đầu người: 63.910 USD/năm. Ảnh: media.law.wisc.edu. 


15. Minneapolis, Minnesota

GDP bình quân đầu người: 62.054 USD/năm. Ảnh: organicconsumers.org.

16. Denver, Colorado

GDP bình quân đầu người: 61.903 USD/năm. Ảnh: hotelroomsearch


17. Los Angeles, California

GDP bình quân đầu người: 60.148 USD/năm. Ảnh: Wikimedia.


18. Salt Lake City, Utah  

GDP bình quân đầu người: 59.558 USD/năm. Ảnh: Cinccdn.


19. Philadelphia, Pennsylvania

GDP bình quân đầu người: 59.240 USD/năm. Ảnh: uniqueindoorcomfort.


20. San Diego, California 

GDP bình quân đầu người: 58.540 USD/năm. Ảnh: lapalaparealty.

Viết bình luận