Chỉ hoàn thuế thu nhập cá nhân khi đã có mã số thuế

Trong trường hợp hoàn thuế TNCN năm 2011, nhưng năm 2012 mới đăng ký và có mã số thuế TNCN thì được xem xét hoàn thuế.

Giải đáp thắc mắc trong trường hợp hoàn thuế TNCN năm 2011, nhưng năm 2012 mới đăng ký và có mã số thuế TNCN, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Theo quy định tại Điều 46 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ thì việc hoàn thuế TNCN chỉ áp dụng đối với những cá nhân đã có mã số thuế.

Tại điểm 3, Mục II, Phần D, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNCN và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ hướng dẫn: Việc hoàn thuế TNCN chỉ áp dụng đối với những cá nhân đã đăng ký thuế và có mã số thuế.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp trong năm 2012 cá nhân mới đăng ký và có mã số thuế TNCN để kê khai trong hồ sơ đề nghị hoàn thuế TNCN năm 2011 thì hồ sơ đề nghị hoàn thuế TNCN năm 2011 được xem xét hoàn thuế./.