Giảm thuế xuất khẩu dừa quả xuống 0%

Ngày 18/7, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 114/2012/TT-BTC về sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng dừa quả thuộc nhóm 0801 trong Biểu thuế xuất khẩu.

Thông tư quy định sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng dừa quả thuộc nhóm 0801 trong Biểu thuế xuất khẩu theo Danh mục mặt hàng chịu thuế quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế. Cụ thể, giảm thuế xuất khẩu đối với mặt hàng dừa quả từ 3% xuống 0%.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/9/2012./.