Quảng cáo trên báo chí hưởng thuế suất 10%

(VOV) -Nếu áp dụng thuế suất 10% thì dự kiến giảm thu Ngân sách năm 2014 chỉ tính riêng 4 đài truyền hình lớn khoảng 460 tỷ đồng. 

Để tháo gỡ khó khăn cho các cơ quan báo chí, dự thảo Tờ trình Chính phủ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN đề nghị bổ sung thu nhập từ hoạt động báo in (kể cả quảng cáo trên báo) của cơ quan báo chí theo quy định của luật Báo chí vào diện được áp dụng thuế suất 10%.

Theo quy định của Luật báo chí thì sản phẩm báo chí là sản phẩm văn hoá. Báo chí hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận và thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao.

Thực tế trong thời gian vừa qua, hoạt động phát hành của hầu hết các cơ quan báo chí bị lỗ và phải lấy nguồn thu từ quảng cáo để bù đắp. Riêng các báo in trong năm 2011 tính cả hoạt động phát hành và hoạt động quảng cáo cũng bị lỗ. Đối với báo hình thì ít bị ảnh hưởng hơn báo in (theo số liệu quyết toán thuế năm 2011 thì chỉ tính riêng 4 đài truyền hình lớn đã nộp thuế TNDN 536,312 tỷ đồng, trong đó: đài truyền hình Hà Nội nộp thuế TNDN 10,92 tỷ đồng, đài truyền hình Việt Nam nộp 277,971 tỷ đồng, đài truyền hình TPHCM nộp 154,531 tỷ đồng, đài truyền hình Vĩnh Long nộp 93,090 tỷ đồng).

Để tháo gỡ khó khăn cho các cơ quan báo trong hoạt động báo in, tạo điều kiện giúp cơ quan báo có nguồn lực để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Bộ Tài chính trình Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 13 Luật thuế TNDN theo hướng bổ sung quy định thu nhập từ hoạt động báo in (kể cả quảng cáo trên báo) của cơ quan báo chí được thành lập và hoạt động theo Luật báo chí được áp dụng thuế suất (TS) 10% (những hoạt động khác của cơ quan báo chí như chuyển nhượng bất động sản, tổ chức sự kiện, kinh doanh khách sạn, du lịch thì nộp theo mức thuế suất chung).

Không áp dụng ưu đãi thuế đối với các loại hình báo chí khác (báo hình, báo nói, báo điện tử), bởi vì: thực tế vừa qua thì các loại hình báo khác ít gặp khó khăn hơn báo in (năm 2011 chỉ riêng 4 đài truyền hình lớn đã nộp thuế TNDN khoảng 536 tỷ đồng); trường hợp áp dụng TS 10% đối với các đài truyền hình thì dự kiến giảm thu Ngân sách năm 2014 là lớn, chỉ tính riêng 4 đài truyền hình lớn (đài truyền hình Việt Nam, truyền hình Hà Nội, truyền hình TPHCM và truyền hình Vĩnh Long) thì dự kiến giảm thu Ngân sách năm 2014 khoảng 460 tỷ đồng so với mức thuế suất 23%; các đài truyền hình đang thực hiện cơ chế riêng theo hướng dẫn tại Thông tư 55/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính và không có kiến nghị về ưu đãi thuế TNDN; việc có chính sách ưu đãi hơn đối với báo in đã có tiền lệ (từ năm 2003 trở về trước, các cơ quan báo in được cấp lại phần tiền thuế TNDN thực nộp vào ngân sách Trung ương để đầu tư cơ sở vật chất, các cơ quan báo ngoài báo in có thu nhập từ dịch vụ quảng cáo, kinh doanh dịch vụ vẫn thực hiện nộp thuế TNDN theo mức thuế suất 32%).

Dự thảo cũng đề nghị bổ sung thu nhập từ hoạt động xuất bản theo quy định của Luật xuất bản vào diện được áp dụng thuế suất 10%./.

Tin liên quan

Thuế thu nhập doanh nghiệp: Bổ sung qui định về vốn mỏng
Thuế thu nhập doanh nghiệp: Bổ sung qui định về vốn mỏng

(VOV) -.Theo đó, không tính vào chi phí được trừ đối với phần chi trả lãi vay của khoản vay vốn vượt quá 4 lần vốn chủ sở hữu.

Thuế thu nhập doanh nghiệp: Bổ sung qui định về vốn mỏng

Thuế thu nhập doanh nghiệp: Bổ sung qui định về vốn mỏng

(VOV) -.Theo đó, không tính vào chi phí được trừ đối với phần chi trả lãi vay của khoản vay vốn vượt quá 4 lần vốn chủ sở hữu.