Tổng cục Hải quan với mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh

VOV.VN - Tổng cục Hải quan phấn đấu cải thiện vị trí xếp hạng về thời gian thực hiện giao dịch thương mại qua biên giới từ thứ hạng 93 về thứ hạng dưới 82.

Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định số 737/QĐ-TCHQ về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017, về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.

Tổng cục Hải quan phấn đấu cải thiện vị trí xếp hạng về thời gian thực hiện giao dịch thương mại qua biên giới từ thứ hạng 93 về thứ hạng dưới 82. (Ảnh: baohaiquan.vn)

Ngày 20/02/2017, Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch số 328 để triển khai hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP. Để triển khai thực hiện các văn bản này, Tổng cục Hải quan xác định mục tiêu tổng quát trong Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Ngành là: Tiếp tục cải cách, hiện đại hóa hải quan, thúc đẩy tạo thuận lợi thương mại, bảo đảm kiểm soát tuân thủ, bảo đảm nguồn thu, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa hàng hóa qua biên giới; Giảm thiểu giấy tờ, giảm chi phí trong thực hiện các thủ tục hành chính.

Quyết liệt triển khai để thay đổi căn bản phương thức kiểm tra chuyên ngành theo nguyên tắc đánh giá quản lý rủi ro, áp dụng thông lệ quốc tế, kết nối chia sẻ thông tin giữa cơ quan, tổ chức quản lý, kiểm tra chuyên ngành và với cơ quan Hải quan.

Trên cơ sở mục tiêu tổng quát nêu trên, Tổng cục Hải quan đề ra các chỉ tiêu cụ thể, phấn đấu đến hết năm 2017, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới còn 70 giờ đối với hàng hóa xuất khẩu và 90 giờ đối với hàng hóa nhập khẩu; Đến hết năm 2020, thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới dưới 60 giờ đối với hàng hóa xuất khẩu, 80 giờ đối với hàng hóa nhập khẩu.

Cải thiện vị trí xếp hạng về thời gian thực hiện giao dịch thương mại qua biên giới từ thứ hạng 93 về thứ hạng dưới 82 (theo đánh giá của Ngân hàng thế giới).

Trong năm 2017, 100% dịch vụ công của ngành Hải quan được cung cấp trực tuyến tối thiểu mức độ 3; 70% dịch vụ công thuộc các lĩnh vực cốt lõi của ngành Hải quan được cung cấp trực tuyến mức độ 4.

Trên cơ sở mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu cụ thể, ngành Hải quan đã tổ chức rà soát toàn bộ các nhiệm vụ, chỉ tiêu được Chính phủ giao cho Ngành trong Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP và Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Bộ để đề ra 11 nhóm nhiệm vụ, 29 giải pháp gắn với 39 sản phẩm đầu ra cụ thể trong Kế hoạch hành động ban hành kèm theo Quyết định số 737/QĐ-TCHQ.

Các nhiệm vụ, chỉ tiêu bao gồm việc hoàn thiện pháp luật hải quan, trong đó, tiếp tục xây dựng để hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn Luật Hải quan, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Nâng cao công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Tiếp tục triển khai toàn diện Đề án giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu trong giai đoạn mới.

Theo đó, chủ động phối hợp Bộ, ngành xây dựng và ban hành đầy đủ danh mục các mặt hàng thuộc diện kiểm tra chuyên ngành theo hướng thu hẹp diện kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành.

Chủ động trình Chính phủ xây dựng Nghị định về Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, kiểm tra chuyên ngành và tạo thuận lợi thương mại đối với hàng hóa xuất nhập khẩu để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hiện nay

 Về thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, Tổng cục Hải quan tổ chức thực hiện toàn diện bằng việc mở rộng các thủ tục hành chính thực hiện trên Cơ chế một cửa quốc gia.

Trong đó, tích hợp các dịch vụ hỗ trợ triển khai Cơ chế một cửa quốc gia như dịch vụ thanh toán điện tử đối với các khoản thuế, phí, lệ phí được áp dụng đối với 100% các thủ tục hành chính trên Cổng thông tin một cửa quốc gia; dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước trong quá trình triển khai Cơ chế một cửa quốc gia; dịch vụ báo cáo và chia sẻ dữ liệu thống kê (report) về các thủ tục hành chính triển khai trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Ngoài ra, Tổng Cục Hải quan tiếp tục hoàn thiện Hệ thống thông quan điện tử tự động VNACCS/VCIS. Chuẩn bị triển khai giai đoạn 2 Dự án Hệ thống VNACCS/VCIS khi được Chính phủ Nhật Bản phê duyệt; Hàng năm, giảm tỷ lệ kiểm tra luồng vàng, luồng đỏ đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; Tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan; công tác điều tra, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Xây dựng cơ chế kiểm soát về xuất xứ, chế độ quản lý đối với các loại hình hàng hoá, phương tiện vận tải phù hợp cam kết theo đúng lộ trình; Mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, theo đó trong năm 2017, phấn đấu đạt 100% dịch vụ công được cung cấp trực tuyến tối thiểu mức độ 3; 70% dịch vụ công thuộc các lĩnh vực cốt lõi của ngành Hải quan được cung cấp trực tuyến mức độ 4./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Gỡ vướng thủ tục hải quan - Vẫn còn rào cản ở các cửa khẩu
Gỡ vướng thủ tục hải quan - Vẫn còn rào cản ở các cửa khẩu

VOV.VN - Ở một số cửa khẩu, đặc biệt là các cửa khẩu tập trung hàng hóa xuất - nhập khẩu đa chủng loại vẫn còn tồn tại vướng mắc trong thông quan.

Gỡ vướng thủ tục hải quan - Vẫn còn rào cản ở các cửa khẩu

Gỡ vướng thủ tục hải quan - Vẫn còn rào cản ở các cửa khẩu

VOV.VN - Ở một số cửa khẩu, đặc biệt là các cửa khẩu tập trung hàng hóa xuất - nhập khẩu đa chủng loại vẫn còn tồn tại vướng mắc trong thông quan.

Tổng cục Hải quan triển khai Cổng thông tin tờ khai hải quan điện tử
Tổng cục Hải quan triển khai Cổng thông tin tờ khai hải quan điện tử

VOV.VN - Từ tháng 3/2017, Tổng cục Hải quan chính thức cung cấp thông tin tờ khai hải quan điện tử nhằm tạo thuận lợi cho cơ quan quản lý và doanh nghiệp...

Tổng cục Hải quan triển khai Cổng thông tin tờ khai hải quan điện tử

Tổng cục Hải quan triển khai Cổng thông tin tờ khai hải quan điện tử

VOV.VN - Từ tháng 3/2017, Tổng cục Hải quan chính thức cung cấp thông tin tờ khai hải quan điện tử nhằm tạo thuận lợi cho cơ quan quản lý và doanh nghiệp...

Chưa bình đẳng giữa cơ quan hải quan, thuế và doanh nghiệp
Chưa bình đẳng giữa cơ quan hải quan, thuế và doanh nghiệp

VOV.VN - Doanh nghiệp “than” chưa được đối xử công bằng với cơ quan thuế, bị ảnh hưởng bởi kiểm toán, hải quan…

Chưa bình đẳng giữa cơ quan hải quan, thuế và doanh nghiệp

Chưa bình đẳng giữa cơ quan hải quan, thuế và doanh nghiệp

VOV.VN - Doanh nghiệp “than” chưa được đối xử công bằng với cơ quan thuế, bị ảnh hưởng bởi kiểm toán, hải quan…

Doanh nghiệp đánh giá tích cực về cải cách thủ tục hải quan
Doanh nghiệp đánh giá tích cực về cải cách thủ tục hải quan

VOV.VN - Có tới 93% doanh nghiệp ghi nhận có chuyển biến tích cực trong cải cách thủ tục hải quan, tỷ lê các doanh nghiệp FDI đánh giá đạt tới 96%.

Doanh nghiệp đánh giá tích cực về cải cách thủ tục hải quan

Doanh nghiệp đánh giá tích cực về cải cách thủ tục hải quan

VOV.VN - Có tới 93% doanh nghiệp ghi nhận có chuyển biến tích cực trong cải cách thủ tục hải quan, tỷ lê các doanh nghiệp FDI đánh giá đạt tới 96%.

Hải quan phản hồi việc khách bị mất đồ ở sân bay
Hải quan phản hồi việc khách bị mất đồ ở sân bay

VOV.VN -Tổng cục Hải quan khẳng định, cơ quan Hải quan không tự mở kiểm tra hành lý của người nhập cảnh và không thể xảy ra việc công chức Hải quan lấy cắp đồ.

Hải quan phản hồi việc khách bị mất đồ ở sân bay

Hải quan phản hồi việc khách bị mất đồ ở sân bay

VOV.VN -Tổng cục Hải quan khẳng định, cơ quan Hải quan không tự mở kiểm tra hành lý của người nhập cảnh và không thể xảy ra việc công chức Hải quan lấy cắp đồ.