Yêu cầu báo cáo tình hình vay vốn của doanh nghiệp FDI

Việc làm này góp phần tăng cường thực hiện và chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới.

Ngày 9/3, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 1355/NHNN-CSTT yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài báo cáo tình hình vay vốn của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Theo đó, để phục vụ cho việc xây dựng Đề án nâng cao hiệu quả quản lý dòng vốn đầu tư nước ngoài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 1617/CT-TTg ngày 19/9/2011 về việc tăng cường thực hiện và chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới, NHNN yêu cầu tổ chức tín dụng xây dựng và gửi báo cáo cho NHNN về tình hình cấp tín dụng và thu hồi nợ đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo biểu gửi kèm công văn nêu trên; Đánh giá tình hình cho vay và thu hồi nợ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình cấp tín dụng và thu hồi nợ đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Bên cạnh đó, tổ chức tín dụng đề xuất, kiến nghị về việc hoàn thiện khung pháp lý đối với việc vay vốn của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, việc tăng cường phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương và các giải pháp trong thời gian tới./.