Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 7 (tiết 1)

Trong tiết này, chúng ta sẽ ôn tập những mẫu câu và kiến thức đã học từ những bài trước.