Nhiều sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ tại Quảng Trị

Nhiều sai phạm trong quản lý biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức của tỉnh Quảng Trị vừa được Thanh tra Bộ Nội vụ nêu rõ.

Những sai phạm trong quản lý biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức trong giai đoạn từ 1/1/2015 đến 30/6/2017 của tỉnh Quảng Trị được Thanh tra Bộ Nội vụ chỉ ra trong Kết luận số 79/TB-TTBNV là Khối Nghiên cứu - Tổng hợp của Văn phòng UBND tỉnh được tổ chức theo từng lĩnh vực công tác chuyên môn, nghiệp vụ, không có tổ chức phòng (theo Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Quảng Trị) tuy nhiên, tại đây vẫn có 12 trường hợp giữ hàm Trưởng phòng và hàm Phó Trưởng phòng. Còn 2 cơ quan, đơn vị sử dụng 20 lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ. 

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tại một cuộc họp Ủy ban tỉnh. Ảnh: Cổng TTĐT quảng Trị.

Vượt số lượng Phó Giám đốc 

Kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ cũng chỉ ra, qua kiểm tra hồ sơ lãnh đạo, quản lý cấp sở tại tỉnh Quảng Trị còn có trường hợp thiếu chứng chỉ ngoại ngữ; hồ sơ lãnh đạo quản lý cấp phòng còn có trường hợp thiếu chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên. 

Về cơ bản, trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ trước khi đến tuổi nghỉ hưu của công chức lãnh đạo, quản lý được tỉnh Quảng Trị thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, một số hồ sơ thuộc thẩm quyển bổ nhiệm của Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND cấp huyện không có tài liệu thể hiện việc đề nghị, phê duyệt chủ trương, biểu quyết của tập thể lãnh đạo trước khi quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; thiếu tờ trình lãnh đạo của bộ phận tham mưu; tài liệu về kê khai tài sản, giấy khám sức khỏe, lý lịch 2C chưa đầy đủ trong hồ sơ; một số trường hợp thời điểm ban hành quyết định bổ nhiệm lại chậm so với quy định; có 2 trường hợp trong hồ sơ chưa có đầy đủ tài liệu để xác định việc tuyển dụng. Hiện Sở Nội vụ, Sở Công Thương Quảng Trị còn vượt một Phó Giám đốc Sở so với quy định. 

Cũng theo Kết luận thanh tra, trong giai đoạn này, UBND tỉnh Quảng Trị tuyển dụng 81 công chức trong trường hợp đặc biệt; xét chuyển 12 cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; 33 trường hợp được tuyển dụng theo chính sách thu hút của tỉnh. Các trường hợp này đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn; việc kiểm tra, sát hạch, lấy ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ trước khi tiếp nhận và thực hiện việc xếp ngạch, bậc lương theo quy định.

Tuy nhiên, Hội đồng kiểm tra, sát hạch có số lượng từ 10 – 21 thành viên là không đúng quy định. Có 29 trường hợp tuyển dụng theo chính sách thu hút của tỉnh không đúng đối tượng được xem xét, tiếp nhận thông qua thi tuyển theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. 

Xử lý nghiêm các sai phạm 

 Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý biên chế, tuyển dụng công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý, số lượng cấp phó, tiêu chuẩn ngạch công chức và không ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính. Có kế hoạch tuyển dụng công chức theo quy định, đồng thời đảm bảo thực hiện đúng chính sách tinh giản biên chế. 

Tỉnh rà soát, bãi bỏ, hủy bỏ, thu hồi các quy định, quyết định về công tác cán bộ không đúng, không phù hợp, có sai phạm về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình tuyển dụng công chức, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo cơ quan chính quyền các cấp từ tháng 6/2012 đến nay; chấm dứt việc sử dụng và ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính; sắp xếp, bố trí lao động hợp đồng 68 theo đúng loại công việc quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành; có kế hoạch cử công chức chưa đáp ứng tiêu chuẩn ngạch đi đào tạo, bồi dưỡng và quy định thời hạn bắt buộc để công chức hoàn thiện các tiêu chuẩn còn thiếu; xem xét bố trí công tác khác phù hợp nếu sau thời hạn đó vẫn không đáp ứng yêu cầu. 

Bố trí, sắp xếp số lượng cấp phó của người đứng đầu các đơn vị đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật; sắp xếp, kiện toàn lãnh đạo, quản lý cấp phòng của Văn phòng UBND tỉnh phù hợp với quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-VPCP-BNV của Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Kết luận thanh tra nêu rõ. 

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng đề nghị Chủ tịch tỉnh Quảng Trị tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan để xảy ra các hạn chế, tồn tại đã nêu trong Kết luận thanh tra để xử lý theo quy định. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức để phát hiện những sơ hở, hạn chế và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên