Trúng đấu giá biển số xe, người sở hữu có được quyền định đoạt?

Trúng đấu giá biển số xe, người sở hữu có được quyền định đoạt?

Tác giả VOV1

VOV.VN - Biển số xe là một loại tài sản công, vậy người sở hữu nó có được toàn quyền định đoạt sau khi trúng đấu giá hay không? Việc đấu giá biển số xe cần thực hiện như thế nào để đảm bảo công khai, minh bạch?