Cuba bổ nhiệm nhân sự mới trong nội các

Ngày 29/11, Hội đồng Nhà nước Cuba đã công bố quyết định bổ nhiệm đồng chí Salvador Pardo Cruz, nguyên Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng, giữ chức Bộ trưởng Công nghiệp mới được thành lập trong khuôn khổ kế hoạch kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước.

Bộ Công nghiệp mới sẽ thay thế hai bộ bị giải thể là Công nghiệp Nặng và Công nghiệp Nhẹ và có nhiệm vụ điều hành, giám sát việc thực thi các chính sách và chiến lược đối với lĩnh vực phát triển công nghiệp. Trước đó một ngày, Chính phủ Cuba đã chính thức thông qua quyết định thành lập thêm Bộ Năng lượng và Mỏ trong khuôn khổ kế hoạch hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước. Bộ Năng lượng và Mỏ sẽ đóng vai trò quản lý nhà nước trong các lĩnh vực năng lượng, địa chất và mỏ.

Các quyết định trên được thực hiện theo tinh thần quán triệt văn kiện Đường lối chính sách kinh tế xã hội mà Đại hội 6 của Đảng Cộng sản Cuba đã thông qua, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết phải sắp xếp lại bộ máy các cơ quan trung ương một cách hợp lý, tách bạch nhiệm vụ và vai trò của cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp./.