BT Nguyễn Văn Hùng: Kỳ vọng chấn hưng và phát triển hệ giá trị văn hoá Việt

VOV.VN - Trước thềm Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”, PV VOV có cuộc phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng về nội dung này.

PV: Thưa Bộ trưởng, là 1 trong những đơn vị đồng tổ chức hội thảo lần này, Bộ trưởng có thể cho biết, về kỳ vọng của ngành đối với nhiệm vụ chấn hưng và phát triển hệ giá trị văn hoá Việt Nam - đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước trong bối cảnh hiện nay?

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Hội thảo quốc gia về hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị về gia đình, con người Việt Nam - được bốn cơ quan đồng tổ chức, dưới sự chủ trì của Ban Tuyên giáo Trung ương. Thời gian qua, Bộ Văn hóa với trách nhiệm của mình đã nỗ lực để thực hiện nhằm góp phần vào thành công của hội thảo. Chúng tôi cũng kỳ vọng của ngành rất lớn vào hội thảo này.

Trước hết đây là một việc làm rất cụ thể để chúng ta tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các nghị quyết chuyên đề của Trung ương về văn hóa, gắn với đó là xem xét để tập trung thực hiện có chất lượng hơn, có chiều sâu hơn về kết luận của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hoá toàn quốc được tổ chức vào năm ngoái.

Chính vì vậy, dưới góc độ khoa học chúng ta sẽ làm rõ hơn các nội hàm, các thành tố về các hiện giá trị này. Từ đó, nhìn vào trong mối quan hệ hữu cơ gắn bó với nhau của các hệ giá trị. Mong muốn của chúng tôi qua hội thảo này là rút ra được các nội hàm, các thành tố ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ để triển khai trong toàn nhân dân.

Nói như Karl Marx khẳng định, khi lý luận thâm nhập vào quần chúng, thông qua phong trào quần chúng trở thành sức mạnh vật chất; Vì vậy, sẽ tập trung vào nhiệm vụ chấn hưng và phát triển Việt Nam như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã khẳng định, và quyết tâm chính trị của Đảng ta đã đề ra trong thời gian tới.

PV: Vậy sau khi hội thảo này kết thúc, Bộ sẽ thực hiện những việc làm tiếp theo như thế nào - để lan tỏa tinh thần của 4 hệ giá trị này khi được triển khai trong toàn nhân dân thời gian tới thưa Bộ trưởng?

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Tôi nghĩ rằng sau hội thảo, từ những luận cứ khoa học khẳng định, nhất là chúng ta ứng dụng vào trong thực tiễn, đấy là bài toán không dễ dàng. Nhưng tôi cho rằng, khi chúng ta đã có nhận thức và dưới góc độ ánh sáng của khoa học và các thành tố được xác định, các nội hàm được rõ, thì trách nhiệm của Bộ và toàn ngành văn hoá- đó là tham mưu cho cấp ủy Đảng, cho chính quyền để triển khai xây dựng các hệ giá trị này.

Quan điểm là phải làm từ thấp đến cao, làm từ dễ đến khó, làm từ hệ giá trị của con người, của gia đình, tiến đến hệ giá trị văn hoá, được soi rọi vào các thành tố này và cao hơn nữa là hệ giá trị của quốc gia.

Như vậy, có thể nói đây là cuộc cách mạng lâu dài, bền bỉ, nhưng phải có quyết tâm cao thì sẽ triển khai được. Trong thực tiễn chúng ta đã làm, vấn đề tổng kết lại, nhân lên, làm rõ hơn và chúng ta sẽ tổ chức thực hiện bài bản hơn, chắc chắn văn hóa của chúng ta sẽ có bước phát triển.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng./.