Bà Trương Thị Mai: Đà Nẵng làm tốt công tác xây dựng Đảng, phát triển Đảng viên

VOV.VN -Chiều nay (5/4), Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 và 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011-2025). Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV.

Thông tin tại Hội nghị cho biết từ năm 2020 đến nay, Đà Nẵng đã xóa tên 376 Đảng viên, cho ra khỏi Đảng và khai trừ 393 trường hợp.

Thành phố Đà Nẵng có 8 đơn vị hành chính cấp huyện với 56 xã, phường. Thực hiện Nghị quyết số 119/2020 của Quốc hội, kể từ ngày 01/7/2021, Đà Nẵng có 6 quận và 45 phường thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành gần 370 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên toàn địa bàn thành phố, đảm bảo kịp thời, sát thực tiễn. Qua đó, tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng đề ra các biện pháp tích cực, quyết liệt để thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ giữa “xây” và “chống”.

Công tác xây dựng chính quyền các cấp và xây dựng chính quyền đô thị Đà Nẵng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bằng nhiều giải pháp tích cực, nổi bật là đã lãnh đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, gắn với triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật. Thành phố đã tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, đảm bảo phát huy quyền làm chủ của người dân.

Việc phân cấp, ủy quyền được đẩy mạnh và bước đầu đã mang lại nhiều kết quả tích cực; tạo sự linh hoạt trong triển khai, nâng cao vai trò, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu; phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan... góp phần cải cách thủ tục hành chính, đồng thời tăng trách nhiệm cá nhân trong đội ngũ công chức. Vai trò, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố trong bối cảnh thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị được nâng cao; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng mở rộng phạm vi, nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp, hiệu quả.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Quy chế phối hợp mẫu giữa cấp ủy với người quản lý doanh nghiệp tư nhân để các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp có 100% vốn tư nhân triển khai thực hiện phù hợp với yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo; ban hành Quy chế làm việc mẫu của Ban Chấp hành đảng bộ phường khi thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị. Chất lượng, số lượng đảng viên và công tác phát triển đảng viên trong nhiệm kỳ này ngày càng tăng.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị chuyên đề và ban hành Kết luận về công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Nhờ đó, số lượng kết nạp tăng dần qua từng năm; riêng năm 2023 kết nạp được 1.844 đảng viên, đạt 3,1% chỉ tiêu theo Nghị quyết số 21-NQ/TW. Công tác quản lý đảng viên, rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng được thực hiện chặt chẽ.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên trong tình hình mới; chỉ đạo triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 28 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Từ đầu năm 2020 đến nay, Thành uỷ Đà Nẵng đã xóa tên 376 trường hợp; cho ra khỏi Đảng 323 trường hợp, khai trừ 70 trường hợp. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng tại Đảng bộ thành phố Đà Nẵng có nhiều chuyển biến tích cực trong việc quán triệt, tuyên truyền, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của các cấp ủy, người đứng đầu về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát. Đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy và Uỷ ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra, giám sát gần 6.500 tổ chức đảng, gần 21 ngàn đảng viên; kỷ luật 10 tổ chức đảng, hơn 700 đảng viên.

Mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng được tăng cường; chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tăng cường. Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Nội chính Thành ủy đã ban hành hơn 400 văn bản để triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương; Đã chỉ đạo xử lý 27 vụ án, 91 bị can, bị cáo, đảm bảo kỷ cương, tạo niềm tin vào Đảng và Nhà nước. Qua đó, đã xử lý kỷ luật 12 cá nhân; kiểm điểm rút kinh nghiệm 7 tập thể, 37 cá nhân liên quan 4 vụ việc tiêu cực.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo; Từng bước đổi mới, cải tiến việc ra nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, gắn với phân công rõ ràng đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và thời gian hoàn thành, tạo thuận lợi trong việc triển khai thực hiện; Phát huy tốt cơ chế lãnh đạo của Đảng, phân định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn cấp ủy, Ban Thường vụ và Bí thư cấp ủy; giải quyết đúng mức mối quan hệ giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy với các tổ chức chính trị - xã hội.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nêu rõ: Đảng bộ thành phố Đà Nẵng luôn nhận thức rõ và coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; là yếu tố có ý nghĩa quyết định đến kết quả thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển thành phố; thể hiện cụ thể từ công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố đến việc xây dựng, ban hành các nghị quyết, chỉ thị, báo cáo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đều đặt công tác xây dựng Đảng lên hàng đầu.

Ông Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh: “Nhờ làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Đảng bộ đã xây dựng được khối đoàn kết thống nhất, giữ vững nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, phát huy dân chủ, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo của Đảng, nhất là đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, phát triển đảng viên đảm bảo chất lượng, góp phần củng cố và xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở. Đồng thời, là cơ sở chính trị để chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội thành phố ổn định; quy mô nền kinh tế ngày càng được mở rộng; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh đạt được những kết quả quan trọng”.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao công tác chuẩn bị tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 và 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng của Thành uỷ Đà Nẵng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chủ trương của Đảng từ Thành ủy đến cơ sở, đến cán bộ, đảng viên; chú trọng việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đồng thời quan tâm đến công tác cán bộ, nhất là cán bộ nữ, cán bộ trẻ.

Bà Trương Thị Mai đánh giá cao Thành ủy Đà Nẵng đã làm tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát triển Đảng viên mới. Quá trình triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị, Đà Nẵng đã phân cấp, phân quyền, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền đô thị và tạo nên sự thay đổi tích cực. Theo bà Trương Thị Mai, Thành ủy Đà Nẵng đã cơ bản triển khai và đảm bảo việc kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và đổi mới phương thức tương đối đồng bộ. Nội bộ đoàn kết, thống nhất, đồng thuận, niềm tin của nhân dân đối với Đảng được tăng cường và quan hệ giữa Đảng với nhân dân ngày càng tốt.

Trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, bà Trương Thị Mai đề nghị Thành ủy Đà Nẵng tiếp tục phân tích mặt mạnh, mặt hạn chế để có giải pháp phù hợp. Bà Trương Thị Mai mong muốn Đà Nẵng phải khắc phục tốt tình trạng suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên, phân tích đầy đủ bối cảnh mới; tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ.

Theo Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đà Nẵng đã đạt được nhiều kết quả tích cực nhưng cũng còn một số khó khăn, thách thức về chất lượng tăng trưởng kinh tế, chất lượng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu lao động, năng suất lao động, già hóa dân số. Đà Nẵng đang còn khó khăn trong phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XX, cần cố gắng thực hiện đến mức cao nhất có thể.

“Tôi rất mong các đồng chí sẽ tiếp tục đóng góp ý kiến trong quá trình chuẩn bị các dự thảo cho đến thời điểm trình ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 để mà mình có được những văn bản tốt nhất. Đà Nẵng tiếp tục phát huy việc này, đóng góp tốt cho các dự thảo văn kiện của Đại hội Đảng. Đó cũng vừa là đóng góp, vừa là trách nhiệm và làm sao để mà cuối cùng mình bước vào Đại hội mình chủ động được, quyết tâm cao, tăng cường được vai trò lãnh đạo cầm quyền của Đảng. Tiếp tục có bước phát triển mới trong Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 và đó là niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng. Cũng trên một điều kiện đó để các đồng chí tiếp tục tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ, của Thường trực”, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kết quả chống tham nhũng góp phần quan trọng xây dựng Đảng ở Đà Nẵng
Kết quả chống tham nhũng góp phần quan trọng xây dựng Đảng ở Đà Nẵng

VOV.VN - Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Đà Nẵng cơ bản hoàn thành các nội dung, chương trình, kế hoạch công tác của năm 2023 với những kết quả rất đáng ghi nhận.

Kết quả chống tham nhũng góp phần quan trọng xây dựng Đảng ở Đà Nẵng

Kết quả chống tham nhũng góp phần quan trọng xây dựng Đảng ở Đà Nẵng

VOV.VN - Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Đà Nẵng cơ bản hoàn thành các nội dung, chương trình, kế hoạch công tác của năm 2023 với những kết quả rất đáng ghi nhận.

Đà Nẵng: Nhiều chuyển biến nổi bật trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Đà Nẵng: Nhiều chuyển biến nổi bật trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

VOV.VN - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá. Bám sát 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá này, nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã tạo ra nhiều chuyển biến nổi bật trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Đà Nẵng: Nhiều chuyển biến nổi bật trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Đà Nẵng: Nhiều chuyển biến nổi bật trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

VOV.VN - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá. Bám sát 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá này, nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã tạo ra nhiều chuyển biến nổi bật trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Đà Nẵng điều chỉnh một số chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng
Đà Nẵng điều chỉnh một số chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng

VOV.VN - Tại phiên bế mạc Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng về “Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Lần thứ XXII của Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025”, chiều nay (16/8), các đại biểu đã biểu quyết thông qua việc điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu về tổ chức đảng, đảng viên.

Đà Nẵng điều chỉnh một số chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng

Đà Nẵng điều chỉnh một số chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng

VOV.VN - Tại phiên bế mạc Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng về “Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Lần thứ XXII của Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025”, chiều nay (16/8), các đại biểu đã biểu quyết thông qua việc điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu về tổ chức đảng, đảng viên.