Đại hội Đảng cấp trên cơ sở vẫn còn tình trạng vận động trong công tác nhân sự

VOV.VN - Công tác nhân sự của một số cấp ủy còn biểu hiện chủ quan, cục bộ, vận động, gượng ép, giới thiệu nhân sự chưa thực sự có tín nhiệm cao

99% đảng bộ cấp trên cơ sở hoàn thành đại hội

Theo Báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương, đến 31/8/2020, đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở cơ bản hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm yêu cầu chất lượng, nội dung của Chỉ thị 35. Cụ thể, có 1.298/1.311 đảng bộ đã hoàn thành đại hội (chiếm 99%). Một số ít đảng bộ chưa tổ chức đại hội, nhưng đều đã có kế hoạch, dự kiến hoàn thành trước 15/9/2020.

Nhìn chung, các đại hội đã dành thời gian hợp lý cho thảo luận các dự thảo văn kiện và nhận được nhiều ý kiến phát biểu đồng tình. Nhiều ý kiến tham gia thẳng thắn, tâm huyết, phân tích làm sâu sắc hơn những chuyển biến tích cực của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong nhiệm kỳ, nhất là công tác đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực và những biểu hiện suy thoái. Các ý kiến tham gia, đóng góp vào các dự thảo văn kiện của Trung ương, cấp trên trực tiếp được cấp ủy tổng hợp đầy đủ và báo cáo trước đại hội.

Đánh giá về kết quả đại hội đại biểu đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, theo Ban Tổ chức Trung ương, một trong những điểm nhấn đó là Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, tập hợp được trí tuệ của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhiều báo cáo thể hiện tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc; đánh giá khách quan về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời, quán triệt quan điểm, định hướng lớn của cấp trên, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chương trình hành động cụ thể, phù hợp với tình hình mới.

Cùng với đó, không khí thảo luận ở nhiều đại hội sôi nổi, thẳng thắn, tập hợp được trí tuệ, phát huy dân chủ, đoàn kết; tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng. Nhiều cấp ủy làm tốt công tác hướng dẫn thảo luận, tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện của Trung ương và cấp ủy cấp trên.

Cán bộ trúng cử hầu hết trong quy hoạch

Công tác nhân sự nhìn chung đã được chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình 5 bước, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, minh bạch. Việc bầu cử tại đại hội bảo đảm đúng nguyên tắc, thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử. Tỷ lệ cấp ủy viên là nữ, dưới 40 tuổi nói chung vượt yêu cầu Chỉ thị 35 đề ra. Hầu hết các đại hội bầu một lần đủ số lượng cấp ủy và đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên. Các cán bộ trúng cử đều đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, hầu hết trong quy hoạch; trình độ lý luận chính trị, chuyên môn so với nhiệm kỳ trước được nâng lên. Các đại hội đều thực hiện việc lấy phiếu giới thiệu của đại hội về nhân sự bí thư cấp ủy trước khi bầu theo quy định.

Việc thực hiện chủ trương đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy được quan tâm chỉ đạo mở rộng so với nhiệm kỳ trước. Các nhân sự bí thư cấp ủy được bầu trực tiếp tại đại hội đều trúng cử với tỷ lệ phiếu rất cao, nhiều người đạt 100%, như Bí thư các cấp ủy: Móng Cái (Quảng Ninh), Can Lộc (Hà Tĩnh), Ba Tơ (Quảng Ngãi), Phong Điền (Cần Thơ), Hồng Dân (Bạc Liêu)... Việc thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy không là người địa phương được quan tâm đẩy mạnh và đạt được kết quả tốt.

Vẫn còn tình trạng vận động trong công tác nhân sự

Bên cạnh những ưu điểm nêu trên, Ban Tổ chức Trung ương cũng chỉ ra những hạn chế của một số đại hội cấp trên cơ sở.

Cụ thể, báo cáo chính trị ở một số nơi còn dàn trải, mang tính liệt kê, nặng trình bày về số liệu; một số nơi đánh giá chưa toàn diện, thiếu tính khái quát, chưa đi sâu phân tích những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; chưa xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ tới, thiếu những giải pháp mang tính đột phá nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết, quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số nơi chưa sâu sắc, toàn diện và chưa đề ra được các giải pháp cụ thể.

Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy còn có nội dung trùng lặp với báo cáo chính trị; một số nơi chưa đi sâu kiểm điểm việc thực hiện các nguyên tắc, phương thức lãnh đạo, quy chế làm việc của cấp ủy; việc đổi mới phương pháp, lề lối làm việc hiệu quả; chưa chỉ rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là của người đứng đầu đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể cấp ủy. Vẫn còn một số cấp ủy chưa đề cao tính chiến đấu, có biểu hiện nể nang, né tránh trong tự phê bình và phê bình.

Báo cáo tổng hợp, tiếp thu ý kiến thảo luận vào các dự thảo văn kiện của Trung ương và của cấp ủy cấp trên trực tiếp ở một số đảng bộ còn chưa rõ nội dung, không có giải trình hoặc giải trình chưa thực sự thuyết phục.

Việc thảo luận tại đại hội ở nhiều nơi chưa thực sự sôi nổi, tranh luận còn ít. Một số bài tham luận còn nặng về báo cáo thành tích, nội dung chủ yếu nói về công tác chuyên môn của đơn vị, chưa chú trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Công tác chuẩn bị nhân sự của một số cấp ủy chưa thật tốt nên có trường hợp bầu không đúng với đề án nhân sự được phê duyệt. Một số ít nơi, nhân sự được giới thiệu tái cử nhưng không trúng cử, cá biệt có cán bộ chủ chốt như Bí thư, phó bí thư các cấp ủy: Quốc Oai (Hà Nội), Tây Giang (Quảng Nam), Tân Hưng (Long An)… tái cử không trúng cử cấp ủy hoặc bí thư, phó bí thư; một số nơi có biểu hiện lạm dụng việc chỉ định bí thư tại đại hội hoặc ngay sau đại hội, gây nhiều ý kiến trái chiều và dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân (Thành ủy Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; Huyện ủy Càng Long, tỉnh Trà Vinh).

Nguyên nhân của các hạn chế nêu trên là do một số cấp ủy chưa thực sự nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, nhất là những nội dung mới về công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Việc lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của một số cấp ủy chưa thường xuyên, sâu sát, quyết liệt, trong đó có vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy; chưa làm tốt công tác chính trị tư tưởng và giải quyết chưa dứt điểm những vướng mắc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Công tác nhân sự của một số cấp ủy chưa thật sự chặt chẽ, còn bị động, chưa gắn kết với tình hình thực tiễn, có nơi còn biểu hiện chủ quan, cục bộ, vận động, gượng ép, giới thiệu nhân sự chưa thực sự có tín nhiệm cao.

Một số cấp ủy chưa lường hết được những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh để có giải pháp bảo đảm tiến độ đại hội theo quy định./.

Viết bình luận

Tin liên quan

98,6% Đại hội Đảng cấp trên cơ sở tổ chức thành công
98,6% Đại hội Đảng cấp trên cơ sở tổ chức thành công

VOV.VN - Thực tế có một số nhân sự trong quá trình chuẩn bị và khi đưa ra bầu tại Đại hội đã không trúng cử, gây ra một số dư luận.

98,6% Đại hội Đảng cấp trên cơ sở tổ chức thành công

98,6% Đại hội Đảng cấp trên cơ sở tổ chức thành công

VOV.VN - Thực tế có một số nhân sự trong quá trình chuẩn bị và khi đưa ra bầu tại Đại hội đã không trúng cử, gây ra một số dư luận.

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng
Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng

VOV.VN - Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hãy đồng tâm nhất trí, chung sức đồng lòng, chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng.

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng

VOV.VN - Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hãy đồng tâm nhất trí, chung sức đồng lòng, chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng.

Góp ý văn kiện còn xuôi chiều, ít tranh luận tại Đại hội
Góp ý văn kiện còn xuôi chiều, ít tranh luận tại Đại hội

VOV.VN - Để việc góp ý văn kiện Đại hội không xuôi chiều và tăng tính tranh luận tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch Đại hội có vai trò rất quan trọng

Góp ý văn kiện còn xuôi chiều, ít tranh luận tại Đại hội

Góp ý văn kiện còn xuôi chiều, ít tranh luận tại Đại hội

VOV.VN - Để việc góp ý văn kiện Đại hội không xuôi chiều và tăng tính tranh luận tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch Đại hội có vai trò rất quan trọng

Tin cùng chuyên mục