Hà Nội Đảm bảo tỷ lệ cán bộ trẻ đạt 10% trở lên

Hà Nội: Đảm bảo tỷ lệ cán bộ trẻ đạt 10% trở lên

VOV.VN - Chỉ tiêu cán bộ trẻ đảm bảo 10% trở lên đòi hỏi đặc biệt thế hệ cán bộ lãnh đạo, quản lý phải biết hy sinh vì thế hệ tương lai.

Ngày 21/4, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội  Hoàng Trung Hải chủ trì hội nghị.

ha noi dam bao ty le can bo tre dat 10% tro len  hinh 1
Hội nghị  lần thứ 4 Ban chấp hành đảng bộ thành phố khóa XVI

Tại hội nghị này, Đảng bộ Thành phố cho ý kiến đóng góp, xem xét, thảo luận quyết nghị nhiều chương trình quan trọng: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố; 6 chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa XVI triển khai Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố.

Đó là: Chương trình số 01 “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng và tổ chức Đảng; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tạo sự chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp Thành phố giai đoạn 2016-2020 thực sự trong sạch, vững mạnh”.

Chương trình số 02 về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020”; Chương trình số 04 về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016-2020”; Chương trình số 05 về “Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới giai đoạn 2016-2020”; Chương trình số 07 về “Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, giai đoạn 2016-2020”; Chương trình số 08 về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức giai đoạn 2016-2020”.

Tại buổi làm việc đầu tiên sáng nay, ông Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy trình bày dự thảo Chương trình số 01.

Thành ủy đánh giá: Nhiệm kỳ qua, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Thành ủy, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Chương trình 01 của Thành ủy (khóa XV), công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp thuộc Thành phố được chú trọng, tạo bước chuyển biến mới. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy và tổ chức đảng tiếp tục được đổi mới, bảo đảm tính toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát cơ sở; hệ thống tổ chức chính quyền các cấp được kiện toàn vững mạnh, hoạt động hiệu quả…

Tuy nhiên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và đòi hỏi thực tiễn; nội dung, phương pháp thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đôi khi nặng về hình thức, thiếu chiều sâu; việc phát hiện các vụ việc tham nhũng qua công tác kiểm tra, thanh tra, tự kiểm tra còn hạn chế; năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền trên một số lĩnh vực như quản lý xây dựng, quy hoạch, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm… còn hạn chế; hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở một số địa phương chậm được đổi mới, công tác vận động quần chúng còn hạn chế.

Kế thừa những kết quả của nhiệm kỳ trước, tiếp tục xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, là xương sống trong 8 chương trình công tác toàn khóa, dự thảo Chương trình 01 của Thành ủy khóa XVI xác định các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, trong đó, phấn đấu hàng năm có trên 50% tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh; trên 70% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp trên 12.000 đảng viên mới.

Về chất lượng cán bộ, Thành ủy Hà Nội đặt mục tiêu 40% cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý có trình độ thạc sĩ trở lên; 100% cán bộ cấp xã, phường, thị trấn đạt trình độ chuyên môn đại học trở lên; cán bộ diện Ban thường vụ các cấp ủy quản lý đảm bảo tỷ lệ cán bộ trẻ đạt 10% trở lên, cán bộ nữ 15% trở lên. Đặc biệt, đến năm 2020, toàn thành phố phải tinh giản được tối thiểu 10% tổng biên chế cán bộ, công chức, viên chức thành phố được giao năm 2015.

Dự thảo Chương trình 01 của Thành ủy đề ra 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác xây dựng đảng nhiệm kỳ này, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 05 của Thành ủy về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thành ủy yêu cầu tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị gắn với hoàn thiện, bổ sung chức năng, nhiệm vụ; nghiên cứu thí điểm việc sắp xếp thu gọn đầu mối một số cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ không phù hợp; kiên quyết không thành lập các tổ chức trung gian, chỉ thành lập tổ chức mới trong trường hợp cá biệt thật sự cần thiết do yêu cầu của thực tiễn.

Trên cơ sở đó, từng cơ quan, tổ chức, đơn vị của thành phố phải xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế trong 5 năm (2016-2020) trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện. Công tác đánh giá cán bộ cũng cần đổi mới cơ chế, lấy tiêu chuẩn chức danh, bố trí, sử dụng cán bộ, chế độ công vụ và các quy trình công tác làm tiêu chí đánh giá; quy định rõ hơn thẩm quyền, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy và mối quan hệ của cấp ủy đảng với hệ thống chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp.

Các đại biểu đánh giá bố cục, nội dung dự thảo Chương trình 01 của Thành ủy có tính kế thừa, bổ sung những vấn đề phù hợp với thực tiễn của Thành phố.

Theo Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Hoàng Công Khôi, chỉ tiêu cán bộ trẻ nữ diện Ban thường vụ các cấp ủy quản lý đảm bảo 15% trở lên nhiều cấp ủy sẽ đạt, nhưng riêng chỉ tiêu cán bộ trẻ đảm bảo 10% trở lên đòi hỏi cần quan tâm nhiều hơn đến công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ trẻ, đặc biệt thế hệ cán bộ lãnh đạo, quản lý hiện nay phải biết hy sinh vì thế hệ cán bộ trẻ, vì thế hệ tương lai.

ha noi dam bao ty le can bo tre dat 10% tro len  hinh 2
Các đại biểu cho ý kiến đóng góp dự thảo chương trình 01.

Về nội dung Nghị quyết 39 và Kế hoạch 05 của Thành ủy, ông Hoàng Công Khôi đề nghị cần làm rõ hơn đến 4 vấn đề, đó là tinh giản tổ chức bộ máy, tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước xây dựng chính phủ điện tử.

Ông Khôi cũng cho rằng, hiện nay, còn tình trạng nhiều cán bộ bố trí không đúng chuyên môn, sở trường, cán bộ cố gắng chạy vào trường nào đó dễ thi, dễ học để cho đủ yêu cầu về bằng cấp. Chính vì thế, công tác đào tạo cán bộ tới đây phải đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ và đúng quy hoạch.

Về điều động, luân chuyển cán bộ, Bí thư Quận ủy Hoàng Công Khôi cho rằng, nhiệm kỳ qua Thành ủy làm rất tốt công tác bồi dưỡng, đào tạo, trau dồi kiến thức thực tiễn cho cán bộ, nhưng phải tránh tình trạng “chạy để được luân chuyển”.

Phát biểu kết thúc nội dung thảo luận Chương trình 01, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh: dự thảo lần thứ 4 Chương trình 01 của Thành ủy được xây dựng trên cơ sở kế thừa, tiếp thu các kinh nghiệm, thành quả từ nhiệm kỳ trước, có bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới. Đây được coi là chương trình cực kỳ quan trọng, là xương sống trong 8 chương trình công tác lớn của Thành ủy; triển khai 2 trong 6 nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng.

Cũng trong sáng nay Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố xem xét dự thảo về Chương trình số 02 về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020”./.

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Video đang được xem nhiều

Tiêu điểm

TIN MỚI TRÊN VOV.VN