Nhận thức sâu sắc hơn giá trị thực tiễn của Di chúc Bác Hồ

VOV.VN - Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với những giá trị tư tưởng to lớn và đặc sắc đã trở thành Cương lĩnh hành động của toàn Đảng, toàn dân ta. 

Tiến tới kỷ niệm 50 năm công bố và thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969-2/9/2019), sáng 14/8, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Giá trị lý luận và thực tiễn.

Toàn cảnh hội thảo khoa học.

Phát biểu tại hội thảo, ông Phạm Chí Thành, Quyền Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật cho biết, bản Di chúc lịch sử được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết từ năm 1965 đến năm 1969 và được Người sửa chữa, bổ sung qua các năm.

Nội dung bản Di chúc được Người trù tính thấu đáo, vừa cụ thể, vừa bao quát toàn bộ công việc, từ việc riêng cho đến những việc trọng đại của quốc gia, dân tộc, nhân dân.

Bản Di chúc thể hiện cao tinh thần trách nhiệm và tâm huyết của Người đối với Đảng, với sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước và xây dựng đất nước; với thế hệ trẻ, các tầng lớp nhân dân ta; với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, phản ánh tập trung những tư tưởng, đạo đức, tác phong và tình cảm cao đẹp của Người.

“50 năm đã qua, Di chúc của Người với những giá trị tư tưởng to lớn và đặc sắc đã trở thành Cương lĩnh hành động của toàn Đảng, toàn dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” – ông Phạm Chí Thành nhấn mạnh.

Sau hơn 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và ý nghĩa lịch sử. Việc thực hiện dân chủ trong Đảng và trong xã hội có bước chuyển biến tích cực, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy... Đa số cán bộ, đảng viên đã tích cực rèn luyện phẩm chất, năng lực, tiên phong, gương mẫu, năng động, sáng tạo trong công tác, đóng vai trò quan trọng trong công cuộc đổi mới.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa được bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy...

Các thế lực phản động, thù địch lợi dụng những sơ hở, thiếu sót của ta trong quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội, trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí để tấn công quyết liệt trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận.

Theo ông Phạm Chí Thành, trong bối cảnh đó, Hội thảo là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa lớn, giúp công chúng hiểu rõ hơn hoàn cảnh ra đời, thấm nhuần nội dung và nhận thức sâu sắc hơn giá trị thực tiễn của Di chúc.

Trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0. Đồng thời góp phần vào việc tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Phát biểu tại hội thảo, TS Vũ Mạnh Hà- Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh cho biết, những ý kiến đóng góp, tham luận, thảo luận của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu góp phần quan trọng giúp công chúng sáng tỏ hơn về những giá trị trường tồn của bản Di chúc Bác Hồ.

Đồng thời đó là những tư liệu quan trọng để Bảo tàng Hồ Chí Minh và hệ thống chi nhánh trong cả nước tiếp tục nghiên cứu, tổ chức tốt hơn nữa nhiệm vụ phục vụ công chúng, độc giả đến tham quan, nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

Tin liên quan

Thực hiện Di chúc Bác Hồ: Bao trùm là sức mạnh đại đoàn kết dân tộc
Thực hiện Di chúc Bác Hồ: Bao trùm là sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

VOV.VN - Kiên định thực hiện Di chúc của Người, Đảng bộ và nhân dân TPHCM đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức.

Thực hiện Di chúc Bác Hồ: Bao trùm là sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

Thực hiện Di chúc Bác Hồ: Bao trùm là sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

VOV.VN - Kiên định thực hiện Di chúc của Người, Đảng bộ và nhân dân TPHCM đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức.

Di chúc của Bác có ý nghĩa đặc biệt đối với công tác xây dựng Đảng
Di chúc của Bác có ý nghĩa đặc biệt đối với công tác xây dựng Đảng

VOV.VN - Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh mang tầm nhìn vượt thời gian về yêu cầu phải xây dựng Đảng một cách toàn diện, thường xuyên liên tục.

Di chúc của Bác có ý nghĩa đặc biệt đối với công tác xây dựng Đảng

Di chúc của Bác có ý nghĩa đặc biệt đối với công tác xây dựng Đảng

VOV.VN - Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh mang tầm nhìn vượt thời gian về yêu cầu phải xây dựng Đảng một cách toàn diện, thường xuyên liên tục.

50 năm thực hiện Di chúc: Giữ gìn kỷ vật Bác Hồ như một lời hứa
50 năm thực hiện Di chúc: Giữ gìn kỷ vật Bác Hồ như một lời hứa

VOV.VN -Các thế hệ nhân dân Vĩnh Kim nguyện thực hiện tốt Di chúc Bác Hồ trước lúc đi xa, đoàn kết xây dựng quê hương giàu đẹp. 

50 năm thực hiện Di chúc: Giữ gìn kỷ vật Bác Hồ như một lời hứa

50 năm thực hiện Di chúc: Giữ gìn kỷ vật Bác Hồ như một lời hứa

VOV.VN -Các thế hệ nhân dân Vĩnh Kim nguyện thực hiện tốt Di chúc Bác Hồ trước lúc đi xa, đoàn kết xây dựng quê hương giàu đẹp.