Ông Nguyễn Xuân Thắng: Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là rất rõ ràng

VOV.VN - Ông Nguyễn Xuân Thắng khẳng định: “Từ chủ đề cho đến mục tiêu tổng quát thể hiện rất rõ khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, dân tộc cường thịnh trường tồn và người dân ấm no hạnh phúc, hạnh phúc- rất rõ ràng”.

Sáng 16/6, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống – Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới”.

Hội thảo góp phần phổ biến, tuyên truyền, quán triệt đầy đủ và sâu sắc trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; đề xuất những giải pháp khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động để đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, Văn kiện Đại hội XIII là sự kết tinh trí tuệ, sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, thể hiện tư duy lý luận và thực tiễn mang tầm nhìn chiến lược về sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh văn hóa, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố thể hiện sức mạnh nội sinh và phương thức phát triển đất nước trong bối cảnh mới, làm sâu sắc hơn chủ trương đặt con người vào trung tâm của sự phát triển, con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển. Nhấn mạnh yếu tố quan trọng này phải được thực hiện hiệu quả trong thực tế để Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, ông Nguyễn Xuân Thắng khẳng định: “Từ chủ đề cho đến mục tiêu tổng quát thể hiện rất rõ khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, dân tộc cường thịnh trường tồn và người dân ấm no hạnh phúc, hạnh phúc- rất rõ ràng”.

Để hiện thực hóa khát vọng, tầm nhìn và mục tiêu phát triển đất nước, Đại hội XIII đề ra 12 định hướng chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá, vừa có tính bao quát toàn diện, vừa có các trọng tâm phát triển trên các ngành, các lĩnh vực, các địa phương.

Cụ thể, trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Văn kiện Đại hội XIII yêu cầu kết hợp hài hoà, chặt chẽ và có hiệu quả giữa xây dựng với chỉnh đốn Đảng, giữa xây dựng với bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị. Cách tiếp cận biện chứng này được thể hiện thống nhất, xuyên suốt trong 10 nhiệm vụ xây dựng Đảng, phản ánh đầy đủ các yêu cầu của công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, trong đó gắn việc dựa vào dân để xây dựng Đảng, công tác dân vận thế nào, công tác kiểm tra, giám sát ra sao gắn với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Lấy ví dụ về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, công tác này tiếp tục với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, làm một cách kiên quyết. “Tới đây làm thế nào để không thể, không dám, không muốn tham nhũng nữa, hoàn thiện hệ thống pháp luật thế nào để ngăn chặn được tình trạng, nguy cơ vi phạm và quan trọng là chế độ, chính sách thế nào để người ta không muốn tham nhũng. Những việc làm lâu nay là đúng, mang tính tiền đề, còn căn cốt, xuyên suốt, triệt để chính là việc phải hoàn thiện thể chế cho cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng" - ông Nguyễn Xuân Thắng cho biết.

“Vận dụng, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII vào thực tiễn đòi hỏi các tổ chức Đảng, các cán bộ, đảng viên, nhất là các cấp lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu, nêu cao ý thức trách nhiệm, chủ động, tự giác, đặc biệt là xây dựng chương trình hành động cụ thể. Chú ý tinh thần đổi mới sáng tạo, tránh giáo điều, dập khuôn, máy móc, khắc phục bằng được sự yếu kém, chậm trễ trong khâu thực hiện, thể chế hoá nghị quyết của Đảng thường gặp phải ở các nhiệm kỳ Đại hội trước” – GS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận, đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng phổ biến, học tập, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII vào thực tiễn, tạo sự đồng thuận, phát sinh tính tích cực của nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội XIII của Đảng.

Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận, đề xuất các giải pháp để thực hiện các chủ trương lớn theo tinh thần Văn kiện Đại hội trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, trọng tâm là xây dựng đất nước theo con đường XHCN trên nền tảng Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh văn hóa, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; xây dựng, hoàn thiện thể chế phát triển, đổi mới mô hình tăng trưởng và đổi mới sáng tạo, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về KT-XH, huy động nguồn lực cho phát triển để thay đổi nhanh chóng đời sống KT-XH của đất nước.

Hội thảo đề xuất việc xây dựng các chương trình hành động sát thực, khả thi, hiệu quả, bám sát thực tiễn đi đôi với các kế hoạch kiểm tra, giám sát, tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh ở từng thời điểm và nhiệm vụ cụ thể; khắc phục bằng được sự yếu kém, chậm trễ trong khâu thực hiện, thể chế hóa Nghị quyết của Đảng thường gặp phải ở các nhiệm kỳ Đại hội trước./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII
Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII

VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII

Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII

VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa: Nắm chắc quan điểm Đại hội XIII về phát triển kinh tế thị trường
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa: Nắm chắc quan điểm Đại hội XIII về phát triển kinh tế thị trường

VOV.VN - Theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương nắm chắc quan điểm Đại hội XIII của Đảng trong phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa...

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa: Nắm chắc quan điểm Đại hội XIII về phát triển kinh tế thị trường

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa: Nắm chắc quan điểm Đại hội XIII về phát triển kinh tế thị trường

VOV.VN - Theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương nắm chắc quan điểm Đại hội XIII của Đảng trong phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa...

Ông Võ Văn Thưởng: Đẩy mạnh tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội Đảng XIII vào cuộc sống
Ông Võ Văn Thưởng: Đẩy mạnh tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội Đảng XIII vào cuộc sống

VOV.VN - “Yêu cầu trước mắt đối với cơ quan báo chí trong thời gian tới là phải luôn nỗ lực, cố gắng, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII vào cuộc sống” - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Ông Võ Văn Thưởng: Đẩy mạnh tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội Đảng XIII vào cuộc sống

Ông Võ Văn Thưởng: Đẩy mạnh tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội Đảng XIII vào cuộc sống

VOV.VN - “Yêu cầu trước mắt đối với cơ quan báo chí trong thời gian tới là phải luôn nỗ lực, cố gắng, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII vào cuộc sống” - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.