Tổng Bí thư: 'Hà Nội là bộ mặt, là niềm tự hào của quốc gia'

VOV.VN -Tổng Bí thư nhắc lại lời của Bác Hồ và tin tưởng Đảng bộ, nhân dân Hà Nội ra sức phấn đấu xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Sáng 1/11, Đại hội đại biểu Đảng bộ Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 khai mạc trọng thể tại Hà Nội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo Đại hội. Tới dự Đại hội còn có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Trần Đức Lương; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Dự Đại hội có 495 đại biểu, đại diện cho hơn 39 vạn đảng viên của Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Toàn cảnh Đại hội.

Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2010-2015 đánh giá: 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã vượt qua khó khăn, thách thức, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Trung ương và của Đảng bộ, đạt được nhiều thành quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân 5 năm, đạt 9,3%, gấp gần 1,6 lần mức tăng bình quân chung của cả nước. Bình quân thu nhập đầu người gần 83 triệu đồng (tương đương 3.600 USD). Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 714.000 tỉ đồng, vượt dự toán, tăng bình quân khoảng 7%/năm.

Hà Nội là địa phương dẫn đầu cả nước về số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến cuối năm 2015 có 179 xã trên tổng số 386 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm khoảng 1/5 tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên toàn quốc.

Nhiều công trình, dự án kinh tế, xã hội quy mô lớn, hiện đại đã được hoàn thành. Công tác quản lý đô thị, trật tự an toàn giao thông, trật tự, kỷ cương đô thị được tăng cường; nếp sống văn minh đô thị có chuyển biến.

Diện mạo Thủ đô có nhiều thay đổi, ngày càng khang trang, hiện đại. Hà Nội là một trong những Đảng bộ đi đầu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo được những chuyển biến tích cực trong việc khắc phục những yếu kém, khuyết điểm của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Hà Nội đề ra mục tiêu: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.


Hà Nội đã nêu 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá và 16 chỉ tiêu để thực hiện mục tiêu này, trong đó tăng trưởng bình quân đạt  8,5%- 9%; thu nhập bình quân đầu người đạt 140 triệu đồng; tỷ lệ thất nghiệp thành thị dưới 4%;  tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới dưới 1,2% vào cuối nhiệm kỳ; mỗi năm kết nạp trên 12.000 đảng viên mới; trên 50% tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh hàng năm.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Hà Nội có vị trí đặc biệt quan trọng đối với cả nước, bởi Hà Nội là Thủ đô, là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế. Tổng Bí thư biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô đạt được trong nhiệm kỳ 2010-2015, tạo sự chuyển biến rõ rệt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của cả nước.

Bên cạnh những thành quả và tiến bộ, Tổng Bí thư cũng chỉ rõ Hà Nội còn những hạn chế, tồn tại, đó là kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; tăng trưởng kinh tế chưa thực sự ổn định, bền vững; chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh chưa cao; chuyển dịch cơ cấu còn chậm.

Quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị, trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường một số mặt còn yếu. Phát triển văn hoá - xã hội chưa thực sự xứng tầm với vai trò, tiềm năng, vị thế của Thủ đô. Chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị có mặt chưa theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đòi hỏi thực tiễn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Đảng bộ Hà Nội trong nhiệm kỳ 2015-2020 cần nêu cao hơn nữa tinh thần năng động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo, điều hành, bảo đảm hiệu quả, thiết thực.

Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và những giải pháp khả thi để tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo chuyển biến toàn diện, mạnh mẽ hơn trên các lĩnh vực công tác trọng tâm; xây dựng, phát triển Hà Nội xứng đáng với vai trò, vị thế Thủ đô, là động lực phát triển của vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước. 

Đồng thời tiếp tục thực hiện tốt chủ trương cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện đồng bộ ba đột phá chiến lược.


Hà Nội phải đi đầu trong việc nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của kinh tế, trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát huy mọi khả năng và nguồn lực của các thành phần kinh tế; đẩy mạnh cải cách hành chính; phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo, gắn với phát triển và đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ; xây dựng hệ thống hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị. Chú trọng phát triển các dịch vụ chất lượng cao; các ngành, sản phẩm công nghiệp có giá trị gia tăng lớn, ứng dụng công nghệ cao, thân thiện môi trường. Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, nâng cao giá trị gia tăng, gắn với các vùng chuyên canh và xây dựng nông thôn mới; giải quyết hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

Tổng Bí thủ nêu rõ: Thủ đô Hà Nội đang trong quá trình phát triển, tốc độ đô thị hoá rất nhanh, tạo ra nhiều áp lực về hạ tầng kinh tế - xã hội và gia tăng dân số. Vì vậy, cần nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; phát triển đồng bộ, hiện đại hoá hệ thống kết cấu hạ tầng; làm tốt hơn nữa công tác quản lý đô thị, đặc biệt là quản lý trật tự xây dựng, an toàn giao thông, kỷ cương và văn minh đô thị; hạ tầng thông tin - truyền thông. Tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề dân sinh bức xúc, trước hết là nhà ở đô thị, cấp thoát nước, xử lý nước thải, rác thải, quản lý dân cư.

Tổng Bí thư yêu cầu Hà Nội cần tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh và trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ an toàn tuyệt đối các cơ quan đầu não, các hoạt động của Đảng và Nhà nước, các hoạt động đối ngoại quốc gia, các sự kiện chính trị lớn diễn ra trên địa bàn thành phố. Chủ động có các phương án phòng ngừa và kịp thời xử lý có hiệu quả các vấn đề phức tạp nảy sinh, không để bị động, bất ngờ.

Nhấn mạnh Hà Nội ngàn năm văn hiến là bộ mặt, là niềm tự hào của quốc gia, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị người Hà Nội phải sống thực sự có văn hoá, tiêu biểu cho văn hoá của dân tộc. Đó là lối sống nhân ái, nghĩa tình, thuỷ chung, trong sáng, tôn trọng pháp luật. Bên cạnh việc giữ gìn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống cả vật thể và phi vật thể, sáng tạo các giá trị văn hoá mới, Hà Nội phải có sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong việc xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch.

Về công tác xây dựng Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ đây là nhiệm vụ then chốt. Hà Nội tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, trọng tâm là thực hiện nghiêm túc 3 nhóm nội dung và 4 nhóm giải pháp, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; kiên quyết phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện tiêu cực khác trong cán bộ, đảng viên; Đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ và tổ chức đảng; phát huy vai trò, hiệu lực, hiệu quả và chất lượng hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Đổi mới phương pháp công tác, lề lối làm việc, thực hiện phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, kỷ cương, gần dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến và giải quyết kịp thời kiến nghị của nhân dân; bám sát thực tiễn cơ sở, nói đi đôi với làm.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đề nghị thành phố cần chủ động hơn nữa trong việc tranh thủ sự giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương; đồng thời các ban, bộ, ngành Trung ương cũng cần phát huy hơn nữa trách nhiệm, quan tâm phối hợp chặt chẽ với Thành phố, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là về cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, các nguồn lực đầu tư, đáp ứng tốt yêu cầu xây dựng và phát triển Thủ đô.

Hà Nội đã từng được ngợi ca, vinh danh với những tình cảm tốt đẹp và bằng những ngôn từ cao quý: Hà Nội linh thiêng và hào hoa; Hà Nội văn hiến và anh hùng; Hà Nội niềm tin và hy vọng; Hà Nội là bộ mặt của quốc gia, là trái tim của cả nước; Hà Nội là Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người; Thành phố vì hoà bình...

Sinh thời, Bác Hồ cũng thường căn dặn : "Đảng bộ Hà Nội phải làm gương mẫu cho các đảng bộ khác". Nhắc lại những điều này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng và mong rằng Đảng bộ và nhân dân Hà Nội tranh thủ được thời cơ, vượt qua thử thách, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, thực hiện xuất sắc lời căn dặn của Bác Hồ, xứng đáng với sự tin yêu, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI diễn ra đến ngày 3/11/2015./.

Tin liên quan

Chủ tịch nước dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2015-2020
Chủ tịch nước dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2015-2020

VOV.VN -Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ Bình Dương đánh giá đúng mức những thành tựu đã đạt được, làm rõ thêm tồn tại, hạn chế để có giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Chủ tịch nước dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2015-2020

Chủ tịch nước dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2015-2020

VOV.VN -Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ Bình Dương đánh giá đúng mức những thành tựu đã đạt được, làm rõ thêm tồn tại, hạn chế để có giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Khai mạc trọng thể Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI
Khai mạc trọng thể Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI

VOV.VN -Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ Thành phố

Khai mạc trọng thể Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI

Khai mạc trọng thể Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI

VOV.VN -Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ Thành phố

 Bài 1: Cần thay đổi thái độ về vấn đề Dân chủ
Bài 1: Cần thay đổi thái độ về vấn đề Dân chủ

VOV.VN - Các chuyên gia khẳng định, lịch sử phát triển loài người, dân chủ là xu hướng, là quy luật dù trải qua thời kỳ nào.  Tuy nhiên, thái độ về dân chủ của chúng ta còn “có vấn đề”

 Bài 1: Cần thay đổi thái độ về vấn đề Dân chủ

Bài 1: Cần thay đổi thái độ về vấn đề Dân chủ

VOV.VN - Các chuyên gia khẳng định, lịch sử phát triển loài người, dân chủ là xu hướng, là quy luật dù trải qua thời kỳ nào.  Tuy nhiên, thái độ về dân chủ của chúng ta còn “có vấn đề”

Hà Nội: Chi tiết 13 tuyến phố phân luồng phục vụ Đại hội Đảng
Hà Nội: Chi tiết 13 tuyến phố phân luồng phục vụ Đại hội Đảng

Từ 1/11 - 3/11, 13 tuyến phố thủ đô sẽ được phân luồng phục vụ Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội.

Hà Nội: Chi tiết 13 tuyến phố phân luồng phục vụ Đại hội Đảng

Hà Nội: Chi tiết 13 tuyến phố phân luồng phục vụ Đại hội Đảng

Từ 1/11 - 3/11, 13 tuyến phố thủ đô sẽ được phân luồng phục vụ Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội.