Hiến pháp: 'Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo'

VOV.VN -Qui định này không mâu thuẫn với nguyên tắc bình đẳng và cạnh tranh giữa các thành phần kinh tế.

Sáng nay (5/11), Quốc hội nghe Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban pháp luật của Quốc hội, Uỷ viên Uỷ ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp (DTSĐHP ) năm 1992, Trưởng ban biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Phan Trung Lý trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại Tổ và giải trình về những vấn đề có ý kiến khác nhau trong quá trình thảo luận tại Tổ.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về: Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, tập trung về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau nổi lên; Dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013).

DNNN chỉ là một bộ phận của kinh tế Nhà nước

Về các thành phần kinh tế (khoản 1 Điều 51), theo DTSĐHP, đa số ý kiến tán thành với quy định về thành phần kinh tế trong Dự thảo nhưng đề nghị phân biệt rõ giữa “kinh tế nhà nước” và “doanh nghiệp nhà nước”. Ý kiến khác băn khoăn về quy định “kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo” vì mâu thuẫn với quy định tại khoản 2 “các thành phần kinh tế bình đẳng”. Có ý kiến đề nghị bổ sung vào Dự thảo Hiến pháp quy định về các thành phần kinh tế cụ thể. 

Bên cạnh những nội dung đã được thể hiện trong Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp trình Quốc hội tại phiên họp trước, Ủy ban DTSĐHP nhận thấy, việc khẳng định vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước nhằm thể hiện bản chất chế độ kinh tế của Nhà nước ta, thể hiển rõ định hướng xã hội chủ nghĩa và vai trò của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở nước ta. Hơn nữa, “kinh tế nhà nước” là một khái niệm rộng, chứ không đồng nhất kinh tế nhà nước với doanh nghiệp nhà nước.

 “Việc quy định “kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo” không mâu thuẫn với nguyên tắc bình đẳng và cạnh tranh giữa các thành phần kinh tế” – ông Phan Trung Lý nhấn mạnh. 

Về ý kiến đề nghị bổ sung các thành phần kinh tế cụ thể khác trong Hiến pháp, như đã thể hiện trong Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp trình Quốc hội tại phiên họp trước, Ủy ban DTSĐHP nhận thấy, nếu liệt kê cụ thể các thành phần kinh tế sẽ không bảo đảm tính khái quát của Hiến pháp. Vì vậy, Ủy ban DTSĐHP đề nghị Quốc hội cho giữ quy định về các thành phần kinh tế như Dự thảo.

Về chính sách khuyến khích đầu tư (khoản 3 Điều 51), có ý kiến đề nghị bổ sung từ “doanh nhân” vào khoản 3 để ghi nhận vai trò và trách nhiệm của doanh nhân trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Ủy ban DTSĐHP thấy rằng, trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì doanh nghiệp, doanh nhân có vai trò rất quan trọng. Do đó, tiếp thu ý kiến này của đại biểu Quốc hội, xin thể hiện lại khoản 3 Điều 51 như sau: “Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để doanh nhân và các tổ chức, cá nhân khác đầu tư, sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển đất nước. Tài sản hợp pháp của cá nhân, tổ chức đầu tư, sản xuất, kinh doanh được pháp luật bảo hộ và không bị quốc hữu hóa”./.

Tin liên quan

Vấn đề xây dựng quan hệ sản xuất, phát triển các thành phần kinh tế
Vấn đề xây dựng quan hệ sản xuất, phát triển các thành phần kinh tế

Tầm vóc trí tuệ của Đảng ta và nhân dân ta trong quá trình tìm tòi sáng tạo, đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, tiến lên Chủ nghĩa Xã hội ngày càng được khẳng định, nhất là sau 25 năm thực hiện công cuộc đổi mới, bắt đầu từ Đại hội VI của Đảng  

Vấn đề xây dựng quan hệ sản xuất, phát triển các thành phần kinh tế

Vấn đề xây dựng quan hệ sản xuất, phát triển các thành phần kinh tế

Tầm vóc trí tuệ của Đảng ta và nhân dân ta trong quá trình tìm tòi sáng tạo, đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, tiến lên Chủ nghĩa Xã hội ngày càng được khẳng định, nhất là sau 25 năm thực hiện công cuộc đổi mới, bắt đầu từ Đại hội VI của Đảng  

Cần khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển sản xuất
Cần khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển sản xuất

Việc đẩy mạnh, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển giúp Quảng Trị tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống nhân dân.

Cần khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển sản xuất

Cần khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển sản xuất

Việc đẩy mạnh, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển giúp Quảng Trị tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống nhân dân.

Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển hệ thống chiếu sáng công cộng
Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển hệ thống chiếu sáng công cộng

Ngày 28/9/2009, Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2009/NĐ-CP quy định về hoạt động chiếu sáng tại các đô thị và khuyến khích áp dụng đối với các khu vực ngoài đô thị trên phạm vi toàn quốc.

Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển hệ thống chiếu sáng công cộng

Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển hệ thống chiếu sáng công cộng

Ngày 28/9/2009, Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2009/NĐ-CP quy định về hoạt động chiếu sáng tại các đô thị và khuyến khích áp dụng đối với các khu vực ngoài đô thị trên phạm vi toàn quốc.