Vùng 3 Hải quân: Sáng tạo, trách nhiệm, vững vàng bảo vệ chủ quyền biển đảo

VOV.VN - Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã có nhiều đổi mới về nội dung cũng như có nhiều giải pháp để phong trào thi đua quyết thắng thực chất, hiệu quả, tạo sự lan tỏa lớn. 

Xác định công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) là động lực quan trọng, tạo sức mạnh nội sinh để mỗi cán bộ chiến sĩ các cơ quan, đơn vị Vùng 3 Hải quân từ đất liền đến các đài, trạm ra-đa nơi núi cao, đảo xa luôn vượt mọi khó khăn, có ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, nhiệt tình, trách nhiệm, tích cực huấn luyện chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, kiên cường bám biển, thúc đẩy toàn Vùng hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, thực sự là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biển đảo, là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân miền Trung vươn khơi bám biển.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã có nhiều đổi mới về nội dung cũng như có nhiều giải pháp để phong trào thi đua quyết thắng thực chất, hiệu quả, tạo sự lan tỏa lớn. Nội dung này, phóng viên VOV đã có cuộc phỏng vấn Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Chính ủy Vùng 3 Hải quân.

PV: Thưa Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, kết quả của phong trào TĐQT giai đoạn 2019-2024 đã có những đóng góp như thế nào trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ của quyền biển, đảo của Vùng?

Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến: Giai đoạn 2019-2024, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua khen thưởng của Vùng 3 Hải quân đã thực sự trở thành động lực, tạo sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy toàn Vùng hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Phong trào thi đua góp phần xây dựng Đảng bộ Vùng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ có số lượng, chất lượng ngày càng tăng, phát huy tốt tinh thần “7 dám”, năng động, sáng tạo, nhiệt tình, trách nhiệm, thực sự là nòng cốt trong tổ chức điều hành, triển khai các công việc, đóng góp quan trọng trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, xây dựng vùng và các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Phong trào thi đua quyết thắng cũng đã trực tiếp khơi dậy tinh thần thi đua trong mỗi cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân dù công tác ở đâu, trên cương vị nào luôn thể hiện được bản lĩnh chính trị, ý chí tự lực, tự cường, tích cực huấn luyện chiến đấu, duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng liên quan kiểm soát, xử lý tốt các tình huống trong khu vực biển được phân công quản lý, không để bị động, bất ngờ.

Khẳng định rằng những kết quả của phong trào thi đua quyết thắng đã trực tiếp góp phần xây dựng Vùng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; đồng thời tạo động lực quan trọng cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, tự lực, tự cường, mưu trí, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trước những diễn biến phức tạp trên biển, Vùng 3 Hải quân đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng kiên quyết, kiên trì, xử lý linh hoạt, đúng đối sách, đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển để xây dựng, phát triển đất nước.

PV: Để đạt được nhiều kết quả cao, kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện phong trào Thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024 của Vùng là gì thưa Chuẩn đô đốc?

Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến: Từ thực tiễn những kết quả nổi bật trong thực hiện phong trào Thi đua quyết thắng của Vùng giai đoạn 2019-2024, một số kinh nghiệm được rút ra. Đó là tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, đề cao trách nhiệm của chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị; phát huy vai trò của hội đồng (tổ) thi đua khen thưởng. Chú trọng làm tốt việc tuyên truyền, giáo dục vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng, làm cho tinh thần thi đua, quyết tâm thi đua thấm sâu và trở thành nhu cầu, việc làm tự giác, thường xuyên đối với mọi cán bộ, chiến sĩ.

Phong trào thi đua, công tác tuyên truyền cần chạm tới tinh thần, chảy sâu vào huyết quản của mỗi quân nhân như là một điều thường nhật trong cuộc đời binh nghiệp của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Để mỗi bông hoa cài lên ngực áo trở thành niềm hãnh diện vô bờ bến của mỗi người và cũng đáng trân trọng như tên gọi của nó là “Điển hình tiên tiến”.

Công tác thi đua khen thưởng phải luôn bám sát thực tiễn, xuất phát thực tiễn; chỉ tiêu thi đua phải cụ thể, có tính khả thi cao; mục tiêu thi đua phải có tính toàn diện, có trọng tâm trọng điểm, xác định đột phá vào những khâu yếu, việc khó; hình thức và biện pháp thi đua phải đa dạng, phong phú. Kết hợp chặt chẽ việc thực hiện phong trào thi đua quyết thắng với phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của các cấp, các ngành.

Bên cạnh đó chủ động, làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến; thường xuyên nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, tìm ra mô hình hay, cách làm hiệu quả, nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt để rút kinh nghiệm, phát triển và phổ biến, nhân rộng.

Tiến hành công tác thi đua khen thưởng bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, chính xác, kịp thời, đúng người, đúng việc. Đồng thời, kết hợp thi đua khen thưởng gắn với công tác cán bộ, công tác chính sách.

Chú trọng thực hiện công tác kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết công tác thi đua khen thưởng kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác thi đua khen thưởng chống bệnh thành tích, bệnh hình thức, kém hiệu quả trong triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng trong giai đoạn mới.

PV: Để phong trào thi đua quyết thắng thực chất, hiệu quả, Vùng 3 Hải quân có sự đổi mới nào trong tổ chức thực hiện thi đua quyết thắng, thưa Chuẩn đô đốc?

Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến: Thực tế cho thấy, để phong trào thi đua quyết thắng thực chất, hiệu quả, vấn đề mấu chốt là phải tạo được động lực thi đua mạnh mẽ trong từng quân nhân, cơ quan, đơn vị và toàn Vùng. Với nhận thức đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân triển khai nhiều biện pháp, trong đó tập trung một số giải pháp sau:

Thứ nhất, coi trọng vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp, gương người tốt, việc tốt theo phương châm "Lấy cái đẹp dẹp cái xấu", "Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực"; góp phần xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị vững mạnh, giữ vững và phát huy phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”.

Thứ hai, chúng tôi phát huy tốt vai trò của cấp ủy, chỉ huy, Hội đồng (tổ) thi đua khen thưởng các cấp; coi trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; đặc biệt, đơn vị đã tổ chức 06 hội nghị tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc như quân nhân chuyên nghiệp tiêu biểu; tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong tham gia hội thi, hội thao; đạt giải cao trong phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật…

Thứ ba, chúng tôi tập trung vào đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức phong trào thi đua, nhất là các đợt thi đua cao điểm, đột kích hướng mạnh về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, giải quyết khâu yếu, mặt yếu, việc khó, việc mới; tổ chức phát động thi đua với các hình thức thi đua phong phú, hấp dẫn, có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, dễ thực hiện, tiêu chí, nội dung thi đua ngắn gọn, cụ thể, thiết thực, sát với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Vùng được xác định là lực lượng quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển của Quân chủng Hải quân. Thế nên các cơ quan, đơn vị luôn coi trọng công tác chính trị tư tưởng, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ về tình hình nhiệm vụ, nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù; bồi dưỡng bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng và ý chí quyết tâm chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, cho dù phải đối mặt với khó khăn, gian khổ, kể cả mất mát, hy sinh.

Nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, vì vậy trong những năm qua, Phong trào thi đua quyết thắng của Vùng luôn hướng vào việc nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, nhất là huấn luyện cho lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển. Các nội dung, chỉ tiêu thi đua tập trung giải quyết dứt điểm khâu then chốt, nhiệm vụ cơ bản. Nhờ vậy, Phong trào thi đua quyết thắng của các cơ quan, đơn vị đúng thực chất, tránh được tình trạng hô hào khẩu hiệu chung chung.

PV: Trách nhiệm của điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua là tạo sự lan tỏa. Trong thời gian tới, Vùng 3 Hải quân sẽ tiếp tục triển khai những hoạt động gì để thúc đẩy sự lan tỏa này, thưa Chuẩn đô đốc?

Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến: Xác định việc lan tỏa các gương điển hình tiên tiến là một trong những biện pháp hiệu quả, thiết thực nhằm động viên, cổ vũ cán bộ chiến sĩ toàn Vùng nỗ lực, phấn đấu trong thực hiện phong trào thi đua. Theo đó, thời gian tới, Vùng 3 Hải quân tiếp tục triển khai nhiều giải pháp trọng tâm, cơ bản để lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả, sáng tạo và các gương điển hình tiên tiến, cụ thể:

Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các kế hoạch tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới của cấp ủy các cấp. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức đảm bảo phong phú, sáng tạo thu hút, lôi cuốn cán bộ chiến sĩ tham gia.

Tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống thông tin nội bộ, chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội…

Tích cực tổ chức nhiều hoạt động như: Tổ chức hội nghị biểu dương, tôn vinh; tổ chức gặp mặt, nói chuyện, giao lưu với các điển hình tiên tiến; tổ chức các cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt; xuất bản các bản tin nội bộ hàng tháng, sáng tác ca khúc về thi đua, hành quân về nguồn... tại Đại hội Thi đua quyết thắng của Vùng lần này, chúng tôi đã biên tập cuốn kỷ yếu Đại hội từ các báo cáo điển hình tiên tiến, những cách làm hay, mô hình hiệu quả. Đây là cơ sở để chúng tôi có thể nhân rộng, tuyên truyền, lan tỏa trong toàn Vùng. Qua đó, kịp thời nêu gương, động viên mọi cán bộ chiến sĩ hăng hái thi đua, góp phần phát triển sâu rộng phong trào học tập, noi gương, đua, đuổi, vượt các điển hình tiên tiến.

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng thường xuyên coi trọng phát huy nhân tố chính trị tinh thần, khơi dậy tình yêu biển, đảo và những con tàu cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ. Theo đó, các cơ quan, đơn vị tập trung bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạng, tình hình nhiệm vụ, xác định rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Từ đó, mọi cán bộ, thủy thủ  không ngừng nâng cao ý thức cảnh giác và ý chí quyết tâm chiến đấu cao, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đồng thời phát huy tinh thần tự lực tự cường, phấn đấu vươn lên, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật đóng góp vào nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.

Phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024, Vùng 3 Hải quân có 202 lượt tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp Nhà nước và Bộ Quốc phòng; 292 lượt tập thể, cá nhân được Thủ trưởng các cấp trong Quân chủng khen thưởng; 2.052 lượt cá nhân được khen thưởng thành tích quá trình cống hiến và khen thưởng theo niên hạn.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Chuẩn đô đốc!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 75
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 75

VOV.VN - Chuyến tuần tra chung lần thứ 75 giữa Hải quân Nhân dân Việt Nam và Hải quân Hoàng gia Campuchia góp phần duy trì an ninh trật tự, hòa bình, ổn định, tạo điều kiện cho nhân dân hai nước làm ăn trong vùng nước lịch sử.

Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 75

Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 75

VOV.VN - Chuyến tuần tra chung lần thứ 75 giữa Hải quân Nhân dân Việt Nam và Hải quân Hoàng gia Campuchia góp phần duy trì an ninh trật tự, hòa bình, ổn định, tạo điều kiện cho nhân dân hai nước làm ăn trong vùng nước lịch sử.

Thiêng liêng Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới tại các đơn vị Hải quân
Thiêng liêng Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới tại các đơn vị Hải quân

VOV.VN - Kết thúc 3 tháng huấn luyện, nhiều đơn vị Hải quân đã tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới. Sau thời gian huấn luyện theo quy định, với tinh thần trách nhiệm cùng sự nỗ lực không ngừng, các đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới.

Thiêng liêng Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới tại các đơn vị Hải quân

Thiêng liêng Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới tại các đơn vị Hải quân

VOV.VN - Kết thúc 3 tháng huấn luyện, nhiều đơn vị Hải quân đã tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới. Sau thời gian huấn luyện theo quy định, với tinh thần trách nhiệm cùng sự nỗ lực không ngừng, các đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới.

Lữ đoàn 172 - Vùng 3 Hải quân: Điểm tựa ngư dân trên biển
Lữ đoàn 172 - Vùng 3 Hải quân: Điểm tựa ngư dân trên biển

VOV.VN - Nhiều năm qua, Lữ đoàn 172 - Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, tập trung đổi mới phương pháp xử lý các tình huống; duy trì đồng bộ khả năng sẵn sàng chiến đấu và là điểm tựa của ngư dân trên biển. Lữ đoàn 172 đã nhận đỡ đầu con em ngư dân hoàn cảnh khó khăn đến khi các em đủ 18 tuổi; tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn phụ trách.

Lữ đoàn 172 - Vùng 3 Hải quân: Điểm tựa ngư dân trên biển

Lữ đoàn 172 - Vùng 3 Hải quân: Điểm tựa ngư dân trên biển

VOV.VN - Nhiều năm qua, Lữ đoàn 172 - Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, tập trung đổi mới phương pháp xử lý các tình huống; duy trì đồng bộ khả năng sẵn sàng chiến đấu và là điểm tựa của ngư dân trên biển. Lữ đoàn 172 đã nhận đỡ đầu con em ngư dân hoàn cảnh khó khăn đến khi các em đủ 18 tuổi; tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn phụ trách.