Từ khóa tìm kiếm: Điều khoản Henry VIII

Tiến trình Brexit - Vua Henry VIII đã đặt nền móng gần 500 năm trước?

VOV.VN – Sau gần nửa thiên niên kỷ, người ta lại nhắc nhiều tới Vua Henry VIII bởi “mối liên hệ” rất rõ ràng giữa ông với tiến trình Brexit hiện nay.