Bộ GD-ĐT tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chọn SGK mới, đào tạo tiến sỹ

VOV.VN - Trong năm học 2022-2023, Bộ GD-ĐT cho biết sẽ đẩy mạnh kiểm tra công tác triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 tại các cơ sở giáo dục. Chú trọng các nội dung thanh tra, kiểm tra như công tác tuyển sinh và đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, chọn SGK mới...

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa ban hành Chỉ thị số 1112/CT-BGD-ĐT về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023.

Ngành Giáo dục xác định chủ đề năm học 2022-2023 là “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”. Bộ trưởng Bộ GD-ĐT yêu cầu toàn ngành giáo dục tập trung thực hiện 12 nhiệm vụ trọng tâm.

Đáng chú ý, trong đó có nội dung tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục, đào tạo nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh kiểm tra công tác triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 tại các cơ sở giáo dục. Chú trọng các nội dung thanh tra, kiểm tra như trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng trường, trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của UBND tỉnh/thành phố, bộ, ngành; công tác tuyển sinh và đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, điều kiện bảo đảm chất lượng; tổ chức hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài; việc lựa chọn SGK theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018; hoạt động dạy thêm, học thêm, công tác quản lý tài chính, tài sản, đầu tư, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tại các địa phương, cơ sở giáo dục; kiểm tra công tác quản lý chất lượng, quản lý văn bằng, chứng chỉ.

Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo

Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT nêu rõ cần xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục bảo đảm đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt chuẩn về trình độ đào tạo, có phẩm chất đạo đức tốt, có chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng.

Tổ chức triển khai thực hiện quyết định của Bộ Chính trị về việc bổ sung biên chế giáo viên cho các địa phương trong năm học 2022 - 2023 và những năm tiếp theo, trong đó ưu tiên biên chế để tuyển dụng giáo viên cho các môn học mới trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Chủ động rà soát, bố trí, sắp xếp trường, lớp, giáo viên, nhân viên phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và biên chế được giao theo quy định. Thực hiện kịp thời và đầy đủ các chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành giáo dục.

Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở theo quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ. Chú trọng triển khai bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, giảng dạy đáp ứng yêu cầu chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cấp học và thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá chuẩn và bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên các cấp học.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu trong năm học mới cần dự báo nhu cầu và xây dựng kế hoạch dài hạn để thực hiện đào tạo giáo viên gắn với nhu cầu sử dụng, bảo đảm đủ về cơ cấu, số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục theo quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ. Đặc biệt, bố trí đủ giáo viên dạy học các môn Ngoại ngữ và môn Tin học để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 từ lớp 3.

Thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Chỉ thị cũng nêu rõ, tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục mầm non trong điều kiện mới và triển khai thí điểm Chương trình Giáo dục mầm non mới. Nâng cao chất lượng thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025” và Đề án “Tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025”. Phát triển mạng lưới trường, lớp mầm non phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng đa dạng nhu cầu đến trường của trẻ em; quan tâm phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn và vùng có khu công nghiệp. Củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, khuyến khích các địa phương có điều kiện thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo. Tăng cường quản lý, hỗ trợ nâng cao chất lượng nhóm, lớp độc lập tư thục.

Triển khai Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 3, lớp 7, lớp 10; nâng cao chất lượng biên soạn, thẩm định SGK lớp 4, lớp 8, lớp 11, SGK tiếng dân tộc và tài liệu giáo dục địa phương; tăng cường các điều kiện đảm bảo triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018 như chuẩn bị đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. Trình Chính phủ phương án sử dụng ngân sách nhà nước mua SGK phổ thông cho học sinh mượn để triển khai từ năm học 2022-2023.

Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT phù hợp với điều kiện thực tiễn, đáp ứng yêu cầu thực hiện hiệu quả các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Chú trọng đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học theo hướng phát huy tính chủ động, linh hoạt của nhà trường và năng lực tự chủ, sáng tạo của tổ chuyên môn, giáo viên trong việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông. Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ học sinh và các cơ quan, tổ chức có liên quan tại địa phương trong quá trình thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Triển khai thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông chất lượng, hiệu quả. Xây dựng kế hoạch về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông theo hướng mở; đổi mới nội dung, hình thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu của thị trường lao động.

Củng cố, phát triển mạng lưới các Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên. Đa dạng hóa nội dung chương trình, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được học tập liên tục, suốt đời; nâng cao chất lượng các chương trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phát triển và chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động. 

Bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục và đáp ứng nhu cầu học tập của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và các đối tượng chính sách khác. Đẩy mạnh công tác xóa mù chữ và giáo dục sau biết chữ cho người dân vùng đồng bào tộc thiểu số và miền núi, nhất là phụ nữ dân tộc thiểu số. Phát triển các phương thức giáo dục hòa nhập, chuyên biệt và bán chuyên biệt để đáp ứng quyền được học tập của người học là người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện Quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, triển khai sớm  công tác chuẩn bị để bảo đảm các điều kiện thực hiện cho kỳ thi ở các năm sau, xây dựng phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025, phù hợp với lộ trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018./.

Tin liên quan

Gần hết thời gian đăng ký xét tuyển đại học, thí sinh cần lưu ý gì để chắc đỗ?
Gần hết thời gian đăng ký xét tuyển đại học, thí sinh cần lưu ý gì để chắc đỗ?

VOV.VN - Chuyên gia khuyên, nếu chưa chắc chắn với những nguyện vọng đã chọn, thí sinh có thể đăng ký thêm, một thí sinh đăng ký đến 30-50 nguyện vọng là bình thường, thậm chí đã có thí sinh đăng ký đến 99 nguyện vọng xét tuyển đại học.

Gần hết thời gian đăng ký xét tuyển đại học, thí sinh cần lưu ý gì để chắc đỗ?

Gần hết thời gian đăng ký xét tuyển đại học, thí sinh cần lưu ý gì để chắc đỗ?

VOV.VN - Chuyên gia khuyên, nếu chưa chắc chắn với những nguyện vọng đã chọn, thí sinh có thể đăng ký thêm, một thí sinh đăng ký đến 30-50 nguyện vọng là bình thường, thậm chí đã có thí sinh đăng ký đến 99 nguyện vọng xét tuyển đại học.

Nhiều chính sách hỗ trợ học sinh năm học mới ở Đà Nẵng
Nhiều chính sách hỗ trợ học sinh năm học mới ở Đà Nẵng

VOV.VN - Năm học 2022- 2023, thành phố Đà Nẵng quyết định miễn 100% học phí cho trẻ mầm non và học sinh các cấp học công lập và ngoài công lập theo mức thu trường công.

Nhiều chính sách hỗ trợ học sinh năm học mới ở Đà Nẵng

Nhiều chính sách hỗ trợ học sinh năm học mới ở Đà Nẵng

VOV.VN - Năm học 2022- 2023, thành phố Đà Nẵng quyết định miễn 100% học phí cho trẻ mầm non và học sinh các cấp học công lập và ngoài công lập theo mức thu trường công.

Bộ trưởng Bộ GDĐT: Cần khuyến khích để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào đào tạo
Bộ trưởng Bộ GDĐT: Cần khuyến khích để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào đào tạo

VOV.VN - Kết quả khảo sát năm 2021 cho thấy, hoạt động hợp tác nổi bật nhất giữa trường đại học - doanh nghiệp trong đào tạo là hoạt động tiếp nhận sinh viên đến kiến tập/thực tập. Việc các doanh nghiệp tham gia góp ý cho chương trình đào tạo, tham gia giảng dạy dừng lại ở mức 30%.

Bộ trưởng Bộ GDĐT: Cần khuyến khích để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào đào tạo

Bộ trưởng Bộ GDĐT: Cần khuyến khích để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào đào tạo

VOV.VN - Kết quả khảo sát năm 2021 cho thấy, hoạt động hợp tác nổi bật nhất giữa trường đại học - doanh nghiệp trong đào tạo là hoạt động tiếp nhận sinh viên đến kiến tập/thực tập. Việc các doanh nghiệp tham gia góp ý cho chương trình đào tạo, tham gia giảng dạy dừng lại ở mức 30%.

Lai Châu thiếu  giáo viên trầm trọng cho chương trình giáo dục phổ thông mới
Lai Châu thiếu giáo viên trầm trọng cho chương trình giáo dục phổ thông mới

VOV.VN - Năm học mới 2022-2023 đang đến gần, các nhà trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu đang nỗ lực chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới. Tuy nhiên, việc thiếu giáo viên trầm trọng, đặc biệt là giáo viên Tiếng Anh và Tin học đang khiến các trường gặp nhiều khó khăn.

Lai Châu thiếu  giáo viên trầm trọng cho chương trình giáo dục phổ thông mới

Lai Châu thiếu giáo viên trầm trọng cho chương trình giáo dục phổ thông mới

VOV.VN - Năm học mới 2022-2023 đang đến gần, các nhà trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu đang nỗ lực chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới. Tuy nhiên, việc thiếu giáo viên trầm trọng, đặc biệt là giáo viên Tiếng Anh và Tin học đang khiến các trường gặp nhiều khó khăn.