Ninh Bình kiên định phát triển theo hướng xanh, bền vững và hài hòa

VOV.VN - Quy hoạch của tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với quan điểm phát triển, kiên định theo hướng xanh, bền vững và hài hòa; lấy du lịch và công nghiệp văn hóa làm mũi nhọn, công nghiệp cơ khí ô tô hiện đại làm động lực; coi trọng phát triển văn hóa; tăng cường liên kết vùng và mở rộng hợp tác quốc tế.

Liên quan đến Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 mới được công bố sáng 28/5, ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết: "Tỉnh Ninh Bình luôn xác định quy hoạch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, tạo ra cơ sở pháp lý, có tính khoa học, thực tiễn để định hướng phát triển. Trong quá trình lập Quy hoạch, tỉnh Ninh Bình đã luôn bám sát các chủ trương, quan điểm, định hướng của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nhất là các chỉ đạo, định hướng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khi về thăm và làm việc với Ninh Bình, đó là phải phát huy mạnh mẽ truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường; xây dựng Ninh Bình giàu đẹp, người dân ấm no, hạnh phúc".

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 có 4 Điều với 13 Nội dung, trong đó, có một số nội dung quan trọng, đó là: Về quan điểm phát triển, kiên định theo hướng xanh, bền vững và hài hòa; lấy du lịch và công nghiệp văn hóa làm mũi nhọn, công nghiệp cơ khí ô tô hiện đại làm động lực; coi trọng phát triển văn hóa; tăng cường liên kết vùng và mở rộng hợp tác quốc tế.

Về mục tiêu, chỉ tiêu và tầm nhìn, phấn đấu đến năm 2030 cơ bản đạt các tiêu chí và đến năm 2035 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo; tầm nhìn đến năm 2050 là thành phố trực thuộc Trung ương văn minh, hiện đại, thông minh, có bản sắc riêng, ngang tầm các đô thị di sản, thành phố sáng tạo trên thế giới.

Quy hoạch xác định "ba nền tảng", "bốn trụ cột" phát triển kinh tế và "7 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá". Trong đó, nền tảng quan trọng nhất là giá trị văn hóa - con người - thiên nhiên, tinh hoa văn hóa cố đô. Về không gian phát triển, xác định 3 vùng chức năng, với vùng trung tâm có vai trò động lực, đột phá phát triển là thành phố Hoa Lư (trên cơ sở hợp nhất thành phố Ninh Bình với huyện Hoa Lư hiện nay) và thành phố Tam Điệp.

Về quy hoạch hệ thống đô thị và tổ chức lãnh thổ khu vực nông thôn: Tỉnh định hướng 7 đô thị trung tâm, gồm 1 đô thị loại I, 1 đô thị loại II và 5 đô thị loại IV. Đối với khu vực nông thôn, sẽ phát triển hài hòa với xây dựng đô thị di sản; Về phương án phát triển các khu chức năng, phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội: Trọng tâm là phát triển 11 khu công nghiệp, 2 khu du lịch quốc gia, 4 khu bảo tồn thiên nhiên, 2 tuyến đường cao tốc, 1 cảng tổng hợp và dự trữ quỹ đất phát triển 2 sân bay chuyên dùng...

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: "Quy hoạch tỉnh Ninh Bình là cơ sở pháp lý quan trọng để tỉnh Ninh Bình hoạch định chính sách, triển khai các nhiệm vụ, tổ chức sắp xếp không gian lãnh thổ, phân bổ nguồn lực, thu hút đầu tư, phát huy tối đa các tiềm năng, thế mạnh; nhằm hiện thực hóa mục tiêu, khát vọng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình. Triển khai thực hiện quy hoạch, ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức công khai quy hoạch trên các phương tiện thông tin đại chúng; tập trung rà soát, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tỉnh để đảm bảo thống nhất với nội dung quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ; triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh".

Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Ninh Bình cũng là sự kiện quan trọng, nhằm công bố rộng rãi các nội dung của Quy hoạch tỉnh, đồng thời tiếp tục mở rộng tầm nhìn và khát vọng, mong muốn đưa Ninh Bình đến gần với các nhà đầu tư để chia sẻ, hợp tác và cùng nhau biến các tiềm năng, thế mạnh, mục tiêu, ý tưởng thành hiện thực, giúp Ninh Bình phát triển nhanh, bền vững, hài hòa trong thời gian tới.

"Trên chặng đường khai mở, giải phóng và phát huy mọi tiềm năng, lợi thế để hiện thực hóa các mục tiêu đưa tỉnh Ninh Bình phát triển với kinh tế thịnh vượng, xã hội phồn vinh, nhân dân hạnh phúc, tỉnh Ninh Bình mong muốn Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội có những cơ chế, chính sách đặc thù, phân cấp, giao quyền, để tạo điều kiện cho tỉnh Ninh Bình thúc đẩy nhanh hơn việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, định hướng xây dựng Đô thị di sản, trung tâm công nghiệp văn hóa gắn với di dời người dân ở vùng lõi di sản, phục dựng, bảo tồn, phát huy giá trị đặc biệt của Cố đô Hoa Lư, giá trị toàn cầu của Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An; xây dựng cảng hàng không tại tỉnh Ninh Bình để phục vụ xây dựng thành phố du lịch, đẩy mạnh khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; phát triển công nghiệp cơ khí ô tô hiện đại làm động lực cho phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, hội nhập sâu rộng vào mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu; thực hiện đề án lấn biển, tiếp tục mở rộng không gian phát triển của tỉnh Ninh Bình", Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh.

Ninh Bình phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2035

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, Đoàn Minh Huấn khẳng định: "Tỉnh Ninh Bình sẽ chung sức, đồng lòng phát huy cao nhất sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xác định lộ trình phù hợp theo phương châm tầm nhìn xa, thực hiện từng bước, huy động giải phóng mọi nguồn lực bảo đảm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã xác định trong quy hoạch, dựa trên cơ sở đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển. Rà soát, lập điều chỉnh, triển khai các quy hoạch chi tiết, quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch phân khu chức năng, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với nội dung quy hoạch tỉnh".

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và sự ủng hộ giúp đỡ của Bộ kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương và Hội đồng thẩm định quốc gia đã quan tâm phối hợp, giúp đỡ trong suốt quá trình Ninh Bình xây dựng và hoàn thiện quy hoạch tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình cũng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, sự chủ động của các sở, ban, ngành, các địa phương và ý kiến tư vấn của các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài tỉnh để Quy hoạch tỉnh Ninh Bình được phê duyệt và công bố. 

"Sau Hội nghị Công bố Quy hoạch tỉnh, công việc phía trước còn rất nặng nề, nhưng bằng quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, bám sát ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ninh Bình sẽ dồn sức thực hiện bằng được các mục tiêu, tầm nhìn đã xác định trong quy hoạch. Tập trung xây dựng tỉnh Ninh Bình hướng đến năm 2030 về cơ bản đạt tiêu chí, năm 2035 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng Đô thị di sản thiên niên kỷ, lấy du lịch, công nghiệp văn hóa làm mũi nhọn, lấy công nghiệp cơ khí ô tô làm động lực thúc đẩy phát triển có chọn lọc một số ngành công nghiệp công nghệ cao, gắn với thúc đẩy ngành công nghiệp chế biến rau quả có giá trị gia tăng cao; lấy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là đột phá, lấy nông nghiệp sinh thái, đa giá trị làm trụ đỡ; bám sát mục tiêu chiến lược, ba nền tảng phát triển, bốn trụ cột kinh tế", Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình , Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh.

Các nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược, quy hoạch tổ chức không gian phát triển hợp lý để tối đa hóa hiệu quả sử dụng các nguồn tài nguyên, huy động và kết nối các loại nguồn lực cho phát triển, nhất là các ý kiến nhấn mạnh của Thủ tướng tại hội nghị như thúc đẩy quan hệ đối tác công - tư, phát huy vị trí địa lý với tư cách là mắt xích, giao điểm kết nối giữa 3 vùng, các giá trị nguồn lực văn hóa, tài nguyên văn hóa, nguồn lực cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp. Nắm vững quán triệt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Bình dựa trên các cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, tiềm năng khác biệt của vùng đất cố đô. 

Thực hiện chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, định hình tính chất của một thành phố công nghiệp văn hóa, thành phố du lịch, đô thị di sản thiên niên kỷ gắn với công viên hóa di sản, tài sản hóa di sản, phim trường hóa danh thắng, làm cho mỗi di sản, mỗi kiến trúc công trình, mỗi cảnh quan thiên nhiên miền cố đô đều trở thành một công viên, một bảo tàng sống làm nên thương hiệu địa phương. 

Đồng thời, ra sức thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, quảng bá thương hiệu hình ảnh, hội nhập sâu vào mạng lưới đô thị di sản sở hữu danh hiệu UNESCO và chuỗi giá trị toàn cầu, nhất là chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa, công nghiệp cơ khí ô tô, gắn với phát triển mạnh mẽ kinh tế di sản, kinh tế thương hiệu. 

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ nhiều hơn nữa của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các ban, bộ, ngành Trung ương, góp phần xây dựng tỉnh Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Ninh Bình
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Ninh Bình

VOV.VN - Sáng 28/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm phát triển Ninh Bình nhanh, bền vững, trở thành Đô thị Di sản, thành phố thông minh và cực tăng trưởng các tỉnh phía Nam đồng bằng sông Hồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Ninh Bình

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Ninh Bình

VOV.VN - Sáng 28/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm phát triển Ninh Bình nhanh, bền vững, trở thành Đô thị Di sản, thành phố thông minh và cực tăng trưởng các tỉnh phía Nam đồng bằng sông Hồng.

Thành lập Hội đồng thẩm định Dự án đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng
Thành lập Hội đồng thẩm định Dự án đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng

VOV.VN - Thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình theo phương thức đối tác công tư.

Thành lập Hội đồng thẩm định Dự án đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng

Thành lập Hội đồng thẩm định Dự án đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng

VOV.VN - Thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình theo phương thức đối tác công tư.

Hợp nhất TP. Ninh Bình với huyện Hoa Lư, mở rộng địa giới TP. Tam Điệp
Hợp nhất TP. Ninh Bình với huyện Hoa Lư, mở rộng địa giới TP. Tam Điệp

VOV.VN - Lộ trình việc sắp xếp đơn vị hành chính được chia thành 2 giai đoạn (giai đoạn 2023-2025, giai đoạn 2025-2030) và có 10 nhiệm vụ cụ thể phải thực hiện theo lộ trình.

Hợp nhất TP. Ninh Bình với huyện Hoa Lư, mở rộng địa giới TP. Tam Điệp

Hợp nhất TP. Ninh Bình với huyện Hoa Lư, mở rộng địa giới TP. Tam Điệp

VOV.VN - Lộ trình việc sắp xếp đơn vị hành chính được chia thành 2 giai đoạn (giai đoạn 2023-2025, giai đoạn 2025-2030) và có 10 nhiệm vụ cụ thể phải thực hiện theo lộ trình.