QĐND Việt Nam –biểu tượng sáng ngời “từ nhân dân mà ra”

VOV.VN -Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội kiểu mới, quân đội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định đời sống nhân dân

Trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước, nhiệm vụ của quân đội được Trung ương Đảng nêu rõ: “Ra sức bảo vệ sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta,... bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, vùng trời, vùng biển, biên giới và hải đảo của nước Việt Nam thống nhất”. Đồng thời “tích cực tham gia sản xuất, góp phần xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội”. Để thực hiện nhiệm vụ của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đề ra phương hướng, nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng trong 5 năm (1976-1981). 

Thực hiện phương hướng, nhiệm vụ do Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đề ra, trong những năm 1975-1977, quân đội ta thực hiện điều chỉnh một bước về quân số, tổ chức biên chế; vừa đẩy mạnh huấn luyện, xây dựng chính quy phù hợp với tình hình mới, vừa tham gia xây dựng đất nước. Các đơn vị quân đội đứng chân trên các vùng mới được giải phóng đã phối hợp với Ủy ban quân quản các cấp, khẩn trương xây dựng, củng cố chính quyền cách mạng cơ sở, xây dựng lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang địa phương; tổ chức cải tạo binh lính cảnh sát của bộ máy chính quyền cũ, trấn áp các phần tử và tổ chức phản động; truy quét tàn quân địch và FULRO; tích cực tham gia cải tạo tư sản công thương nghiệp, địa chủ, bài trừ các tệ nạn xã hội; thu hồi quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật quân sự của địch, xử lý chất độc hóa học, rà phá bom mìn, góp phần ổn định đời sống nhân dân.

Lính công binh rà phá mìn tại Lạng Sơn

Trong xây dựng kinh tế, toàn quân đã bố trí 256.000 cán bộ, chiến sĩ chuyển sang làm nhiệm vụ xây dựng kinh tế lâu dài. Nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cán bộ, chiến sỹ trong quân đội đã khắc phục khó khăn, gian khổ, tham gia xây dựng tuyến đường sắt Bắc-Nam; khai hoang xây dựng các vùng kinh tế nông nghiệp, lâm nghiệp, phát triển các nông trường, lâm trường quốc doanh trên các vùng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ…; xây dựng các công trình thủy lợi; khai thác và chế biến hải sản, xây dựng cơ bản, sản xuất vật liệu xây dựng và các mặt hàng dân dụng.

Bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia 

Tháng 4/1977, tập đoàn Pôn Pốt - Iêngxari phát động cuộc chiến tranh xâm lược vùng biên giới Tây Nam. Mùa khô năm 1978, chúng đã huy động 19 trong tổng số 20 sư đoàn bộ binh mở cuộc tiến công trên toàn tuyến biên giới, gây ra nhiều cuộc thảm sát man rợ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngày 23/12/1978, quân và dân ta trên toàn tuyến biên giới Tây Nam đã tiến hành mở cuộc phản công chiến lược và đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của tập đoàn phản động Pôn Pốt - Iêngxari, đuổi chúng về bên kia biên giới. 

Với sự giúp đỡ to lớn của Quân tình nguyện Việt Nam, ngày 7/1/1979, các lực lượng vũ trang cách mạng và quân dân Campuchia đã đánh đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt - Iêngxari, hồi sinh, tái thiết đất nước. 

Ở biên giới phía Bắc, ngày 17/2/1979, Trung Quốc đã huy động 60 vạn quân tiến công trên toàn tuyến biên giới 6 tỉnh phía Bắc nước ta. Các lực lượng vũ trang địa phương, dân quân tự vệ đã phối hợp với một bộ phận bộ đội chủ lực cùng đồng bào các dân tộc vùng biên giới anh dũng chiến đấu, bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, buộc Trung Quốc phải rút hết quân vào ngày 16/3/1979.

Đẩy mạnh huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, tham gia phát triển kinh tế - xã hội 

Trong những năm 1980-1986, quân đội ta đã đẩy mạnh công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy. Công tác huấn luyện được tiến hành cơ bản, toàn diện. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị từng bước được đổi mới cả về nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành. Thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng, từ năm 1979, quân đội ta đã triển khai thực hiện cuộc vận động “Phát huy bản chất tốt đẹp, nâng cao sức mạnh chiến đấu”. Cuộc vận động đã góp phần tạo nên chất lượng mới, sức chiến đấu mới của các lực lượng vũ trang nhân dân. 

Trên mặt trận kinh tế, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ V của Đảng về việc “tổ chức cho các đơn vị bộ đội có điều kiện tiến hành sản xuất để tự cung ứng một phần nhu cầu, huy động năng lực các xí nghiệp quốc phòng và sử dụng hợp lý lực lượng quân đội vào những hoạt động kinh tế thích hợp”, cùng với toàn dân, các đơn vị quân đội đã tích cực tham gia xây dựng kinh tế góp phần quan trọng hoàn thành nhiều công trình trọng điểm. 

Cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Bình giúp nhân dân xã Ninh Hoà (Hoa Lư) kè đường giao thông (Ảnh: Báo Ninh Bình)

QĐND Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc  

Quân đội nhân dân Việt Nam đã có những đóng góp xứng đáng vào những thành tựu chung của đất nước trong gần 30 năm đổi mới, nhất là từ năm 2005 đến nay. Đó là, quân đội đã nắm chắc và dự báo đúng tình hình liên quan đến quốc phòng - an ninh; chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng và Nhà nước hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách; ra Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đã tham mưu với Đảng và Nhà nước đề ra đối sách phù hợp, xử lý linh hoạt, đúng đắn các tình huống phức tạp, các vấn đề nhạy cảm về quốc phòng - an ninh, trong quan hệ đối nội và đối ngoại, không để đất nước bị động, bất ngờ về chiến lược, đồng thời không để cho các thế lực thù địch lợi dụng, chống phá; giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và quan hệ tốt với các nước láng giềng; bảo đảm sự ổn định chính trị-xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quân đội đã thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, duy trì và thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu ở tất cả các cấp; tỉnh táo, chủ động và kiên quyết đấu tranh phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu, hành động phá hoại của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và thành quả cách mạng của nhân dân.

Trong thực hiện nhiệm vụ lao động sản xuất, xây dựng kinh tế, quân đội đã đạt được những thành tựu mới trên tất cả các lĩnh vực. Trong công tác dân vận, quân đội đã góp phần tích cực trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng hệ thống chính trị, tăng cường quốc phòng-an ninh, phát triển kinh tế-xã hội; tích cực giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Trong công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, quân đội đã triển khai đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. 

Truyền thống chiến đấu và chiến thắng vẻ vang của QĐND Việt Nam 

Trải qua 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, cùng với những chiến công mãi mãi ghi vào lịch sử dân tộc như những biểu tượng sáng ngời về một quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, phục vụ, quân đội ta đã xây đắp nên những truyền thống cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”. Đó là: 

Trung thành vô hạn với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; quyết chiến, quyết thắng, biết đánh và biết thắng; gắn bó máu thịt với nhân dân, quân với dân một ý chí; đoàn kết nội bộ, cán bộ, chiến sĩ bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ, thương yêu giúp đỡ nhau, trên dưới đồng lòng thống nhất ý chí và hành động; kỷ luật tự giác, nghiêm minh; độc lập tự chủ, tự lực, tự cường, cần kiệm xây dựng quân đội, xây dựng đất nước, tôn trọng và bảo vệ của công; lối sống trong sạch, lành mạnh, có văn hóa, trung thực, khiêm tốn, giản dị, lạc quan; luôn luôn nêu cao tinh thần ham học, cầu tiến bộ, nhạy cảm, tinh tế trong cuộc sống; đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung, chí nghĩa, chí tình./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Phát huy vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội
Phát huy vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội

(VOV) - Trong quân đội, lực lượng trẻ có sức khỏe, trí tuệ và là đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh chiếm đa số.

Phát huy vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội

Phát huy vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội

(VOV) - Trong quân đội, lực lượng trẻ có sức khỏe, trí tuệ và là đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh chiếm đa số.

Bổ nhiệm chức vụ cán bộ cấp cao trong quân đội
Bổ nhiệm chức vụ cán bộ cấp cao trong quân đội

Thiếu tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không-Không quân, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam...

Bổ nhiệm chức vụ cán bộ cấp cao trong quân đội

Bổ nhiệm chức vụ cán bộ cấp cao trong quân đội

Thiếu tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không-Không quân, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam...

Quân đội là chỗ dựa tin cậy của Đảng, của nhân dân
Quân đội là chỗ dựa tin cậy của Đảng, của nhân dân

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Quân đội luôn đi đầu, là nòng cốt, chỗ dựa vững chắc để triển khai công tác đảng trong quân đội

Quân đội là chỗ dựa tin cậy của Đảng, của nhân dân

Quân đội là chỗ dựa tin cậy của Đảng, của nhân dân

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Quân đội luôn đi đầu, là nòng cốt, chỗ dựa vững chắc để triển khai công tác đảng trong quân đội

Quân đội ASEAN tăng cường hợp tác hướng tới Cộng đồng ASEAN 2015
Quân đội ASEAN tăng cường hợp tác hướng tới Cộng đồng ASEAN 2015

Hội nghị là kênh thảo luận thẳng thắn và hữu ích, góp phần xây dựng mối quan hệ hợp tác quân sự vững mạnh và thực chất giữa quân đội các nước thành viên ASEAN.

Quân đội ASEAN tăng cường hợp tác hướng tới Cộng đồng ASEAN 2015

Quân đội ASEAN tăng cường hợp tác hướng tới Cộng đồng ASEAN 2015

Hội nghị là kênh thảo luận thẳng thắn và hữu ích, góp phần xây dựng mối quan hệ hợp tác quân sự vững mạnh và thực chất giữa quân đội các nước thành viên ASEAN.

Nhiều tướng lĩnh quân đội, công an được phong hàm
Nhiều tướng lĩnh quân đội, công an được phong hàm

Các lãnh đạo cao cấp của QĐND và CAND được trao quyết định phong cấp từ Trung tướng lên Thượng tướng trong đợt này.

Nhiều tướng lĩnh quân đội, công an được phong hàm

Nhiều tướng lĩnh quân đội, công an được phong hàm

Các lãnh đạo cao cấp của QĐND và CAND được trao quyết định phong cấp từ Trung tướng lên Thượng tướng trong đợt này.

Quân đội Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác
Quân đội Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác

Mối quan hệ đặc biệt giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào phát triển lên tầm cao mới, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Quân đội Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác

Quân đội Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác

Mối quan hệ đặc biệt giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào phát triển lên tầm cao mới, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Tăng cường hợp tác quân đội Việt Nam – Thái Lan
Tăng cường hợp tác quân đội Việt Nam – Thái Lan

Chiều nay (21/8), tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Đoàn Tư lệnh lực lượng Quốc phòng Thái Lan do Đại tướng Tanasak Patimapragorn - Tư lệnh làm trưởng đoàn đang thăm làm việc tại nước ta.

Tăng cường hợp tác quân đội Việt Nam – Thái Lan

Tăng cường hợp tác quân đội Việt Nam – Thái Lan

Chiều nay (21/8), tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Đoàn Tư lệnh lực lượng Quốc phòng Thái Lan do Đại tướng Tanasak Patimapragorn - Tư lệnh làm trưởng đoàn đang thăm làm việc tại nước ta.

Tình đoàn kết máu xương giữa quân đội Việt Nam- Campuchia
Tình đoàn kết máu xương giữa quân đội Việt Nam- Campuchia

(VOV) -Trong giai đoạn 1979-2012, đã có hơn 12.000 sỹ quan, chiến sỹ Campuchia được đào tạo ngắn hạn và dài hạn tại Việt Nam.

Tình đoàn kết máu xương giữa quân đội Việt Nam- Campuchia

Tình đoàn kết máu xương giữa quân đội Việt Nam- Campuchia

(VOV) -Trong giai đoạn 1979-2012, đã có hơn 12.000 sỹ quan, chiến sỹ Campuchia được đào tạo ngắn hạn và dài hạn tại Việt Nam.

Quân đội cần phát huy vai trò tích cực trong quan hệ Việt- Trung
Quân đội cần phát huy vai trò tích cực trong quan hệ Việt- Trung

Đây là khẳng định của Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Việt Nam- Trung Quốc trong cuộc gặp ngày 12/10 tại Bắc Kinh.  

Quân đội cần phát huy vai trò tích cực trong quan hệ Việt- Trung

Quân đội cần phát huy vai trò tích cực trong quan hệ Việt- Trung

Đây là khẳng định của Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Việt Nam- Trung Quốc trong cuộc gặp ngày 12/10 tại Bắc Kinh.