Sáu điều Bác Hồ dạy - Kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng CAND

VOV.VN - Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân giản dị, ngắn gọn, nhưng đã khái quát toàn diện bản chất đặc trưng của người "Công an cách mạng", trở thành kim chỉ nam chỉ đạo mọi hoạt động của lực lượng Công an nhân dân.

Ngày 11/3/1948, trong thư gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an Khu XII, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu sáu nội dung về "Tư cách người Công an cách mệnh". Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân giản dị, ngắn gọn, nhưng đã khái quát toàn diện bản chất đặc trưng của người "Công an cách mạng", trở thành kim chỉ nam chỉ đạo mọi hoạt động của lực lượng Công an nhân dân trong các thời kỳ cách mạng, góp phần quan trọng làm nên những chiến công to lớn, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. 

“Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính.

Đối với đồng sự, phải thân ái, giúp đỡ.

Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.

Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.

Đối với công việc, phải tận tụy.

Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo”.

 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chăm lo xây dựng, giáo dục, rèn luyện lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, làm nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, cuộc sống bình yên của nhân dân. Đặc biệt, 75 năm trước, lực lượng công an nhân dân vinh dự và tự hào nhận được Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Tư cách người công an cách mạng”. Đây chính là những chỉ dẫn hết sức thiêng liêng, quý báu, toàn diện của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phẩm chất, đạo đức, bản lĩnh, thái độ, năng lực, tác phong, nghiệp vụ cần phải có của người công an cách mạng Việt Nam. Trải qua các thời kỳ, dù trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây hay trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, lực lượng công an nhân dân luôn quán triệt sâu sắc, nỗ lực học tập và thực hiện thật tốt những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cho rằng: “Sáu điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy Công an nhân dân chúng ta chỉ gồm có 51 chữ, nhưng ở đó thể hiện tầm nhìn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với lực lượng chúng ta; thể hiện sự tin cậy tuyệt đối lực lượng công an nhân dân với tư cách là một trong hai cánh tay cùng với quân đội nhân dân bảo vệ Đảng, bảo vệ Chính phủ, bảo vệ nhân dân. Ở đó chúng ta thấy tư tưởng của người đã trở thành kim chỉ nam, đã trở thành nguồn lực to lớn động viên lực lượng công an nhân dân chúng ta từng bước hành trình trong cuộc cách mạng bảo vệ và xây dựng Tổ quốc xã hội chủ nghĩa”.

Thấm nhuần lời dạy của Bác, "đối với công việc phải tận tụy", lực lượng Công an nhân dân đã chủ động nắm bắt, phân tích, dự báo sát đúng tình hình. Đồng thời, tập trung đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả với những hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động khủng bố; xử lý nhiều vụ kích động chống đối, biểu tình, bạo loạn, gây rối an ninh, trật tự; không để phức tạp kéo dài, lan rộng. Công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật đạt hiệu quả cao. Chất lượng điều tra, khám phá án ngày càng được nâng lên. Do đó, đã góp phần quan trọng kiềm chế sự gia tăng của tội phạm; tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội; từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh; thực sự "là điểm tựa bình yên" của nhân dân.

Nhà báo Hà Đăng, Nguyên Trưởng Ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương khẳng định: “Di sản tinh thần vô giá” ấy cùng với quy luật của thời gian là luôn tiến về phía trước, khi đi vào cuộc sống đã tác đông tích cực, không chỉ đến chính trị, tư tưởng, đạo đức mà còn cả đến hành động, phong cách và lối sống của Công an nhân dân. Cũng có ý nghĩa, từ sức mạnh tinh thần đã từng bước chuyển hóa thành sức mạnh vật chất. Dù rất khiêm nhường, lực lượng công an nhân dân vẫn có thể tự hào chính đáng về những bước tiến đã đạt được trong 75 năm thực hiện Sáu điều  dạy của Bác Hồ đối với người công an cách mệnh”

GS.TS Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương cho rằng, đất nước ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực vẫn diễn biến phức tạp, tác động đến công tác đảm bảo an ninh trật tự. Để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân, đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, bên cạnh việc tham gia xây dựng lực lượng CAND thực sự chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thì việc thấm nhuần và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND là vô cùng quan trọng và cần thiết.

GS.TS Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh: “Sáu điều dạy của Bác toát lên cả về đạo đức, cả về chính trị và cả về văn hóa. Sâu xa ra là văn hóa ứng xử, văn hóa hành động, văn hóa liêm chính mà Bác nói là cần kiệm liêm chính. Bây giờ tất cả chúng ta đều cần phải rèn luyện văn hóa liêm chính để xứng đáng với niềm tin của nhân dân. Linh hồn của Sáu điều dạy này chính là câu quan hệ với dân phải kính trọng, lễ phép với nhân dân. Bởi vì công an là bạn dân như bác nói thế thì kính trọng lễ phép với nhân dân không chỉ là thái độ đạo đức mà phải được đo bằng hành động bằng việc làm để dân tin, dân yêu, dân giúp đỡ, dân bảo vệ thì mới có tác dụng”

Để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, lực lượng Công an nhân dân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ yêu cầu đối với toàn thể lực lượng CAND trong cả nước cần chú trọng quán triệt, tập trung làm tốt ba vấn đề cốt yếu, đó là: "học tập"; "quyết tâm thực hiện, làm theo"; và "gương mẫu, đi đầu". Thúc đẩy việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy phải trở thành việc làm thường xuyên, hằng ngày; thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Cụ thể hoá Sáu điều Bác Hồ dạy thành những chuẩn mực đạo đức cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá đối với từng cấp uỷ, đơn vị, cá nhân trong Công an nhân dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu: "Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải thường xuyên "tự soi, tự sửa", tự tu dưỡng, rèn luyện; phải luôn luôn tự mình nhận thức sâu sắc và cũng tự mình phải nỗ lực cao nhất để thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, đặc biệt là lời huấn thị "đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính", bởi đây là đạo đức trong hành động, là sự ứng xử trong mọi mối quan hệ mà ai cũng gặp phải hàng ngày. Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân là lời căn dặn đối với một lực lượng đặc thù, một lĩnh vực hoạt động đặc thù mà sức liên tưởng xã hội thật rộng lớn, ai cũng tự mình phải thường xuyên soi vào. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải luôn luôn tâm niệm về trách nhiệm, bổn phận và nghĩa vụ; trung thực và khiêm tốn; kính trọng và lễ phép với Nhân dân; biết nhận lỗi và quyết tâm sửa lỗi khi phạm phải, dám chịu trách nhiệm và kỷ luật khi vi phạm”

Trong suốt 75 năm qua, Sáu điều dạy của Bác Hồ kính yêu về “Tư cách người Công an cách mệnh” vẫn còn nguyên giá trị và luôn có tính thời sự sâu sắc, nhất là vào thời điểm hiện nay, khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang quyết liệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát huy truyền thống Anh hùng vẻ vang, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, tận tụy với Nhân dân, lực lượng CAND tiếp tục học tập, quán triệt nghiêm túc Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, rèn luyện, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất cách mạng, “chỉ biết còn Đảng thì còn mình”, luôn coi “danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”; xây dựng hình ảnh đẹp về người Công an cách mạng “Vì nước quên thân-Vì dân phục vụ” trong lòng Nhân dân và bạn bè quốc tế; góp phần phục vụ hiệu quả sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Tin liên quan

Ảnh: Toàn cảnh Lễ Kỷ niệm 75 năm CAND học tập Sáu điều Bác Hồ dạy
Ảnh: Toàn cảnh Lễ Kỷ niệm 75 năm CAND học tập Sáu điều Bác Hồ dạy

VOV.VN - Sáng 6/3, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dự Lễ Kỷ niệm 75 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Ảnh: Toàn cảnh Lễ Kỷ niệm 75 năm CAND học tập Sáu điều Bác Hồ dạy

Ảnh: Toàn cảnh Lễ Kỷ niệm 75 năm CAND học tập Sáu điều Bác Hồ dạy

VOV.VN - Sáng 6/3, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dự Lễ Kỷ niệm 75 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Tổng bí thư dự Lễ kỷ niệm 75 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy
Tổng bí thư dự Lễ kỷ niệm 75 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

VOV.VN - Lễ kỷ niệm là dịp để các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân thể hiện lòng thành kính, tưởng nhớ Bác Hồ kính yêu đã sáng lập, tổ chức, giáo dục, rèn luyện lực lượng công an nhân dân ngày càng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt.

Tổng bí thư dự Lễ kỷ niệm 75 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Tổng bí thư dự Lễ kỷ niệm 75 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

VOV.VN - Lễ kỷ niệm là dịp để các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân thể hiện lòng thành kính, tưởng nhớ Bác Hồ kính yêu đã sáng lập, tổ chức, giáo dục, rèn luyện lực lượng công an nhân dân ngày càng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt.

Thủ tướng: 6 điều Bác Hồ dạy là kim chỉ nam cho Công an nhân dân
Thủ tướng: 6 điều Bác Hồ dạy là kim chỉ nam cho Công an nhân dân

VOV.VN - Sau hơn 70 năm, lời dạy của Bác vẫn còn nguyên giá trị, là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, văn hóa ứng xử của CAND.

Thủ tướng: 6 điều Bác Hồ dạy là kim chỉ nam cho Công an nhân dân

Thủ tướng: 6 điều Bác Hồ dạy là kim chỉ nam cho Công an nhân dân

VOV.VN - Sau hơn 70 năm, lời dạy của Bác vẫn còn nguyên giá trị, là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, văn hóa ứng xử của CAND.