Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc với Bộ NN&PT Nông thôn

VOV.VN - Ngày 19/4, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII đã làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Để chuẩn bị xây dựng các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, hôm nay 19/4, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII do ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc với Bộ NN&PT Nông thôn.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc, sáng tạo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Nghị quyết Đại hội XII, đạt nhiều thành quả quan trọng.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tập trung chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ cơ chế, chính sách để huy động các nguồn lực, phát triển nhanh kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân, dân cư nông thôn, nhất là ở những vùng khó khăn. Bộ cũng đã phối hợp với các cơ quan hữu quan ban hành các chính sách liên quan hỗ trợ cho ngành.

Vì vậy, nông nghiệp phát triển khá toàn diện, chất lượng tăng trưởng ngày càng được cải thiện, thích ứng với biến đổi khí hậu, hội nhập sâu vào kinh tế thế giới. Sản xuất chuyển mạnh theo chuỗi ngành hàng chủ lực theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, bền vững; sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; cơ cấu kinh tế nông thôn chuyển dịch tích cực; chương trình xây dựng nông thôn mới có sức lan tỏa, trở thành phong trào sâu rộng, hiệu quả.

Tuy vậy, trong quá trình thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tại Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn còn có những hạn chế bất cập. Do vậy ông Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu, cần tiếp tục làm rõ một số vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục cải tiến cơ chế chính sách, nhất là vẫn đề đất đai để tạo môi trường thuận lợi cho phát triển trong chuyển dịch cơ cấu giữa nông nghiệp; cần nhất quán tư duy về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Ông Nguyễn Xuân Thắng cũng gợi mở những cách tiếp cận mới, chủ trương, giải pháp mới để ngành nông nghiệp phát triển nhanh và bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; ghi nhận những kiến nghị để báo cáo Tiểu ban Văn kiện./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Đoàn tiểu ban Văn kiện Đại hội  XIII làm việc tại Đắk Nông
Đoàn tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc tại Đắk Nông

VOV.VN - Ông Nguyễn Xuân Thắng động viên tỉnh Đắk Nông tiếp tục cố gắng, phát huy những thế mạnh của địa phương, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.

Đoàn tiểu ban Văn kiện Đại hội  XIII làm việc tại Đắk Nông

Đoàn tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc tại Đắk Nông

VOV.VN - Ông Nguyễn Xuân Thắng động viên tỉnh Đắk Nông tiếp tục cố gắng, phát huy những thế mạnh của địa phương, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.

Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng làm việc tại Lâm Đồng
Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng làm việc tại Lâm Đồng

VOV.VN - Sáng 7/4, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII đã có chuyến làm việc tại tỉnh Lâm Đồng.

Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng làm việc tại Lâm Đồng

Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng làm việc tại Lâm Đồng

VOV.VN - Sáng 7/4, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII đã có chuyến làm việc tại tỉnh Lâm Đồng.

Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc tại Quảng Bình
Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc tại Quảng Bình

VOV.VN -Chủ nhiệm UBKT Trung ương đã gợi mở những vấn đề mà tỉnh Quảng Bình cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong những năm tới.

Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc tại Quảng Bình

Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc tại Quảng Bình

VOV.VN -Chủ nhiệm UBKT Trung ương đã gợi mở những vấn đề mà tỉnh Quảng Bình cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong những năm tới.

Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc tại Huế
Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc tại Huế

VOV.VN - Đoàn công tác ghi nhận những kiến nghị của tỉnh Thừa Thiên - Huế để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII.

Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc tại Huế

Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc tại Huế

VOV.VN - Đoàn công tác ghi nhận những kiến nghị của tỉnh Thừa Thiên - Huế để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII.