Tổng Bí thư: Có “sức đề kháng”, biết chọn lọc điều hay, lẽ phải

VOV.VN -  Tổng Bí thư mong thanh niên hãy biết "Tự chủ", là có khả năng tư duy độc lập, làm chủ bản thân; có "sức đề kháng", biết chọn lọc điều hay, lẽ phải

Phát biểu tại Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII sáng nay (29/12), tại Hà Nội, 

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Là người bạn đồng hành thân thiết của thanh niên, nơi tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tổ chức thanh niên và các tầng lớp thanh niên, thời gian qua, đặc biệt trong nhiệm kỳ 2010 - 2014, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có nhiều cố gắng đổi mới, sáng tạo trong tổ chức và hoạt động, đến gần hơn với nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên. Ba cuộc vận động "Thanh niên sống đẹp, sống có ích", "Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường", "Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng" và hai chương trình "Khi Tổ quốc cần", "Xây dựng, phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên" đã có tác động tích cực đến nhận thức, ý thức phấn đấu của đông đảo thanh niên, tạo môi trường thuận lợi để hội viên, thanh niên rèn luyện, phấn đấu; đồng thời đem lại lợi ích cụ thể cho cộng đồng và xã hội. Thông qua đó, tổ chức Hội được củng cố, phát triển; mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên ngày càng rộng rãi. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và các tổ chức của thanh niên đã có đóng góp đáng kể trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

Tổng Bí thư nhận định: Cũng cần thẳng thắn thừa nhận rằng, trong nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động của Hội Liên hiệp Thanh niên và phong trào thanh niên còn không ít hạn chế. Tỉ lệ đoàn kết, tập hợp thanh niên còn chưa cao. Các cuộc vận động, các chương trình của Hội chưa được triển khai đồng bộ, đồng đều; có nơi còn hình thức, diện tác động chưa rộng. Phương thức vận động, tập hợp thanh niên vẫn chưa theo kịp sự vận động, biến đổi của thanh niên và điều kiện thực tiễn đất nước. Một bộ phận thanh niên còn có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phai nhạt lý tưởng, giảm sút niềm tin, ít quan tâm đến tình hình đất nước, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hoá dân tộc. Trình độ học vấn của một bộ phận thanh niên còn thấp; tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh niên vẫn gia tăng. Đây là những vấn đề rất đáng lo ngại, trong đó có phần trách nhiệm của tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội

Tổng Bí thư nhận định, để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước, cần phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò xung kích của thanh niên với tư cách là lực lượng xã hội đông đảo, trẻ tuổi, giàu tiềm năng. Điều đó đòi hỏi Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và các tổ chức thành viên của Hội phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào hành động cách mạng, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Báo cáo chính trị của Uỷ ban Trung ương Hội khoá VI trình Đại hội lần này đã nêu ra khá cụ thể. Tôi chỉ nhấn mạnh thêm một số vấn đề để Đại hội thảo luận, quyết định.

Đối với tổ chức xã hội rộng rãi như Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, một trong những nhiệm vụ bao trùm quan trọng hàng đầu trong những năm tới là phải tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp thanh niên, bảo đảm sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động, phấn đấu thực hiện có kết quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hướng tới mục tiêu chung là giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tạo môi trường hoà bình thuận lợi để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh; nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc; đưa nước ta từng bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công". Bất kỳ công việc nào, dù lớn, dù nhỏ, dù khó khăn, gian khổ đến đâu, nếu có sự đoàn kết thống nhất, đồng tâm hiệp lực thì nhất định sẽ thực hiện thành công. Lịch sử dân tộc ta đã chứng minh điều đó. Ngày nay, khi đất nước ta đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, đi trên con đường mới mẻ, chưa có tiền lệ, phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm, lại phải đối phó với sự chống phá quyết liệt dưới mọi hình thức của các thế lực thù địch, thì Hội Liên hiệp Thanh niên càng phải là mái nhà chung của đông đảo các tầng lớp thanh niên, tập hợp rộng rãi thanh niên thực hiện mục tiêu, lý tưởng mà Đảng và Bác Hồ đã xác định. Đặc biệt, chúng ta cần chú ý tập hợp, đoàn kết thanh niên công nhân, thanh niên nông dân, thanh niên trí thức, thanh niên dân tộc, thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên ở ngoài nước,... bằng nhiều hình thức, biện pháp thật phong phú, sinh động, thiết thực, phù hợp với đặc điểm, lứa tuổi thanh niên.

Có "sức đề kháng", biết chọn lọc điều hay, lẽ phải

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cần tiếp tục cùng với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm tốt công tác giáo dục, định hướng thanh niên, góp phần xây dựng một lớp thanh niên mới có tâm, có trí, có tài, có tính tự trọng và tự chủ..

“Có "tâm" là có lòng yêu nước, yêu chế độ; yêu thương bản thân, gia đình; sống có văn hoá, nghĩa tình, giàu lòng nhân ái, vì mọi người. Có "trí" là có kiến thức, vững về chuyên môn, nghiệp vụ; hiểu biết về lịch sử, kinh tế, văn hoá, xã hội,... Có "tài" là có năng lực làm việc, khả năng sáng tạo; dám nghĩ, biết làm, tìm tòi và làm chủ khoa học công nghệ hiện đại. "Tự trọng" là có ý thức giữ gìn nhân cách, hình ảnh tốt đẹp của bản thân, của cộng đồng, của đất nước; biết gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc. "Tự chủ" là có khả năng tư duy độc lập, làm chủ bản thân; có "sức đề kháng", biết chọn lọc điều hay, lẽ phải; học tập, lao động, cống hiến bằng chính năng lực của bản thân, không bị tác động bởi những âm mưu và hành vi xấu, độc, tiêu cực”- Tổng Bí thư nói.

Để làm được điều đó, các chương trình, hoạt động của Hội phải tiếp cận phù hợp giữa lợi ích của tổ chức và nhu cầu của thanh niên, phù hợp với đặc điểm, tính cách của giới trẻ; kịp thời nắm bắt, dự báo và định hướng tư tưởng thanh niên; tuyên truyền để thanh niên hiểu và đấu tranh chống lại các âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giúp thanh niên hình thành và nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn. Bản thân mỗi thanh niên cần phải tự giác, ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu vươn lên để ngày càng tiến bộ, tự hoàn thiện mình và đảm đương công việc trọng trách trong thời kỳ mới.

Tổng Bí thư cũng cho rằng, để tập hợp, đoàn kết rộng rãi và giáo dục thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cần có hình thức và biện pháp thích hợp để giúp thanh niên trải nghiệm và trưởng thành thông qua phong trào hành động cách mạng. Cần lưu ý rằng, trong giai đoạn hiện nay, khi đất nước đang đổi mới, mở cửa và hội nhập sâu rộng, cần nhận thức và giải quyết một cách biện chứng, hài hòa các mối quan hệ giữa phẩm chất và năng lực; lý tưởng và lợi ích; cống hiến và hưởng thụ; lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể...; không nên đơn giản, tuyệt đối hoá một mặt nào. Nghĩa là phải vừa phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tinh thần tình nguyện, khơi dậy tiềm năng to lớn của thanh niên, động viên thanh niên đi đầu thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn ở từng địa phương, đơn vị; đồng thời phải hết sức chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của thanh niên, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để thanh niên cống hiến, phấn đấu, tự rèn luyện, tìm được lẽ sống cao đẹp cho mình.

Cùng với đó, cần chú trọng chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, trong đó trọng tâm là nâng cao chất lượng hội viên; sinh hoạt chi hội, tổ, đội, nhóm; xây dựng lực lượng cán bộ cốt cán trong hội viên, thanh niên; củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của các thành viên tập thể của Hội. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần phát huy tốt vai trò nòng cốt chính trị của mình trong việc định hướng, hỗ trợ, tạo điều kiện để Hội hoạt động; nhưng Đoàn không làm thay Hội. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam với tư cách là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên cần tích cực tuyên truyền, vận động và tổ chức cho thanh niên tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân.

“Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn đặt niềm tin yêu và kỳ vọng vào thế hệ trẻ. Mong rằng các bạn sẽ tiếp nối truyền thống của các thế hệ cha anh, kiên định con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, cống hiến nhiều nhất cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới”- Tổng Bí thư nói./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Cần thay đổi nhận thức của xã hội về dạy nghề, học nghề
Cần thay đổi nhận thức của xã hội về dạy nghề, học nghề

VOV.VN -Bộ LĐTBXH sẽ phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền thay đổi nhận thức về dạy nghề và học nghề, giúp thanh niên có nhận thức đúng về định hướng nghề nghiệp

Cần thay đổi nhận thức của xã hội về dạy nghề, học nghề

Cần thay đổi nhận thức của xã hội về dạy nghề, học nghề

VOV.VN -Bộ LĐTBXH sẽ phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền thay đổi nhận thức về dạy nghề và học nghề, giúp thanh niên có nhận thức đúng về định hướng nghề nghiệp

Thủ tướng dự chương trình "Khát vọng trẻ 8-Tổ quốc gọi tên mình"
Thủ tướng dự chương trình "Khát vọng trẻ 8-Tổ quốc gọi tên mình"

VOV.VN -Một trong những ý tưởng chủ đạo của chương trình là thể hiện vai trò của thế hệ trẻ Việt Nam với Tổ quốc

Thủ tướng dự chương trình "Khát vọng trẻ 8-Tổ quốc gọi tên mình"

Thủ tướng dự chương trình "Khát vọng trẻ 8-Tổ quốc gọi tên mình"

VOV.VN -Một trong những ý tưởng chủ đạo của chương trình là thể hiện vai trò của thế hệ trẻ Việt Nam với Tổ quốc

Ông Nguyễn Đắc Vinh: 'Phong trào của Hội phải 'thấm' vào thanh niên'
Ông Nguyễn Đắc Vinh: 'Phong trào của Hội phải 'thấm' vào thanh niên'

VOV.VN - "Để thanh niên thật sự tin tưởng thì các hoạt động của Hội cần kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ chính trị với nguyện vọng chính đáng của thanh niên"

Ông Nguyễn Đắc Vinh: 'Phong trào của Hội phải 'thấm' vào thanh niên'

Ông Nguyễn Đắc Vinh: 'Phong trào của Hội phải 'thấm' vào thanh niên'

VOV.VN - "Để thanh niên thật sự tin tưởng thì các hoạt động của Hội cần kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ chính trị với nguyện vọng chính đáng của thanh niên"

Phát động phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trong thanh niên cả nước
Phát động phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trong thanh niên cả nước

VOV.VN - Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” cổ vũ thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể: Tự giác học tập, sống trung thực, trách nhiệm

Phát động phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trong thanh niên cả nước

Phát động phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trong thanh niên cả nước

VOV.VN - Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” cổ vũ thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể: Tự giác học tập, sống trung thực, trách nhiệm

Thống nhất không sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội LHTN Việt Nam
Thống nhất không sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội LHTN Việt Nam

VOV.VN-Thực tiễn trong công tác triển khai, thực hiện Điều lệ nhiệm kỳ qua cho thấy tổ chức Hội đã phát triển cả về quy mô và chất lượng. 

Thống nhất không sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội LHTN Việt Nam

Thống nhất không sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội LHTN Việt Nam

VOV.VN-Thực tiễn trong công tác triển khai, thực hiện Điều lệ nhiệm kỳ qua cho thấy tổ chức Hội đã phát triển cả về quy mô và chất lượng. 

Ông Nguyễn Phi Long làm Chủ tịch Hội LHTN VN khóa VII
Ông Nguyễn Phi Long làm Chủ tịch Hội LHTN VN khóa VII

VOV.VN - Đại hội cũng hiệp thương cử 9 người giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Khóa VII

Ông Nguyễn Phi Long làm Chủ tịch Hội LHTN VN khóa VII

Ông Nguyễn Phi Long làm Chủ tịch Hội LHTN VN khóa VII

VOV.VN - Đại hội cũng hiệp thương cử 9 người giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Khóa VII

10.000 Nhà nhân ái được xây dựng trong 5 năm
10.000 Nhà nhân ái được xây dựng trong 5 năm

VOV.VN - Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội LHTN Việt Nam đã vận động và triển khai xây dựng được 9.381 Nhà nhân ái, vượt chỉ tiêu đề đề ra là 5.000 nhà.

10.000 Nhà nhân ái được xây dựng trong 5 năm

10.000 Nhà nhân ái được xây dựng trong 5 năm

VOV.VN - Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội LHTN Việt Nam đã vận động và triển khai xây dựng được 9.381 Nhà nhân ái, vượt chỉ tiêu đề đề ra là 5.000 nhà.

Yêu Tổ quốc- Thanh niên hãy sống trung thực, trách nhiệm
Yêu Tổ quốc- Thanh niên hãy sống trung thực, trách nhiệm

VOV.VN - Đây là  một trong những nội dung trong Thư Đại hội Hội LHTN Việt Nam gửi thư tới thanh niên cả nước

Yêu Tổ quốc- Thanh niên hãy sống trung thực, trách nhiệm

Yêu Tổ quốc- Thanh niên hãy sống trung thực, trách nhiệm

VOV.VN - Đây là  một trong những nội dung trong Thư Đại hội Hội LHTN Việt Nam gửi thư tới thanh niên cả nước

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Đại hội VII Hội LHTN Việt Nam
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Đại hội VII Hội LHTN Việt Nam

VOV.VN -Báo điện tử VOV giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Đại hội VII Hội LHTN Việt Nam 

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Đại hội VII Hội LHTN Việt Nam

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Đại hội VII Hội LHTN Việt Nam

VOV.VN -Báo điện tử VOV giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Đại hội VII Hội LHTN Việt Nam