Từ khóa tìm kiếm: Bộ Giao thông Vận tải

Đề nghị lùi thời gian tăng phí cầu đường

Bộ Giao thông Vận tải vừa đề nghị lùi thời gian tăng phí tại các trạm thu phí của các dự án đầu tư theo hình thức BOT.