Từ khóa tìm kiếm: Doanh nghiệp nhà nước

Nghị quyết về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp
Nghị quyết về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp

VOV.VN -Toàn văn Nghị quyết về đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng vốn tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp.

Nghị quyết về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp

Nghị quyết về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp

VOV.VN -Toàn văn Nghị quyết về đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng vốn tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp.

Doanh nghiệp ngại thêm “siêu bộ” quản lý
Doanh nghiệp ngại thêm “siêu bộ” quản lý

Hiện còn nhiều tranh cãi xung quanh việc lập "siêu bộ" quản lý vốn nhà nước để giảm cảnh "một cổ nhiều tròng" cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp ngại thêm “siêu bộ” quản lý

Doanh nghiệp ngại thêm “siêu bộ” quản lý

Hiện còn nhiều tranh cãi xung quanh việc lập "siêu bộ" quản lý vốn nhà nước để giảm cảnh "một cổ nhiều tròng" cho doanh nghiệp.